Wstęp

Objętość wstęp do pracy dyplomowej w dużej mierze zależy od typu pracy (magisterska, licencjacka) oraz od indywidualnych wymagań danej uczelni i danego promotora.

Generalnie, wstęp powinien stanowić uzasadnienie podjęcia się zbadania danej tematyki.

Uzasadnienie to można przedstawić opierając się na informacjach zawartych w piśmiennictwie dotyczącym danej tematyki. Konstrukcja takiego wstępu może przypominać odwróconą piramidę, co oznacza, że wychodząc od bardziej ogólnych informacji wstępnych, konsekwentnie zawężając temat dochodzi się do detali istotnych dla podjętych badań. Konstrukcja taka zmusza do starannej selekcji podawanych informacji, zamieszczania tylko takich informacji, które mają istotny związek z opisywaną tematyką, a pomijania informacji które takiego związku nie mają. Zaletą dobrze napisanego, krytycznego wstępu jest też wykazanie luk i/lub sprzeczności na obecnym poziomie wiedzy dotyczących tematyki podjętych badań. To ma tłumaczyć celowość badań podjętych przez autora.

Dlatego też im lepiej poznane jest zagadnienie tym wnikliwsza (a co za tym idzie trudniejsza) musi być prezentacja niedostatecznej wiedzy i argumentacja przemawiająca za racjonalnością podjęcia danego kierunku badawczego. Wydawać by się mogło, że najłatwiej jest argumentować potrzeby badawcze dotyczące kompletnie nowych, bardzo mało znanych zagadnień.
Dla poprawy przejrzystości Wstępu i skrócenia słownych opisów rekomenduje się stosowanie schematów, wykresów i tabel.

Stosowanie skrótów jest postępowaniem zalecanych w pracy dyplomowej. Spis skrótów powinien być zamieszczony na oddzielnej stronie na początku pracy ( patrz struktura pracy dyplomowej). Nadużywanie skrótów jest jednak niepożądane lub stosowanie skrótów składających się z kilku liter.

Należy pamiętać, że skróty takie jak ekg, eeg, emg powinno pisać się małymi literami, dużymi pisząc nazwy własne w wersji skróconej (np. SGGW, MNiSW).

Niewłaściwa konstrukcja zdań, a szczególnie niewłaściwe użycie czasu i trybu czasowników są często spotykanymi błędami w pracach dyplomowych. Czas teraźniejszy jest zarezerwowany dla opisu ogólnie znanych prawd oraz praw biologicznych. Z zasady nie praktykuje się, cytowania materiałów źródłowych na poparcie takich oczywistych informacji. W podobny sposób konstruuje się zdania opisujące detale anatomiczne , bądź znane mechanizmy biologiczne np. budowę rdzenia kręgowego, budowę łuku odruchowego itp.
Jeśli jednak informacja jest stosunkowo nowa lub nieznana powszechnie, to należy podać źródło, z którego informacja pochodzi oraz zamieścić to źródło w spisie piśmiennictwa na końcu pracy.