Archiwum miesiąca: październik 2020

Metody, techniki i rozwiązania logistyczne zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

PLAN PRACY

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Systemy logistyczne
1.2. Strategie logistyczne
1.3. Logistyka zaopatrzenia
1.4. Logistyka w gospodarce magazynowej

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Pojęcie i podział zapasów
2.2. Zarządzanie zapasami
2.3. Cele utrzymania i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ III. METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
3.1. Metody analityczne zarządzania zapasami
3.1.1. Analiza ABC
3.1.2. Analiza rozbudowana
3.1.3. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy
3.1.4. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy z uwzględnieniem dyskonta
3.2. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Menagement Inventory)
3.3. Systemy zarządzania zapasami
3.3.1. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
3.3.2. System Just In time

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ
4.1. Podstawowe informacje o firmie
4.2. Identyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa
4.3. Magazynowanie zapasów w przedsiębiorstwie XYZ
4.4. Analiza ABC w przedsiębiorstwie XYZ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

KONSPEKT PRACY

Gromadzenie, utrzymywanie i uzupełnianie zapasów jest jednym z najstarszych działań gospodarczych człowieka. Ich zadaniem było początkowo zapewnienie podstawowych środków do życia w okresie ograniczonej dostępności dóbr. Inną przyczyną utrzymywania zapasów była niepewna ich dostępność lub nieprzewidywalne opóźnienia w dostawach. W dzisiejszych realiach, zabezpieczanie się zwiększonym zapasem wiąże się raczej z nieprzewidywalnym popytem niż z niepewnością dostaw.

Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i wielu przedsiębiorstw usługowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zapasy materiałów są warunkiem utrzymania ciągłości produkcji, zapasy produkcji w toku powstają w trakcie procesów produkcyjnych, a zapasy wyrobów gotowych i towarów (w przedsiębiorstwach handlowych) umożliwiają zaspokojenie potrzeb klientów.

Poziom zapasów, podobnie jak należności, uzależniony jest od sprzedaży – z tym, że należności powstają w wyniku sprzedaży (należności są efektem sprzedaży, jednocześnie wielkość sprzedaży jest również uzależniona od strategii zarządzania należnościami), a zapasy tę sprzedaż poprzedzają, są jednym z jej warunków. Wielkość zapasów powinna być dostosowana do przewidywanej sprzedaży. Wiele przedsiębiorstw może realizować sprzedaż jedynie w sytuacji, gdy dysponuje zapasem wyrobów gotowych czy też towarów (np. tradycyjne przedsiębiorstwa handlowe, wystawiając je w sklepach lub giełdach). Istnieją również przedsiębiorstwa, które w momencie oferowania określonych produktów, towarów potencjalnym odbiorcom, fizycznie nimi nie dysponują. Dotyczy to np. produkcji na zamówienie czy też handlu internetowego; jednak także w tych przypadkach trudno uniknąć zapasów np. z tytułu produkcji w toku (w pierwszym przypadku) lub towarów (w drugim przypadku – nawet gdy zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin).

Utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie kosztuje, ale jednocześnie wiążą się z nimi określone korzyści. Tak więc w praktyce w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych wyeliminowanie zapasów nie wydaje się ani możliwe, ani korzystne (zapasy mogą nie występować w niektórych przedsiębiorstwach usługowych). Bez wątpienia jednak należy zwiększać efektywność gospodarowania nimi, tym bardziej, że błędy w zarządzaniu zapasami mogą prowadzić np. do spadku sprzedaży, czy zawyżania kosztów, co może wywoływać negatywne konsekwencje dla wyników przedsiębiorstw.

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, w pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została istota logistyki w przedsiębiorstwie. Przybliżone zostały systemy i strategie logistyczne oraz logistyka związana z zaopatrzeniem i gospodarka magazynową.

Drugi rozdział ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Przybliżona została istota i podział zapasów oraz pełnione przez nie funkcje, a także cel jaki niesie za sobą zarządzanie zapasami.

W trzecim rozdziale przedstawione zostały metody zarządzania zapasami stosowane w praktyce. Przybliżone zostały zarówno metody analityczne jak i systemy zarządzania zapasami.
W ostatnim rozdziale przedstawiono praktyczne rozwiązania stosowane przy magazynowaniu zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ. Ukazana została charakterystyka firmy oraz sposoby magazynowania różnych rodzajów zapasów.

Cele w pracy zostały sformułowane następująco:

1. poznawczy – przedstawienie istoty zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza metod i systemów zarządzania zapasami oraz logistyki związanej z gospodarką magazynową i zaopatrzeniem,

2. praktyczny – przedstawienie praktycznych sposobów przechowywania zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ oraz dokonanie analizy ABC zapasów utrzymywanych w tymże przedsiębiorstwie wraz z przedstawieniem metod zarządzania.
Niniejszą pracę napisano w oparciu o pozycje książkowe w języku polskim, materiały konferencji krajowych oraz materiały pozyskane z sieci Internet.

BIBLIOGRAFIA

 1. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 2. Ciesielski M., Strategie tworzenia zapasów, ekonomiczna wielkość zamówień, [w:] Kompendium wiedzy o logistyce, Gołembska E. (red.), WN PWN, Warszawa-Poznań 2008
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 4. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania logistycznego, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 5. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2009
 6. Dudziński Z., Zizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000
 7. Dwiliński L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
 8. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A. i. in., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 9. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
 10. Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A., Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 11. Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Lachiewicz S. i Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
 12. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce, H. Beck, Warszawa 2001
 13. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 14. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 15. Krzyżaniak S., Gospodarowanie zapasami, [w:] Logistyka, Kisperska-Moroń D. i Krzyżaniak S. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 16. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 17. Krzyżaniak S., Zarządzanie zapasami, [w:] Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Fertsch M. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 18. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
 19. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007
 20. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004
 21. Mróz K., Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka w biznesie, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 22. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001
 23. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 24. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001
 25. Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001
 26. Siedlecki R., Zarządzanie zapasami, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstwa, Pluta W. (red.), PWE, Warszawa 2004
 27. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2002
 28. Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007
 29. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
 30. Słownik terminologii logistycznej, Fertsch M. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 31. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 32. Wiśniewska K., Zasady zarządzania zapasami, [w:] Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Kozłowski R. i Sikorski A. (red.), Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009