Archiwum miesiąca: kwiecień 2018

Porównanie rachunku kosztów pełnych i zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego „X”

KONSPEKT PRACY

W ostatnich latach problematyka rachunku kosztów spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Praca stanowi kompendium wiedzy o podstawowych systemach rachunku kosztów. Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie w sposób jasny i zrozumiały istoty rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych. W szczególności praca ma na celu:

  • ukazanie istoty rachunku kosztów pełnych oraz kosztów zmiennych,
  • ukazanie znaczenia rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych w rachunku wyników,
  • zastosowanie rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa „X”.

Na strukturę pracy składają się cztery rozdziały.

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim rolę i miejsce rachunku kosztów jako instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na ukazanie istoty zarządzania kosztami jako nowoczesnej tendencji w dziedzinie rachunkowości zarządczej.

W rozdziale drugim zaprezentowano tradycyjny system rachunku kosztów, jakim jest niewątpliwie rachunek kosztów pełnych. Oprócz ogólnej charakterystyki tego rachunku kosztów, w rozdziale tym ujęto również jego związek z rachunkiem wyników. Podjęto się również oceny rachunku kosztów pełnych z uwagi na możliwość jego zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rozdział trzeci ukazuje system rachunku kosztów zmiennych, czyli tych, które są najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Najważniejszym zagadnieniem związanym z tym systemem jest prawidłowy podział kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne. Ważną przesłanką do rozważań było, oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki rachunku kosztów zmiennych, ukazanie zastosowania rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu.

Praktyczną część rozważań ukazuje rozdział czwarty. Rozdział ten rozpoczyna się od charakterystyki przedsiębiorstwa „x” oraz zakresu jego działalności. Omówiono również organizacje rachunkowości w tym przedsiębiorstwie. W kolejnych częściach tego rozdziału ukazano sposób ujęcia i kalkulacji kosztów oraz dokonano analizy kosztów badanego przedsiębiorstwa.

Odpowiednie oraz poparte przykładem ukazanie systemu rachunków kosztów pełnych i zmiennych pozwoliły zrozumieć ich istotę oraz odmienność rozwiązań. Przeanalizowanie prezentacji kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie uwieńczyło analizę porównawczą rachunku kosztów.

Przy napisaniu pracy oparto swoje rozważania o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie. Ponadto oparto się o aktualne akty normatywne i prawne.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów

1.2. Funkcje i zadania rachunku kosztów

1.3. Zarządzanie kosztami i kontroling kosztów

1.4. Podstawowe rodzaje rachunku kosztów

Rozdział II. Rachunek kosztów pełnych

2.1. Definicja rachunku kosztów pełnych

2.2. Grupowanie kosztów pełnych

2.3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek wyników

2.4. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych w zarządzaniu

Rozdział III. Rachunek kosztów zmiennych

3.1. Pojęcie rachunku kosztów zmiennych

3.2. Analiza zmienności kosztów

3.3. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek wyników

3.4. Przydatność rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu

Rozdział IV. Analiza rachunku kosztów w przedsiębiorstwie „X”

4.1. Charakterystyka i zakres działalności przedsiębiorstwa „X”

4.2. Organizacja rachunkowości

4.3. Sposób ujęcia i kalkulacji kosztów

4.4. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie „X”

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel