Archiwum miesiąca: październik 2018

Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, podsumowania oraz spisów: literatury, tabel, rysunków i wykresów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne pracy: cel i problem badawczy, hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i terenu badań.

W rozdziale drugim omówiono zagadnienia dotyczące informacji i wiedzy we współczesnym systemie społeczno-gospodarczym; zaprezentowano pojęcia i definicje oraz omówiono rodzaje wiedzy, mierniki zarządzania wiedzą i funkcje zarządzania wiedzą. W rozdziale wspomniano również o cechach i rodzajach informacji, o luce informacyjnej, roli i znaczeniu wiedzy oraz informacji w gospodarce. a także kluczowym znaczeniu wiedzy i informacji w tworzeniu konkurencyjności. Rozdział trzeci dotyczy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: procesów i stylów zarządzania wiedzą, korzyści wynikających z zarządzania wiedzą oraz barier i trudności w przekazywaniu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie.

Rozdział czwarty zawiera empiryczną weryfikację wykorzystania wiedzy w działalności badanego przedsiębiorstwa – Cyfrowego Polsatu S.A.

PLAN PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJA I WIEDZA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
2.1.Pojęcia i definicje
2.1.1. Rodzaje wiedzy
2.1.2. Mierniki zarządzania wiedzą
2.1.3. Funkcje zarządzania wiedzą
2.2. Cechy i rodzaje informacji oraz luka informacyjna
2.3. Rola oraz znaczenie wiedzy i informacji w gospodarce
2.4. Kluczowe znaczenie wiedzy i informacji w tworzeniu konkurencyjności
Wnioski

ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.2. Style zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.3. Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.4. Bariery i trudności w przekazywaniu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie
Wnioski

ROZDZIAŁ 4. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA WYKORZYSTANIA WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CYFROWY POLSAT S.A.
3.1. Budowanie w przedsiębiorstwie kultury zorientowanej na wiedzę
3.2. Wpływ zarządzania wiedzą w organizacji na jej przedsiębiorczość i efektywność
3.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zbudowana na wiedzy pracowników
Wnioski

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników