Archiwum miesiąca: grudzień 2018

Rozwiązania proekologiczne w transporcie lądowym Unii Europejskiej

Celem pracy jest analiza wspólnotowej regulacji transportu samochodowego oraz charakterystyka zrównoważonego rozwoju europejskiego transportu drogowego wraz z analizą przepisów i norm z zakresu ekologii transportu.

Na potrzeby pracy postawiona została następująca hipoteza:

Od kilkunastu lat stroną w europejskiej grze interesów w szeroko pojętym sektorze samochodowym stały się organizacje i instytucje promujące proekologiczny model gospodarki i życia społecznego. Nie mają one bezpośredniego związku z interesami ekonomicznymi wynikającymi z podziału ról między podmiotami tego sektora i jego relacji z otoczeniem, ale starają się narzucić jako obowiązującą wąsko pojętą doktrynę zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako system ograniczający działalność sfer uciążliwych dla środowiska przy obecnych technologiach produkcji. Najprostszą formą oddziaływania ekologicznego na transport samochodowy jest realizacja polityki ograniczania działalności całego sektora. Jest to forma skrajnie prymitywna, nierealistyczna i nieefektywna.

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Transport drogowy we współczesnej cywilizacji

1.1. Pojęcie transportu

1.2. Elementy systemów logistycznych i transportowych

1.3. Główny czynnik europejskiej integracji transportu

Rozdział II. Wspólnotowa regulacja transportu samochodowego

2.1. Celowość i uwarunkowania wspólnej regulacji transportu samochodowego

2.2. Zasady uczciwej konkurencji

2.3. Samochodowe przepisy i normy techniczne

2.4. Wolność tranzytu drogowego

Rozdział III. Zrównoważony rozwój europejskiego rynku transportu drogowego

3.1. Presja ekologiczna na transport samochodowy UE

3.2. Ekonomika rozwoju i utrzymania  europejskiej sieci drogowej

3.3. Przepisy i normy ekologiczne transportu samochodowego UE

3.4. Rozwiązania proekologiczne

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków