Archiwum kategorii: konspekty prac licencjackich

konspekty prac licencjackich

Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej

1.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej

1.2. Wycena aktywów i pasywów

1.3. Wykaz kont syntetycznych

1.4. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.5. Środki specjalne jednostek budżetowych

1.6. Sprawozdawczość budżetowa

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej

2.1. Mienie publiczne

2.2. Obieg i kontrola dokumentów

2.3. Zakładowy plan kont

2.4. Instrukcja inwentaryzacyjna

Rozdział III. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie …

3.1. Organizacja działania

3.2. Opis stosowanych zasad rachunkowości

3.3. Organizacja jednostki rachunkowości

3.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu

3.5. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Omówienie

Dobrze byłoby wyjść na samym początku od zasad ogólnych, żeby pokazać zasady szczególne.

Środków specjalnych w jednostkach budżetowych już nie ma!

O instrukcji inwentaryzacyjnej można wspomnieć w dokumentacji , ale chciałabym żeby całego podrozdziału jednak tej inwentaryzacji nie  poświęcać bo zasady inwentaryzacji nie są ani specyficzne ani szczególne w jednostkach budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W trzecim rozdziale  gdzie będzie to pokazane na przykładzie Urzędu Gminy. Sama nie wiem jak tam jest zorganizowana  rachunkowość, i czy wystarczające informacje będą n BIP-ie.

Jest to jednostka samorządu terytorialnego i  rachunkowość dotyczy też organu a  dla organu jest prowadzona oddzielna ewidencja (w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  z 2010 r. jest odrębny plan kont).

W pierwszym rozdziale, podrozdział

1.1. Istota rachunkowości (krótko jaki jest zakres rachunkowości, zasady, przedmiot i podmiot rachunkowości)

1.2. Dokumentacja rachunkowości (ten podrozdział na podstawie ustawy o rachunkowości)

A w drugim podrozdziale zawrzeć, takie zagadnienia, gdyż organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej oznacza:

 • dokumentację systemu rachunkowości – zakładowy plan kont,
 • zakres dokumentacji, składającej się na księgi rachunkowe,
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ochronę danych ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych,
 • kontrolę wewnętrzną dowodów księgowych.

Bibliografia

 1. Budżet władz lokalnych, praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka, PWE, Warszawa 2002
 2. Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, PWN, Warszawa 2000
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
 4. Gajoch H., Klasyfikacja budżetowa. „Finanse Komunalne”, Nr 6/2004
 5. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa, C.H. Beck, Warszawa 2005
 6. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
 8. http://bip.nwl.pl
 9. http://www.nwl.pl
 10. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Kurczewska A., Faktury i inne dokumenty księgowe, Infor, Warszawa 2008
 13. Leksykon rachunkowości, praca zbiorowa pod E. Nowaka, PWN, Warszawa 1996
 14. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006
 15. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017
 17. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007
 18. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2009
 19. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod K. Winiarskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 20. Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, SGH, Warszawa 2009
 21. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005
 22. Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008
 23. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 24. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
 25. Wójcik J. W., Fałszerstwa dokumentów publicznych, Twigger, Warszawa 2005
 26. Wprowadzenie do rachunkowości, praca zbiorowa pod red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 27. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012
 28. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2008
 29. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006
 30. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009

Psychologia w reklamie

PLAN PRACY

Wstęp
ROZDZIAŁ 1 Istota i funkcje reklamy
1.1. Pojęcie reklamy
1.2. Cele reklamy i jej funkcje
1.3. Modele hierarchii efektów komunikacyjnych
1.4. Media reklamowe
ROZDZIAŁ 2 Postacie występujące w reklamie
2.1. Ludzie w reklamie
2.2. Płeć a reklama
2.2.1. Kobiety
2.2.2. Mężczyźni
2.3. Atrakcyjność nadawcy
2.4. Dzieci
2.5. Bohaterowie z bajek
ROZDZIAŁ 3 Psychologia w działaniach reklamowych
3.1. Emocje
3.1.1. Humor
3.1.2. Sex
3.1.3. Strach
3.2. Perswazja
3.3. Wyzwalacze uległości
3.3.1. Reguła wzajemności
3.3.2. Reguła niedostępności
3.3.3. Autorytet
3.3.4. Konsekwencja
3.3.5. Społeczny dowód słuszności
3.3.6. Lubienie i sympatia
ROZDZIAŁ 4 Negatywne skutki oddziaływania reklam na społeczeństwo
4.1. Konsumpcjonizm
4.2. Przymus kupowania
4.3. Reklama działająca na podświadomość
4.4. Kłamstwo w reklamie
4.5. Do czego to wszystko zmierza
Zakończenie

Reklama każe ci myśleć, że przez całe
swoje życie marzyłeś o czymś, o czym do tej
pory nigdy nawet nie słyszałeś.

KONSPEKT WŁAŚCIWY

Wykorzystanie dorobku psychologii w reklamie jest dzisiaj powszechnym zjawiskiem. Reklama stara się oddziaływać na konsumenta za pomocą coraz bardziej skomplikowanych metod. Stworzyła ona cały aparat perswazji, który ma zapewnić nadawcy reklamy realizacje jego strategicznych celów. Z tego względu, aby skonstruować skuteczny przekaz reklamowy, należy umiejętnie posługiwać się w praktyce psychologią reklamy. Jesteśmy świadkami sprzedaży idei obciążonej ładunkiem emocjonalnym a nie rzeczywistego produktu, a co szczególnie interesujące, konsumenci są skłonni kupować tę emocjonalnie naładowaną ideę.

Aby zrozumieć wpływ reklam na zachowanie ludzi, należy spojrzeć na człowieka od strony psychologicznej. W myśl tego iż zachowaniami ludzkimi rządzą wewnętrzne siły nazywane popędami, pożądaniami lub potrzebami twórcy reklam chcąc znaleźć klucz do umysłów i portfeli klientów używają wszystkich znanych im „narzędzi”, by pan X mimo natłoku docierających do niego informacji sam nie wiedząc czemu nabył towar reklamowany właśnie przez nich.

W dosłownym tego słowa znaczeniu reklama nie może przecież nikogo „zmusić” do kupienia tego czy innego produktu, jednak wiedza psychologiczna używana przy budowie komunikatów reklamowych przyczynia się do wywoływania w ludziach sztucznych potrzeb. Jako obywatele nowoczesnych społeczeństw nie mamy już czasu, ani energii, czy choćby możliwości intelektualnych niezbędnych do starannego rozważenia wszystkich „za” i „przeciw”, oraz samej celowości podejmowania większości decyzji.

W rezultacie wytworzyliśmy sobie coś na kształt intelektualnego skrótu, dlatego zamiast analizować każdą najmniejszą informację mającą związek z podejmowaną decyzją idziemy szybszą drogą wybierając towar automatycznie, zupełnie nie panując nad swymi popędami, tak naprawdę powodowani podświadomym impulsem, mimo zupełnego braku logiki w działaniu. Wojna o klienta trwa więc bez przerwy, prowadzona najróżniejszymi środkami – od informacji po perswazję, od reklamy po promocję, w coraz mniejszym stopniu przyczyniając się do racjonalizacji wyborów konsumenckich.

W mojej pracy zajmę się analizą metod i form oddziaływania na potencjalnego odbiorcę ukazując ogromną rolę jaką odgrywa wiedza psychologiczna używana do tworzenia przekazów reklamowych . Przedstawię oraz przeanalizuję techniki i narzędzia wpływu jakimi posługują się ich twórcy oraz efekty ich oddziaływania na poszczególne grupy. Do napisania tej pracy wykorzystałam wiadomości literatury marketingowej, liczne publikowane w prasie specjalistycznej artykuły dotyczące reklamy, oraz badania ankietowe.

Praca moja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich wyjaśniam na czym polega istota i funkcje reklamy, przedstawiam cechy jakimi charakteryzuje się reklama oraz ukazuję w jaki sposób odbywa się proces oddziaływania reklamy na jej odbiorców. W dalszej części rozdziału systematyzuję cele stawiane przed reklamą i główne cechy jakimi się one charakteryzują.

W rozdziale drugim opisuję postaci występujące w reklamach oraz to w jaki sposób poszczególne z nich wywierają wpływ na odbiorców. Przytaczam konkretne przykłady, by móc zobrazować przemożny ich wpływ na podjęcie decyzji o zakupie oraz jej realizację. Rozdział trzeci poświęcony jest psychologicznym aspektom reklamy i to jak ważne są one w całym mechanizmie jej działania. Przedstawiam też w jaki sposób emocje stają się potężnym narzędziem wpływu na zmianę postaw i zachowania klienta, wykorzystując te składowe komunikatu jakimi są humor, sex i strach. Druga część rozdziału poświęcona jest rodzajom narzędzi perswazji, będącym wyzwalaczami ludzkiej uległości. W rozdziale czwartym ukazuję negatywne skutki oddziaływania reklamy na społeczeństwo, prowadzące aż do wystąpienia związanych z nimi schorzeń. Rozdział ten kończę podsumowaniem wniosków wypływających z przeprowadzonych ze mnie badań

BIBLIOGRAFIA

 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991,
 2. Aronson E., Człowiek — istota społeczna, PWN, Warszawa 1995,
 3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997,
 4. Bruner J., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978,
 5. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994,
 6. Gardner D., Thomas H., Strategie marketing management, John Willey, New York 1985,
 7. Heath R., Ukryta Moc Reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
 8. Huber K., Image, czyli jak być gwiazdę na rynku, Business Press Ltd., Warszawa 1994,
 9. Ind N., Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
 10. Jachnis A., Postawy konsumenta a reklama, [w:] Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 11. Jachnis A., Reklama jako komunikacja perswazyjna, [w:] Jachnis A., Terelak J.T., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 12. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000,
 13. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003,
 14. Kozielecki J., Podejmowanie decyzji. [W:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992,
 15. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 16. Murray H. A., Hall C. S., G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994,
 17. Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 1995,
 18. 0’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 19. Praca zbiorowa pod red. Reykowskiego J., Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KIW, Warszawa 1980,
 20. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996,
 21. Russel J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000,
 22. Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 23. Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa 1978,
 24. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa1984,
 25. Sznajder A., Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993,
 26. Terelak J., Podstawy psychologii, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, PWN, Warszawa 1994,
 27. Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1991,
 28. Zimbardo P. G., Ruch F. L.., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1978.

Obsługa transportowa klientów strategicznych firmy…

Wstęp

Rozdział I. USŁUGI LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 1. Pojęcie usługi logistycznej
 2. Determinanty rozwoju usług logistycznych
 3. Infrastruktura obsługi sieci dostaw
 4. Technologie informacyjne a rozwój usług

Rozdział II. KONKURENCJA W BRANŻY USŁUG LOGISTYCZNYCH

 1. Rodzaje usług logistycznych
 2. Model i struktura branży

2.1. Konkurencja na rynku
2.2. Regulacje rynkowe

 1. Koszty i ceny
 2. Strategie przedsiębiorstw

Rozdział III. OBSŁUGA TRANSPORTOWA KLIENTÓW STRATEGICZNYCH W FIRMIE SCHENKER

 1. Historia powstania i oferta usług
 2. Pozycja firmy na rynku
 3. Obsługa kluczowych klientów

3.1. Wydzielone kontrakty transportowe
3.2. Logistyka kolejowa

 1. Polityka firmy wobec kluczowych klientów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Niezbędne materiały, które będą potrzebne do napisania tej pracy:

 1. Historia powstania i szczegółowa oferta usług firmy,
 2. Misja, wizja i wyniki finansowe firmy z ostatnich trzech lat,
 3. Konkurencyjność oferty rynkowej firmy,
 4. Szczegółowe informacje dotyczące kluczowych klientów w zakresie usług transportowych (Wydzielone kontrakty transportowe i logistyka kolejowa):
 • nazwy tych firm,
 • wielkości przychodów tytułu obsługi tych firm z ostatnich trzech lat,
 • strategia i polityka wobec kluczowych klientów.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
  2. Dembińska – Cyran I.,Jedliński M.,Milewska B., Logistyka – wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
  3. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, wyd. PWE, Warszawa 1999
  4. Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie całym łańcuchem dostaw, AE, Poznań 1994
  5. Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
  6. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
  7. Kępka S., Logistyka – ekonomicznie uzasadniona konieczność, Przybylski Trening, Warszawa 2001
  8. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Garmond, Poznań- Warszawa 2001
  9. Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999
  10. Kufel K., Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli, AE, Wrocław 1990.
  11. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003
  12. Nogalski B.,Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004
  13. Nowak E.,Piechota R.,Wierzbiński M., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004
  14. H – Ch., Zarządzanie logistyką/Zastosowanie koncepcji logistycznych w przedsiębiorstwach oraz stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
  15. Płaczek E.,Piniecki R., Logistyczna koncepcja obsługi klienta w: Przedsiębiorstwo Marketing Strategie, Katowice 1995
  16. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji – specyfika , Tendencje rozwojowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
  17. Skowronek Cz.,Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
  18. Storbacka K.,Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z Klientami. CRM, Kraków 2001
  19. Trojanowski K., Wykorzystanie marketingu z baz danych w tworzeniu związku z klientem, „Marketing i Rynek”, nr 8 – 9/2000
  20. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
  21. Urbanowska – Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999
  22. Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002
  23. Woźniak H., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

Oczywiście, to przykładowa bibliografia sprzed kilkunastu lat, ale to jest bibliografia poglądowa – trzeba wykorzystać nowe wydania tych samych książek, albo nowsze pozycje.

Siatkówka plażowa jako popularna forma spędzania wolnego czasu

KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Siatkówka plażowa jako popularna forma spędzania wolnego czasu,  jej wartości zdrowotne i wychowawcze

CEL PRACY

Celem tej pracy jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym bardzo młodej dyscypliny
sporu, jaką jest, piłka siatkowa plażowa. Siatkówka plażowa nazywana jest młodszą
siostrą piłki siatkowej halowej.

W pracy przedstawiono badania naukowe nad czasem wolnym dzieci i młodzieży. Omówiono pojęcie czasu wolnego, funkcje czasu wolnego i formy spędzania czasu wolnego.

Podjąłem się przedstawić różnice w przepisach gry, a tym samym wynikające z tego
różnice w technice i taktyce gry siatkówki halowej i plażowej.

Praca ta zawiera również informacje dotyczące historii rozwoju siatkówki plażowej w
kraju jak i na świecie.

Przedstawione są w niej różnice w treningu siatkarzy halowych i plażowych. Przybliżyłem
postacie najbardziej znanych zawodników krajowych i zagranicznych.

W pracy tej starałem się również przedstawić prognozy rozwoju siatkówki plażowej oraz tendencje ewentualnych dalszych zmian w przepisach gry.

Mam nadzieję, że dzięki niniejszej pracy nauczyciele wychowania fizycznego zainteresują
się siatkówką plażową i zainspirują młodzież do uprawiania tej nowej dyscypliny sportu.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Czas wolny w ujęciu naukowym

1.1. Pojęcie czasu wolnego

1.2. Funkcje czasu wolnego

1.3. Formy spędzania czasu wolnego

1.4. Badania nad czasem wolnym

Rozdział II. Charakterystyka siatkówki plażowej

2.1. Historia siatkówki plażowej

2.2. Zasady gry

2.3. Różnice w technice gry piłki plażowej i halowej

2.4. Czołowe postaci siatkówki plażowej

Rozdział III. Wartości zdrowotne i wychowawcze siatkówki plażowej

3.1. Wartości zdrowotne siatkówki plażowej

3.2. Wartości wychowawcze siatkówki plażowej

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Anek

WPROWADZENIE

Plażówka narodziła się na hawajskiej plaży Waikiki w roku1915 gdy George David Center wytyczył boisko, postawił siatkę i razem z przyjaciółmi rozegrał pierwszy na świecie mecz.

Pierwszy na świcie turniej rozegrano już po II wojnie światowej, a jego zwycięzców nagrodzono sześciopakiem Pepsi. „Złote” lata 50-te w Stanach Zjednoczonych były czasem beztroskiej zabawy, więc błyskawicznie rosły rzesze zwolenników zabawy na piasku.

Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn są rozgrywanie od roku 1994, a Kobiet od roku 1996. Odbywają się corocznie w formie cyklu eliminacji zakończonego finałem. W 2002 roku turnieje męskie i kobiece zostały zgłoszone przez PZPS do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej i homologowane w strukturze FIVB.

Dzięki temu uczestniczą w nich teraz zawodnicy z Czech, Litwy, Niemiec, Łotwy i Ukrainy, co jest znaczącym krokiem w programie szkoleniowym i promocyjnym polskiej siatkówki plażowej.

Jeśli wybierasz się na plażę nie tylko po to, by złapać opaleniznę, ale też po to, by świetnie bawić się z innymi – siatkówka plażowa to coś dla Ciebie! To tani i niezwykle przyjemny sposób spędzenia wolnego czasu. Potrzebujesz jedynie boiska z piaskiem, siatki, piłki i kilku osób chętnych do gry  – wszystko to można z łatwością znaleźć na większości wakacyjnych plaż w Polsce.

Siatkówka plażowa jest równie popularna jak inne formy ruchu, którym lubimy oddawać się nad morzem, jak np. windsurfing, surfing czy kite, ale nie wymaga do jej uprawiania drogiego sprzętu czy konieczności wynajęcia instruktora. Jeśli znasz ogólne zasady gry w tradycyjną piłkę siatkową, z plażówką nie będzie żadnego problemu.

Co więcej, nie trzeba na siebie zakładać żadnej pianki czy specjalnego kostiumu, wystarczą wygodne spodenki lub zwykłe bikini, by grać do woli i przy okazji się opalić. O obuwiu też nie trzeba myśleć, bo gra się boso na piasku. Tak naprawdę każdy, kto potrafi odbyć piłkę do siatkówki, może wziąć udział w tej grze. Poza tym siatkówka plażowa jest doskonałym sposobem na utrzymanie formy w lecie i poznanie wielu nowych przyjaciół. Zestaw do gry w siatkówkę plażową można kupić w sezonie za rozsądną cenę praktycznie w każdym większym sklepie sportowym, wrzucić do bagażnika samochodu, a potem korzystać z niego przy każdej nadążającej się okazji. Wiele publicznych plaż w Polsce oferuje boisko do plażówki z siatką i piłką jako bezpłatną atrakcję, więc tylko korzystać!

Oto oficjalne zasady plażowej piłki siatkowej:

 • Wymiary boiska to 16 m długości i 8 szerokości.
 • Siatkę wiesza się od 2 do 2,5 metra nad ziemią
 • Mecze toczone są do dwóch wygranych setów
 • Sety rozgrywa się do momentu zdobycia 21 punktów przez jedną z drużyn z zastrzeżeniem, że musi ona mieć przynajmniej dwa punkty przewagi, zaś trzeci set jest rozgrywany do 15
 • Punkty zdobywa się w każdej akcji
 • Zawodnicy mogą się ustawiać dowolnie – nie ma błędu ustawienia, ani rotacji
 • Zagrywka musi być wykonywana zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana tuż po losowaniu. Zawodnicy zmieniają się w tym elemencie gry każdorazowo po zdobyciu prawa do zagrywki
 • Piłka może być zagrana każdą częścią ciała
 • W akcji obronnej, przy silnej, trudnej do obrony piłce, piłka może być przez chwilę przytrzymana przy odbiciu palcami sposobem górnym
 • Zabronione jest wykonanie ataku otwartą dłonią, gdy przebija się piłkę palcami lub kiwa
 • Każda z drużyn ma trzy odbicia, przy czym blok, w odróżnieniu od wersji halowej, liczony jest jako jedno z nich
 • Po bloku dowolny gracz może dotknąć piłki
 • Każdy zespół ma prawo do maksymalnie jednej przerwy w secie – trwa ona 30 sekund.
 • Zawodnicy zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach w pierwszych dwóch setach i po każdych pięciu w trzecim

Oczywiście jeśli gracie zupełnie amatorsko i dla zabawy, przestrzeganie tych przepisów to rzecz drugorzędna. Nie chodzi o to, by wyrzucić z gry kogoś, kto jest zbyt niski by wyskoczyć nad siatkę lub odebrał piłkę mogą, odrywając ją od ziemi. Najważniejsza jest dobra zabawa oraz przyjemność jaką czerpie się z gry oraz przebywania z fajnymi, aktywnymi ludźmi. Zresztą to najczęściej błędy w grze czy zabawne nieporozumienia na boisku powodują, że śmiejemy się  do rozpuku, często z samych siebie!

LITERATURA

 1. Biedroń M., Czynniki warunkujące opiekę rodzicielską nad czasem wolnym uczniów w średnim wieku szkolnym [w:] J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Czas wolny w różnych jego aspektach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 2. Bojarska N., Czas wolny dzieci i młodzieży we współczesnym świecie,
  [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym
  świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016
 3. Głomski Z., Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej”, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001
 4. Grządziel G. Siatkówka plażowa . Warszawa 2000
 5. Grządziel G. Bodys J. Siatkówka plażowa. Katowice 1999
 6. Jung, B. Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989
 7. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965
 8. Kargul J., O czasie wolnym młodzieży, [w:] „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2001, nr 6
 9. Kwitok A., Czas wolny ucznia klas I-III – wybrane obszary, [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016
 10. Martyka A., Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, [w:] „Architektura” 2012, r. 109, z. 7-A
 11. Oficjalne przepisy gry – Siatkówka plażowa. FIVB 2002
 12. Pery A., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
 13. Trzaskoma Ł. Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Warszawa 2001
 14. Tomaszewski W. Odżywki i preparaty wspomagające w sporcie Medsportpress
  Warszawa 2001
 15. Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999
 16. Wujek T., Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia, PWN, Warszawa 1969
 17. Wygotski L., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i w świecie języka, Zysk i S-ka, Poznań 2000
 18. Zawadzka A., Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania, PWN, Warszawa-Wrocław 1976

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Konspekt pracy magisterskiej na temat:

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI wieku

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Prawo handlowe
1. Geneza i rozwój prawa handlowego
2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa
3. Źródła prawa handlowego

Rozdział II.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

1. Geneza i cele kodeksu spółek handlowych
2. Założenia, zakres i systematyka kodeksu spółek handlowych
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

Rozdział III.
Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w teorii spółek
2. Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Przyczyny tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.Charakterystyka ogólna spółki z o.o.
1.1. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.2. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna
3. Przedstawicielstwo i reprezentacja spółki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wstęp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności. Nie jest to wyłącznie specyfika rynku polskiego. Duże zainteresowanie tą spółką handlową wiązać należy z jej szczególnymi cechami kapitałowo-osobowymi; zakładają ją inwestorzy dążący do ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem określonej działalności. Od czasu wejścia w życie kodeksu spółek handlowych może być to każdy rodzaj działalności.

Jednocześnie z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników, spó­łka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się cechami upodabniającymi ją do spółek osobowych, np. ograniczenie możliwości wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika w jego prawa udziałowe.

Te oraz wiele inny cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiają, że jest ona przedmiotem niesłabnącego zainteresowania uczestników obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – praktyki i nauki prawa. Kwestia ta zainspirowała również autora niniejszej pracy.

Praca omawia zmiany, jakie dokonane zostały w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością., w związku z reformą polskiego prawa spółek i wejściem w życie kodeksu spółek handlowych.

Zaprezentowano w niej kwestie teoretyczno-prawne stanowiące podstawę funkcjonowania spółek z ograniczona odpowiedzialnością, a także podstawowe problemy praktyczne funkcjonowania spółki. Systematyka regulacji prawnych w tym zakresie stanowią zasadniczy cel rozważań zawartych w pracy.

Praca uwzględnia pełny dorobek polskiej doktryny prawa oraz zarówno dawnego, jak i najnowszego orzecznictwa, co pozwoliło jej autorowi kompleksowo i wszechstronnie przedstawić analizowane zagadnienia.

Bibliografia

 1. Amortyzacja a finansowanie rozwoju przedsiębior­stwa. W: Finanse i bankowość dźwignie wzrostu gospodarczego, red. Romanowska, praca zbiorowa, część 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje 1998.
 2. 328 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 3. 471 Kodeksu Cywilnego.
 4. Bączyk M., Koziński M., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., I. Weiss, Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000.
 5. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 6. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa 2008.
 7. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
 8. Dokument informacyjny Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie.
 9. Finanse firmy Jak zarządzać kapitałem, Red. W. Szczęsny Wyd. C.H. Beck Warszawa 2003.
 10. Finanse, bankowość i rynki finansowe, Red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 11. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, Red. I. Pruchnicka-Grabias, Szelągowska A., CeDeWu, Warszawa 2006.
 12. Finansowe rynki kapitałowe, Red. Wł. Milo, PWN, Warszawa 2000.
 13. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks Spółek Handlowych Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2001.
 14. Gołasa A.: Mało popularny sposób na odmrożenie pieniędzy. Puls Biznesu dodatek specjalny 2011.11.16.
 15. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 16. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Instrumenty Finansowe, Aktywa Niefinansowe, Ryzyko Finansowe, Inżynieria Finansowa . Wyd. Naukowe PWN 2006.
 17. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2008.
 18. Kruczalak K., Umowy i inne czynności handlowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
 19. Kruczalak K., Zarys prawa handlowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 20. Krzyżkiewicz Z.: Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 21. Krzyżkiewicz Z.: Podręcznik do nauki bankowości, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1997.
 22. Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Key Text, Warszawa 2009.
 23. Lechowicz , Mączka W.: Poradnik Inwestora Giełdowego. Wyd. BEST Kraków 1994.
 24. Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse w gospodarce rynkowej, WSiP, Warszawa 1997.
 25. Mazurek J.: „Obligacje korporacyjne na Catalyst” GPW SA 2011.
 26. Milo W., Finansowe rynki kapitałowe, WN PWN, Warszawa 2000.
 27. Nowak K.: Polski Rynek Kapitałowy Instrumenty, Uczestnicy, Inwestycje. Wyd. WSB Poznań 1998.
 28. Okręglicka M.: Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
 29. Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 30. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146)
 31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 36, ust. 1)
 32. Różański J. (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.
 33. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Red. J. Czekaj, (red.), PWN, Warszawa 2008.
 34. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 35. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 36. Statut Spółki CDRL S.A.
 37. Swatler L., Finanse, PWE, Warszawa 1985.
 38. Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007.
 39. Uchwała Zarządu CDRL spółka akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 30 września 2011 roku.
 40. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. .U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 41. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420 z późniejszymi zmianami).
 42. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539).
 43. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości ( U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).