Archiwa tagu: Bibliografia

Uzależnienia od komputera i Internetu

Konspekt pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PROCESU UZALEŻNIENIA
1.1. Status pojęcia uzależnienie
1.2. Fazy uzależnienia
1.3. Przyczyny uzależnień
1.4. Rola i zadania psychologii uzależnień

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE KOMPUTERA I INTERNETU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
2.1. Charakterystyka środowiska wirtualnego- aspekt psychologiczny
2.2. Rola komputera w życiu dzieci i młodzieży
2.3. Skala zjawiska uzależnienia od Internetu i komputera
2.4. Przyczyny uzależnień od komputera i Internetu

ROZDZIAŁ III. SKUTKI UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA I INTERNETU
3.1. Główne konsekwencje nadmiernego używania Internetu
3.2. Oddziaływanie gier komputerowych
3.3. Rozwiązania mające na celu ograniczenie skali uzależnień od komputera i Internetu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Wstęp

Współczesne społeczeństwa nie tylko te bardziej, ale również i mniej rozwinięte koncentrują się na wielu zagadnieniach zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio związanych
z występowaniem zjawiska nadużywania czy uzależnienia od różnych środków psychotropowych u ich członków. Konsekwencje uzależnienia się indywidualnych osób czy to od substancji psychoaktywnych, czy od pewnych form aktywności, jak na przykład jedzenia, gier hazardowych, pracowania czy uprawiania seksu są wielorakie i skupiają się zazwyczaj na problemach i trudnościach rodzinnych, zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych tych ludzi. Używanie substancji psychoaktywnych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia różnych chorób somatycznych, takich jak: niedomagania układu krążenia, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory. Sprzyja też pojawieniu się problemów natury psychicznej, które ujawniają się w postaci zaburzeń osobowości, najczęściej osobowości antyspołecznej. Problemy zdrowotne i psychiczne wpływają na obniżenie poczucia jakości życia tych osób oraz członków ich rodzin.
Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że w krajach słabo rozwiniętych konsekwencje uzależnienia się ponosi przede wszystkim osoba chora i jej najbliższa rodzina, natomiast
w krajach wysoko rozwiniętych społeczeństwo oczekuje kompetentnej i wszechstronnej pomocy dla uzależnionych i ich rodzin od instytucji rządowych i samorządowych. Pomimo ogromnych różnic co do zakresu podejmowanych działań ochronnych i socjalnych, to chyba nie ma już dzisiaj państwa, które nie realizowałoby jakiegoś pakietu ustaw o pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. W Polsce od lat funkcjonują zarówno instytucje rządowe, jak
i pozarządowe spełniające wiele ważnych celów i zadań badawczych oraz klinicznych, szczególnie w obszarze nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych. Szczególne znaczenie dla rozwoju wiedzy z obszaru promocji zdrowia i efektywnego leczenia różnych zaburzeń i problemów natury psychicznej, w tym uzależnień mają ośrodki akademickie: uniwersytety i akademie medyczne. Prowadzą one badania podstawowe najczęściej skoncentrowane na wyjaśnieniu biologicznych, psychicznych i społecznych uwarunkowań uzależnień z jednej strony oraz badania kliniczne nad efektywnością wypracowanych i realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych z drugiej. Dzięki badaniom o charakterze epidemiologicznym, społeczeństwo uzyskuje informacje
o rozpowszechnianiu się różnych zagrożeń i zjawisk patologicznych.
Gry komputerowe są prawdopodobnie jedynym środkiem, który potrafi wyrwać dorosłych, z ogólnego otępienia. Dopiero gdy dziecko przy komputerze bez trudu posługuje się całym arsenałem broni, zauważamy, że coś jest nie w porządku. Właśnie gry komputerowe, z którymi większość dorosłych zupełnie nie wie, co począć, uwrażliwiają nas na problem bardziej świadomego postrzegania przemocy. W zdrowym świecie te, w naszych oczach brutalne, gry nie cieszyłyby się z pewnością aż takim zainteresowaniem. Niepokojące jest, że wymagają one odmiennej formy recepcji. Podczas gdy przy innych elektronicznych mediach dzieci odchylają się wygodnie na krzesłach i konsumują treści, przy komputerze same muszą być aktywne. Kiedy korzystają z komputera przy odrabianiu lekcji, jesteśmy zadowoleni, ale jeżeli pochłania je gra, budzi to nasze obawy i niepokój. Większość rodziców nie zna gier komputerowych, nie wychowała się na nich i nie wie, gdzie właściwie kończy się zabawa, a zaczyna przemoc. Gry komputerowe pojawiają się w bardzo czułym, kluczowym momencie w całym procesie wychowania – właśnie wtedy, kiedy dzieci przechodzą najtrudniejszą fazę rozwoju: stoją na progu okresu dojrzewania lub właśnie go przechodzą. Wiadomo, że w okresie dojrzewania rodzice nie tylko potrzebują wyjątkowo silnych nerwów, lecz także muszą zachować autorytet i kompetencję we wszystkich codziennych konfrontacjach. Nawet jeżeli dzieci wiedzą więcej o grach komputerowych, my znamy się lepiej na wychowaniu. Wielu rodziców ma ochotę wycofać się z tematu „gry komputerowe”, ponieważ jest on nie tylko trudny- jest bardzo trudny. Nie zapominajmy: do najważniejszych zadań wychowania należy uporządkowanie rzeczywistości.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty, skali oraz konsekwencji zjawiska uzależnienia od komputera i Internetu.
Praca składa się z trzech rozdziałów:
Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę pojęcia i procesu uzależnienia.
W rozdziale drugim przedstawiono rolę komputera i Internetu w życiu dzieci
i młodzieży, skalę zjawiska uzależnienia od niniejszych technologii jak również przyczyny tych uzależnień.
Konsekwencje nadmiernego stosowania Internetu oraz oddziaływanie gier komputerowych zaprezentowano w trzecim rozdziale pracy.
Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Bibliografia

1. Andrzejewska A., Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci
i młodzieży, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 4/2003,
2. Antab H., Internet a dzieci, uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, warszawa 2003,
3. Ben-Ze’ev a., Miłość w sieci. Internet i emocje, Rebis, Poznań 2005,
4. Biernat T., Cyberuzależnienia, „Wychowanie na co Dzień”, nr 10/ 2002,
5. Braun-Gałkowska M., Gry komputerowe a psychika dziecka, „Edukacja i Dialog”, nr 9/1997,
6. Charyton A., Wpływ Internetu na funkcjonowanie nastolatków, http://www.euro-forum.net,
7. Ćwiek M., Uzależnienie od komputera i Internetu, „Nowe w Szkole”, nr 7/2003,
8. Gajewski M., Niebezpieczne gry komputerowe, „Wychowawca”, nr 1/2002,
9. Goban- Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa- Kraków 2004,
10. Haber L.H. (red.), Mikrospołeczność informacyjna, AGH, Kraków 2001,
11. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, http://www.psychologia.edu.pl/index2.php?category=artkul&level=148,
12. Kaliszewska K., Zjawisko nadniernego używania Internetu w Poznawczo- Behawioralnym Modelu Davisa, „Forum Oświatowe”, nr 2/2005,
13. Kendall P.H., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń
i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004,
14. Kordoń M., Niebezpieczeństwa Sieci, „Psychologia w Szkole”, nr 2/2004,
15. Plomin R. i in., Genetyka zachowania, PWN, Warszawa 2001,
16. Pluciński K., Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu, http://free.polbox.pl/k/konpluc/KUL.htm.,
17. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, t. 2, PWN, Warszawa 2005,
18. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, Scholar, Warszawa 2001,
19. Wallach P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznan 2001,
20. Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, IPiN, Warszawa 2001.

Model kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.1. Indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania
1.2. Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku
1.3. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
1.4. Ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych
1.4. Monitoring kredytowy
Rozdział II. Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego
2.1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji
2.1.1. Szkolenia oparte na kompetencjach
2.1.2. Polityka szkoleniowa a zarządzanie wiedzą
2.1.3. Polityka szkoleniowa a zarządzanie projektami
2.2. Proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji
Rozdział III. Kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego
w Banku X
3.1. Charakterystyka Banku X
3.2. Rodzaje ryzyk występujących w Banku X
3.3. Szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X
3.4. Skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X
3.5. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wstęp

Ryzyko jest kategorią, która towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Wiąże się ono z podejmowaniem decyzji, których skutek jest przewidywalny w bliższej lub dalszej perspektywie. W życiu codziennym musimy stawić czoło setkom takich decyzji. Uzależnione są one od faktu, czy znamy prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich możliwych stanów, czy też są one z. gruntu niewiadome. Przystępując do gry losowej, mamy pełną znajomość ewentualnych rezultatów. Jesteśmy w stanie wyliczyć oczekiwany zysk z podjęcia ryzyka. Częstokroć stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji, której możliwe do uzyskania wyniki są nam znane, lecz niewiadome pozostają prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W takich sytuacjach arbitralność właściwej decyzji staje się o wiele trudniejsza. Nie można bowiem obliczyć dokładnie, jaka jest oczekiwana korzyść z jej podjęcia. Można jedynie domniemywać, że dane rozwiązanie jest bardziej lub mniej korzystne. Niestety często się okazuje, że korzystniejsze wyjście jest obciążone większym ryzykiem. W efekcie strata może przewyższać korzyści z podjęcia takiej decyzji. Należy zaznaczyć, że podejmowanie ryzyka nie sprowadza się tylko do tego, co jest nieprzewidywalne. Musi ono także być potencjalnie niepożądane lub niebezpieczne.

Jednak ryzyka nie można rozpatrywać tylko w kategorii zagrożenia. Często jest ono zjawiskiem pozytywnym, inspirującym do działania. Wynika to z faktu, że u źródła decyzji ryzykownej jest wartość, a raczej pragnienie jej pomnożenia. Z tego względu osoby otwarte na ryzyko zainwestują oszczędności w fundusz akcyjny, a nie w obligacje skarbu państwa, licząc na ponadprzeciętne zyski. Jednak nawet w takiej sytuacji powinno się kontrolować poziom ryzyka i aktywnie nim zarządzać. Gdy inwestycja staje się zbyt ryzykowna, przekracza dopuszczalny poziom, należy — jeśli jest to możliwe — zaktualizować swoje preferencje.

Niniejsza praca podejmuje problem modelu kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X. Taki też jest zasadniczy cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie ryzyka kredytowego: indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania, determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku, system zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym, ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych, monitoring kredytowy.

Rozdział drugi to podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego: szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji, proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji.

Rozdział trzeci to kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w Banku X: charakterystyka Banku X, rodzaje ryzyk występujących w Banku X, szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X, skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X, podsumowanie i wnioski.

Praca opiera się na literaturze fachowej, aktach prawnych, artykułach prasowych, źródłach ze stron WWW i materiałach wewnętrznych Banku X.

Bibliografia

1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000,
2. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
3. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001,
4. Gnitecka R., O rankingu obiektów w przypadku nieodporności struktury tak-sonometrycznej. w: Ekonometria 11, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003,
5. Gospodarowicz A., Wybrane problemy szacowania ryzyka kredytowego, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo AE, Kraków 2001,
6. Ledzińska M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] Psychologia, Strelau J. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 18,
7. Necka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
8. Ostaszewski P., Procesy warunkowania [w:] Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Strelau J. (red.), Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 17
9. Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [w:] Strelau J. (red.), Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 3, rozdz. 43,
10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
11. Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych [w:] Kufel T. (red.), Piłatowska M., Analizo szeregów czasowych na początku XXI wieku, UMK, Toruń 2002,
12. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000,
13. Gabrusewicz W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 2001.
14. Gabrusewicz W., Kolaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005,
15. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001,
16. Jagiełło R., Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego [w:] W. Jaworski (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001,
17. Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem – podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, „Rynek Terminowy” 2001, nr 4,
18. Kałużny R., Rating w banku komercyjnym, „Bank” 2002, nr 7/8,
19. Kałużny R., Ryzyko jako determinanta wartości rezerw celowych tworzonych przez banki komercyjne [w:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 1: Bankowość, rynki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002,
20. Ziarko U., Zarządzanie ryzykiem kredytowym [w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001,

Rola wymagań klientów w doskonaleniu usługi logistycznej

KONSPEKT PRACY

Logistyka weszła na dobre do kanonu zarządzania polskimi przedsiębiorstwami. Zarządzanie logistyczne jest rodzajem stałego programu działania, konsekwentnie dążącym do integracji tych dziedzin działalności, których dotyczy i z którymi jest związany. Można przyjąć, iż zarządzanie logistyczne jest określoną orientacją w zarządzaniu, opartą na specyficznym sposobie myślenia i na odmiennej filozofii postępowania w odniesieniu do procesów przepływu dóbr w gospodarce.

Pomimo różnorodności poglądów co do treści i zakresu logistyki oraz zarządzania logistycznego można stwierdzić, że immanentną cechą celowo zorganizowanych procesów logistycznych jest nie tylko sam sprawny przepływ produktów, ale również dążenie do unikania strat czasowych, ilościowych i finansowych przy równoczesnym uwzględnieniu przestrzennego aspektu strumieni materiałów i wyrobów gotowych. Logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych (procesach przepływu produktów) związanych z każdą działalnością gospodarczą oraz o sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami.

Działania prowadzone dotychczas przez firmy koncentrowały się w głównej mierze na dążeniu do wzrostu udziału w rozwijającym się rynku przez przejęcie części klientów od konkurentów lub pozyskanie osób, które jeszcze nie dokonały zakupu danego produktu. Wraz ze wzrostem stopnia dojrzałości rynku przed firmami pojawiają się nowe wyzwania. Na rynkach dojrzałych podstawowym celem działań staje się utrzymanie istniejących klientów, zbudowanie z nimi trwałych relacji oraz pozyskanie ich lojalności i zaufania. Stworzenie grupy stałych klientów przez firmę wydaje się podstawowym warunkiem poprawy zyskowności firmy i zachowania dotychczasowej pozycji na rynku w warunkach rosnącej konkurencji.

Podstawową tezą opracowania jest założenie, iż na obecnym etapie rozwoju polskich przedsiębiorstw niezbędne jest zachowanie właściwych proporcji między zdobywaniem nowych a utrzymywaniem dotychczasowych klientów. Zdobywanie nowych klientów jest niewątpliwie ważnym zadaniem. Jednak istnieje potrzeba przewidywania zmian zachodzących na rynku i planowania długofalowych działań nakierowanych na pozyskanie lojalnego klienta, tak aby zdobytą wcześniej przewagę utrzymać i wzmocnić, kiedy rynek stanie się w pełni dojrzały.

W pracy podjęto próbę ukazania roli wymagań klientów w doskonaleniu usługi logistycznej. Ukazanie znaczenia wymagań klientów i ich wpływu na doskonalenie usługi logistycznej jest zasadniczym celem opracowania.

Pracę podzielić można na dwie części: część teoretyczną i praktyczną. Cześć teoretyczna to ukazanie problemu na tle dorobku literatury fachowej oraz specjalistycznych artykułów, dokumentów. Część empiryczna pracy to ukazanie konkretnych przykładów Firm, które do logistycznej obsługi klienta przywiązują dużą wagę a na wymaganiach swoich klientów budują całą logistyczną strategię.

Pod względem technicznym opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to logistyka – podstawowe pojęcia i problemy: logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania, logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie oraz rachunek kosztów logistyki.

Rozdział drugi to obsługa klienta: pojęcie obsługi klienta, elementy programu obsługi klienta, budowa strategii obsługi klienta, wartość lojalnego klienta.

Rozdział trzeci to obsługa logistyczna klienta: definicja logistycznej obsługi klienta, elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi, podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej, polityka obsługi klienta i segmentacja klientów według oczekiwanego poziomu obsługi.

Rozdział czwarty to wymagania klientów a obsługa logistyczna w wybranych firmach X, Y, Z, podsumowanie oraz wnioski.

Najważniejsze pozycje literaturowe wykorzystane dla potrzeb pracy to między innymi: Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002; Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001; Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

Metody badawcze wykorzystane dla potrzeb pracy to metoda analizy dokumentów oraz materiałów wewnętrznych Firm X, Y, Z.

PLAN PRACY

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Logistyka – podstawowe pojęcia i problemy

1.1. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania

1.2. Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

1.3. System logistyczny w przedsiębiorstwie

1.4. Rachunek kosztów logistyki

Rozdział II. Obsługa klienta

2.1. Pojęcie obsługi klienta

2.2. Elementy programu obsługi klienta

2.3. Budowa strategii obsługi klienta

2.4. Wartość lojalnego klienta

Rozdział III. Obsługa logistyczna klienta

3.1. Definicja logistycznej obsługi klienta

3.2. Elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi

3.3. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej

3.4. Polityka obsługi klienta i segmentacja klientów według oczekiwanego poziomu obsługi

Rozdział IV. Wymagania klientów a obsługa logistyczna w wybranych firmach

4.1. Obsługa logistyczna klientów w Firmie X

4.2. Obsługa logistyczna klientów w Firmie Y

4.3. Obsługa logistyczna klientów w Firmie Z

4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Bibliografia

 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 3. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2, Warszawa 2000.
 4. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 5. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej. Ośrodek Doskonalenia i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2002.
 6. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.
 7. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 8. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 9. Fechner I., Logistyka u progu nowego stulecia, „Logistyka” 2002, nr 1.
 10. Fechner I., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3.
 11. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 12. Kraska M. (red.), Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 13. Nowak E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 14. Witkowski J., Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, w pracy: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. Witkowski J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 15. Witkowski J., Rodawski B., Pojęcie i typologia projektów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 3.
 16. Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przepływowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 17. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 18. Wożniak H., Koszty logistyczne we współczesnej gospodarce, „Logistyka” 2007, nr 5.
 19. Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Warszawa – Szczecin 2002.
 20. Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

KONSPEKT PRACY

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest stosunkowo nowym podejściem do zarządzania personelem, które traktuje ludzi jako podstawowy zasób organizacji. Do ważniejszych zagadnień z tej dziedziny należą: dobre porozumiewanie się z pracownikami, włączanie ich w bieżące problemy przedsiębiorstwa oraz dbałość o ich utożsamianie się z organizacją i lojalność w stosunku do niej. Znaczny nacisk położony jest na strategiczne podejście związane z pozyskiwaniem ludzi, motywowaniem ich i kierowaniem nimi.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w dużej mierze bazuje na praktyce zarządzania personelem. Warto zaznaczyć, że teoretyczna baza ZZL opiera się na takich dyscyplinach akademickich, jak socjologia i psychologia. Istnieje jednak pogląd głoszący, iż ZZL nie jest spójnym systemem myślowym, który wykazywałby się sprawdzalnymi w sposób naukowy cechami. W ZZL nie przyjmuje się tylko jednego systemu myślowego.

Sugeruje się, że gospodarowanie zasobami ludzki organizacji jest jedynie formą retoryki, za którą nie stoi żadna solidna teoria. Nowe terminy, takie jak płaca zależna od poziomu wykonywania pracy, kultura przedsiębiorstwa oraz inne pojęcia, nie reprezentują nowych idei dotyczących praktyki. Twierdzi się, że plan gry nie jest wprowadzeniem dokładnie sprawdzonych koncepcji, lecz chwytem mającym na celu umocnienie kontroli kierownictwa w organizacjach.

Aby zaprzeczyć tym poglądom autor zdecydował się na podjęcie tematu pracy. Jej zasadniczym celem jest prezentacja teoretyczna i empiryczna poszczególnych etapów strategicznego zarządzania zasobami ludzki przedsiębiorstwa. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, a mianowicie: wskazanie rodowodu dyscypliny strategicznego zarządzania zasobami ludzki strategicznego, omówienie poszczególnych jego elementów: rekrutacji i selekcji pracowników, szkoleń i ocen pracowniczych, wynagrodzeń i przysługujących świadczeń a także modeli kierowania stosunkami pracowniczymi w aspekcie teoretycznym i praktycznym – na przykładzie wyselekcjonowanego do pracy przedsiębiorstwa.

Hipotezą pracy jest wobec powyższego stwierdzenie: strategiczne podejście do zarządzania personelem wspomaga efektywność całej organizacji.

Aby osiągnąć zamierzony cel i zweryfikować postawiona tezę autor zaproponował następujący układ pracy:

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I.
Strategiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi

 1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Teoretycy szkoły klasycznej

1.2. Szkoła behawioralna

1.3. Podejście systemowe

1.4. Nowoczesne koncepcje

 1. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Teoretyczne aspekty strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – przyciąganie zasobów ludzkich

 1. Planowanie zasobów ludzkich

1.1. Analiza stanowisk.

1.2. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich

1.3. Dostosowanie podaży pracy i popytu na zasoby ludzkie

 1. Rekrutowanie zasobów ludzkich

2.1. Rekrutacja wewnętrzna (nabór wewnętrzny)

2.2. Rekrutacja (nabór) zewnętrzna.

2.3. Realistyczna perspektywa.

 1. Stosowane metody doboru kadr

3.1. Uwiarygodnienie: przewidujące, treści

3.2. Formularze podania o przyjęcie do pracy

 1. Spojrzenie globalne

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – rozwój i utrzymanie zasobów ludzkich

 1. Szkolenia i doskonalenia

1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych.

1.2. Rozpowszechnione metody szkolenia.

1.3. Ocena szkolenia.

 1. Ocena wyników

2.1. Rozpowszechnianie metody oceny: obiektywne, orzekające.

2.2. Uwarunkowana behawioralnie skala ocen.

2.3. Błędy w ocenie wyników.

2.4. Zwrotna informacja o wynikach pracownika

 1. Utrzymanie zasobów ludzkich

3.1. Określenie wynagrodzenia

3.2. Określenie świadczeń

 1. Spojrzenie globalne

Rozdział III.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Stosunki pracownicze
 2. Związki zawodowe
 3. Negocjacje zbiorowe
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozdział IV.
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie „X”

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 2. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa
 3. Identyfikacja działań z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

3.1. Rekrutacja i selekcja

3.2. Szkolenia i utrzymanie personelu

3.3. Kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków 

W pracy wykorzystano literaturę fachową, materiały zamieszczone w prasie, materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa „X” oraz akty normatywne i prawne. Ich spis zamieszczono poniżej.

Bibliografia

 1. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 3. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 4. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 5. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 6. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 7. Gableta M., Tyrek M.: Kształtowanie organizacji sprzyjającej ludziom. W: Raport o zarządzaniu. VI edycja. Najlepsze praktyki zarządzania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 8. Haus B.: Czynniki ewolucji rynkowej przedsiębiorstw. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsię­biorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Relacje przedsiębiorstw z otocze­niem. B. Nogalski, J. Rybicki. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 9. Hubert J.: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas 2000.
 10. Jaki A.: Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa W: Zarządzanie wiedzą a pro­cesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie i redakcja naukowa R. Boro-wiecki. Kraków: Wydawnictwo AE, TNOiK Kraków 2000.
 11. Jak lepiej wykorzystać wiedzę \v przedsiębiorstwie. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 6.
 12. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 13. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 – polskie na­uki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przed­siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 14. Lichtarski J.: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2001 nr 9.
 15. Lichtarski J.: O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. „Przegląd Or­ganizacji” 2002 nr l.
 16. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 17. Makin P., Cooper C., Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 18. Makowski K.: Ilościowe determinanty polityki personalnej. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 19. Martyniak Z.: Efektywność organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000 nr 11.
 20. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 21. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopol-ski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2002.
 22. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 23. Przedsiębiorstwo przyszłości. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warsza­wa: Difin 2000.
 24. Robbins S.P., Dc Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE 2002.
 25. Romanowska M., Dworzecki Z.: Teoria i praktyka zarządzania. W: Podstawy organizacji i zarządza­nia. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej. Warszawa: Difm 2001.
 26. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Praca zbiorowa pod red. A. Szalkowskiego. Warszawa: Poltext 2002.
 27. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext 2002.
 28. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 29. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 30. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologie kultur organiza­cyjnych. Toruń-Lódź: Dom Organizatora 2002.
 31. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.
 32. Szemplińska E.: Zmiany w organizacji i wymiarze czasu pracy. „Służba Pracownicza” 2001 nr 8.
 33. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG 2001.
 34. Trocki M.: Warszawa: PWE 2001.
 35. w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 36. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. DzU 2001 nr 6, póz. 56, art. 19-20, 22.
 37. Ustawa z l marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (DzU nr 28, póz. 301).
 38. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001.
 39. Zbiegień-Maciąg L.: Pracownicy jako kapitał. Narzędzia pomiaru i zapisu wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 1.
 40. Zimniewicz K.: Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.

Reklama telewizyjna jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku

Plan mgr

Reklama telewizyjna jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku

Wstęp

Rozdział I. Istota zachowań konsumentów

1.1. Pojęcie i zakres znaczenia terminu „zachowanie konsumentów”

1.2. Geneza teorii zachowania konsumentów

1.3. Zachowania racjonalne i irracjonalne

1.4. Źródła i metody badań zachowania konsumentów

Rozdział II. Reklama telewizyjna jako komunikat skierowany do konsumentów

2.1. Definicja i techniki reklamy telewizyjnej

2.2. Reklama telewizyjna jako forma komunikacji

2.3. Cele i funkcje komunikatu reklamowego

2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej

Rozdział III. Wpływ reklamy telewizyjnej na postawy konsumpcyjne

3.1. Mechanizmy wpływu reklamy telewizyjnej na potrzeby konsumenta

3.2. Rola reklamy telewizyjnej w procesie motywacyjnym konsumenta

3.3. Postawy a zachowania konsumpcyjne

3.4. Wpływ postaw konsumenta na odbiór komunikatu reklamowego

Rozdział IV. Strategie oddziaływania reklamy telewizyjnej na konsumenta

4.1. Rola cech nadawcy-bohatera w oddziaływaniu na konsumenta

4.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego

4.3. Proces percepcji komunikatu reklamowego

4.4. Rola reklamy telewizyjnej w procesie uczenia sie zachowań konsumpcyjnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Bibliografia

Książki i monografie

 1. Albin K., Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Wrocław 2000,
 2. Budzyński W., Reklama – techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001,
 3. Caples J., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001,
 4. Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003,
 5. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
 6. Grzegorczyk A., Sponsoring kultury, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003,
 7. Grzybczyk K., Prawo reklamy, Zakamycze, Kraków 2004,
 8. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
 9. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000,
 10. Kozłowska A., Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 11. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,
 12. Pinas S., Loiseau M., Historia reklamy, TASCHEN, Koln 2006,
 13. Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Kraków 2001,
 14. Sutherland M., Sylvester A. K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003,
 15. Szczęsna E., Poetyka reklamy, PWN, Warszawa 2001,
 16. Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Prawnicze IURIS sp. z o.o., Warszawa-Poznań 2001,
 17. Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001,

Artykuły i referaty

 1. Ambler T., Persuasion, pride and prejudice: How ads work, “International Journal of Advertising” 2000, 19(3),
 2. Feldwick P., „Persuasion happens to be not a science, but an art” – the history of an idea. Sprawozdanie z 2000 European Advertising Effectiveness Symposium, Prague 2000,
 3. Gurgul K., Reklama, która zabija, „Być sobą” 2001 nr 2,
 4. R jak Reklama, Słownik prezentacji, „Cogito” 2005, nr 6,
 5. Stefanicki R., Granice prawne reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksów etycznych (na przykładzie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza), Rejent 2000, nr 10,
 6. Telakowska M., My- reklamowi ludzie, „Victor” 2003, nr 3,
 7. Tokarska-Nyga M., Product placement: najdłuższa kampania reklamowa, „Brie” 2002, nr 11,
 8. Tokarska-Nyga M., To nie przypadek, to product placement,„Brie” 2002, nr 7,