Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Obsługa transportowa klientów strategicznych firmy…

Wstęp

Rozdział I. USŁUGI LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 1. Pojęcie usługi logistycznej
 2. Determinanty rozwoju usług logistycznych
 3. Infrastruktura obsługi sieci dostaw
 4. Technologie informacyjne a rozwój usług

Rozdział II. KONKURENCJA W BRANŻY USŁUG LOGISTYCZNYCH

 1. Rodzaje usług logistycznych
 2. Model i struktura branży

2.1. Konkurencja na rynku
2.2. Regulacje rynkowe

 1. Koszty i ceny
 2. Strategie przedsiębiorstw

Rozdział III. OBSŁUGA TRANSPORTOWA KLIENTÓW STRATEGICZNYCH W FIRMIE SCHENKER

 1. Historia powstania i oferta usług
 2. Pozycja firmy na rynku
 3. Obsługa kluczowych klientów

3.1. Wydzielone kontrakty transportowe
3.2. Logistyka kolejowa

 1. Polityka firmy wobec kluczowych klientów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Niezbędne materiały, które będą potrzebne do napisania tej pracy:

 1. Historia powstania i szczegółowa oferta usług firmy,
 2. Misja, wizja i wyniki finansowe firmy z ostatnich trzech lat,
 3. Konkurencyjność oferty rynkowej firmy,
 4. Szczegółowe informacje dotyczące kluczowych klientów w zakresie usług transportowych (Wydzielone kontrakty transportowe i logistyka kolejowa):
 • nazwy tych firm,
 • wielkości przychodów tytułu obsługi tych firm z ostatnich trzech lat,
 • strategia i polityka wobec kluczowych klientów.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
  2. Dembińska – Cyran I.,Jedliński M.,Milewska B., Logistyka – wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
  3. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, wyd. PWE, Warszawa 1999
  4. Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie całym łańcuchem dostaw, AE, Poznań 1994
  5. Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
  6. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
  7. Kępka S., Logistyka – ekonomicznie uzasadniona konieczność, Przybylski Trening, Warszawa 2001
  8. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Garmond, Poznań- Warszawa 2001
  9. Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999
  10. Kufel K., Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli, AE, Wrocław 1990.
  11. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003
  12. Nogalski B.,Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004
  13. Nowak E.,Piechota R.,Wierzbiński M., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004
  14. H – Ch., Zarządzanie logistyką/Zastosowanie koncepcji logistycznych w przedsiębiorstwach oraz stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
  15. Płaczek E.,Piniecki R., Logistyczna koncepcja obsługi klienta w: Przedsiębiorstwo Marketing Strategie, Katowice 1995
  16. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji – specyfika , Tendencje rozwojowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
  17. Skowronek Cz.,Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
  18. Storbacka K.,Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z Klientami. CRM, Kraków 2001
  19. Trojanowski K., Wykorzystanie marketingu z baz danych w tworzeniu związku z klientem, „Marketing i Rynek”, nr 8 – 9/2000
  20. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
  21. Urbanowska – Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999
  22. Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002
  23. Woźniak H., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

Oczywiście, to przykładowa bibliografia sprzed kilkunastu lat, ale to jest bibliografia poglądowa – trzeba wykorzystać nowe wydania tych samych książek, albo nowsze pozycje.