Archiwum kategorii: konspekty prac magisterskich

konspekty prac magisterskich

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

Plan pracy mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników
w Firmie X

Wstęp

Rozdział I. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

1.2. Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.3. Rozwój funkcji personalnej

1.4. Zarządzanie kadrami jako dyscyplina naukowa

Rozdział II. Rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL

2.1. Istota i znaczenie doboru kadr

2.2. Metody doboru

2.3. Marketing personalny

2.4. Proces i techniki selekcji

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

4.1. Ogólna charakterystyka Firmy

4.2. Strategia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi w Firmie X

4.3. Proces doboru i adaptacji nowych pracowników w Firmie X

4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Konspekt

Transformacja gospodarki polskiej pociąga za sobą liczne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, także w sferze kierowania kadrami. W efekcie różnorodnych procesów, m.in. dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, wymuszających na rynkach światowych silną konkurencję opartą na innowacyjności, niedostatki w gospodarce kadrami wykwalifikowanymi urastają do rangi głównego problemu zarządzania strategicznego.

Wejście Polski na rynki światowe oznacza konieczność nie tylko podjęcia konkurencji, wraz ze stawianym przez nią imperatywem innowacyjności, lecz przede wszystkim uznania, iż wyłącznym źródłem innowacyjności i wiedzy jest umysł ludzki.

W końcowym bowiem rachunku to jakość kadr: ich kompetencje, elastyczność, mobilność, otwartość w myśleniu i działaniu przesądza o konkurencyjności firmy i szansach utrzymania lub powiększenia jej udziałów na rynku światowym czy nawet lokalnym.

Dlatego też, choć wszelkie działania z zakresu zarządzania kadrami w mniejszym lub większym stopniu nakierowane są na stworzenie i zachowanie pożądanej (wykwalifikowanej, kompetentnej) obsady firmy, wyróżnić spośród nich należy przede wszystkim funkcję doboru pracowników, albowiem jej wpływ na kształt załogi — na jej możliwości, umiejętności i wiedzę jest krytyczny/rozstrzygający. Jakość pozyskanych kadr determinuje także przyszłą efektywność i koszt zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Niniejsza praca traktować będzie o istocie rekrutacji i selekcji pracowników w Firmie X. Celem pracy będzie ukazanie jak powinno wyglądać świadome, adekwatne do potrzeb firmy kształtowanie zespołu pracowników. Tezą opracowania będzie założenie, że tylko planowa, strategicznie zaplanowana rekrutacja może przynieść oczekiwane rezultaty.

Opracowanie składać się będzie z czterech rozdziałów: Rozdział pierwszy to przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi, rozdział drugi to rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL, rozdział trzeci to metodologia badań własnych, rozdział czwarty to rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X.

Metodą badań obraną dla potrzeb pracy będzie metoda sondażu diagnostycznego, techniką ankieta, narzędziem kwestionariusz ankiety.

Praca powstanie w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

[1] Ankieta

Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa i jej wpływ na zwiększenie efektywności funkcjonowania

PLAN PRACY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA .PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy
1.2. Cele przedsiębiorstwa i ich podział
1.3. Funkcje przedsiębiorstwa
2. Czynniki zapewniające sukces w przedsiębiorstwie
2.1. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.2. Wpływ logistyki na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Leasing jako środek wspomagania efektywności działań w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie i przedmiot leasingu
1.2. Rodzaje leasingu
1.3. Forfaiting jako forma refinansowania leasingu
2. Faktoring jako środek ekonomizacji działań
2.1. Pojęcie i przedmiot faktoringu
2.2. Modele faktoringu
2.3. Zalety faktoringu

ROZDZIAŁ III MARKETING WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Główne elementy systemu marketingowego
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Zasady i reguły marketingowe
1.3. Elementy marketingu-mix
2. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie
2.1. Cel i znaczenie dla przedsiębiorstwa
2.2. Rodzaje badań marketingowych
2.3. Metody i techniki badań
ROZDZIAŁ IV KIERUNKI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
1. Rozpoznanie zagrożeń, szans i czynników sukcesu przedsiębiorstwa
1.1. Badanie wpływu otoczenia przedsiębiorstwa
1.2. Badanie sytuacji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku
1.3. Analiza konkurentów
2. Strategie marketingowe
2.1. Zasady formułowania strategii
2.2. Wybór strategii
2.3. Rodzaje strategii i kryteria oceny ich korzystności

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

KONSPEKT PRACY

Celem mojej pracy jest przedstawienie przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym oraz ukazanie wpływu tej koncepcji na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Marketing służy przedsiębiorstwu jako mechanizm osiągania celów za pomocą dostępnych zasobów oraz celowo dobieranych instrumentów i działań dostosowanych do charakteru i struktury warunków rynkowych.

Znajomość zasad marketingu okazuje się bardzo przydatna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z punktu widzenia długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa kierowanie się orientacją marketingową pozwala na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaspokajanie potrzeb nabywców jest drogą do budowania lojalności i zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Problemem, który każde przedsiębiorstwo musi jak najlepiej rozwiązać jest znalezienie sposobu zintegrowania działalności marketingowej i innowacyjnej z działalnością produkcyjną, handlową i usługową a także powiązanie i zespolenie tego, co jest nowatorskie, niepowtarzalne, niezrutynizowane i niesformalizowane z tym, co powinno przebiegać w rytmicznych, powtarzalnych cyklach i dawać w znacznej skali z góry znane i przewidywane wyniki.

Pisząc pracę opierałem się na literaturze przedmiotu oraz dostępnych czasopismach. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest charakterystyką przedsiębiorstwa. Opisałem w nim funkcjonowanie przedsiębiorstwa: pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy, cele przedsiębiorstwa i ich podział, funkcje przedsiębiorstwa oraz przybliżyłem czynniki zapewniające sukces w przedsiębiorstwie: kulturę organizacyjną i logistykę. Rozdział drugi zawiera charakterystykę form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Poczynając od możliwości pozyskiwania kapitału w warunkach gospodarki rynkowej aż po pojęcie i cechy finansowania obcego t.j. leasing i faktoring. Opisane zostały: pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu, forfaiting jako forma refinansowania leasingu oraz przedmiot, modele i zalety faktoringu.

Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie. Zawiera on informacje dotyczące głównych elementów systemu marketingowego: pojęcie i istota marketingu, zasady i reguły marketingowe i elementy marketingu-mix oraz charakterystyka badań marketingowych: ich cel i znaczenie dla przedsiębiorstwa, rodzaje badań, metody i techniki..

W rozdziale czwartym opisałem kierunki działań marketingowych i zarządzanie przedsiębiorstwem. Opisane zostały zagrożenia, szanse i czynniki sukcesu przedsiębiorstwa: badanie wpływu otoczenia przedsiębiorstw, badanie sytuacji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz analiza konkurentów oraz charakterystyka strategii marketingowych: zasady formułowania wybór strategii, rodzaje i kryteria oceny ich korzystności

BIBLIOGRAFIA

 1. Ambler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 2004.
 2. Ansoff M.I, Zarządzanie strategiczne ,PWE, Warszawa 1985.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1972.
 4. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 5. Duliniec E., Marketing międzynarodowy PWE 2004.
 6. Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 19933.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 8. Hahn D., Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, „Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2.
 9. Harmol A. Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa – Poznań 1999.
 10. Kotler P., Marketing – Analiza ,planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Wrocław 2005.
 11. Kramer T., Podstawy Marketingu, PWE, Warszawa, 1998.
 12. Martyniak Z., Metoda refleksji strategicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990,nr 4.
 13. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profeslionalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000
 14. Pomykalski A., Strategie Marketingowe , Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000.
 15. Prymon M., Strategia marketingowa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 16. Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 17. Waniowski P., Strategie cenowe. Marketing bez tajemnic, PWE, Warszawa 2003.
 18. Wrzostek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.

Źródła zagrożeń funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w otoczeniu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa X

Konspekt pracy magisterskiej

Temat pracy:

Źródła zagrożeń funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w otoczeniu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa jest jednym z najważniejszych wydarzeń początku XXI wieku. Stwarza to zupełnie nową sytuację zarówno dla 15 krajów, które już od wielu lat integrują swoje gospodarki, jak i dla 10 członków przyjętych do UE w 2004 roku. Ta nowa sytuacja jest z pewnością wielkim wyzwaniem dla obydwu grup, ponieważ różnice w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy „starymi” i nowymi członkami są znaczne. Z tego względu procesy integracyjne będą bardziej skomplikowane i zajmą więcej czasu. Do działania na poszerzonym jednoli­tym rynku europejskim (JRE) stopniowo będą się przyzwyczajać wszystkie podmioty gospodarcze. Łatwiej poradzą sobie przedsiębiorstwa działające od dawna na skalę mię­dzynarodową – przede wszystkim duże firmy pochodzące z państw „piętnastki”. Do­świadczenie w prowadzeniu operacji gospodarczych na rynkach zagranicznych jest niezmiernie cenne. Ze zrozumiałych względów przedsiębiorcy i menedżerowie z no­wych państw członkowskich posiadają mniej doświadczenia od swoich partnerów i rywali wywodzących się z dawnej UE. Dotyczy to głównie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Wobec powyższego opracowanie planu strategicznego niezbędnego dla przetrwania przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym na tle analizy stopnia przetrwania małych
i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim stały się głównym celem pracy. Obserwacja tych zjawisk dostarcza wielu interesujących informacji pozwalających m.in. na ocenę bie­żącego stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz możliwych kierunków jego rozwoju. Jednocześnie jest to źródło wykorzystywane do oceny kierunków polityki gospodarczej i społecznej oraz do opracowywania strategii rozwoju gospodarczego. W Polsce problematyka przetrwania przedsiębiorstw jest dziedziną stosunkowo mało znaną. W dotychczasowych pracach teoretycznych i empirycznych poruszono tylko niektóre aspekty tego zagadnienia. Stąd też zainteresowanie autora pracy niniejszą tematyką.

Pośród celów pobocznych, jakie postawił autor pracy wymienić należy:

 1. Zdefiniowanie małego i średniego przedsiębiorcy w polskim i europejskim ustawodawstwie,
 2. Analizę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
 3. Wskazanie programów rządowych i europejskich programów pomocowych dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 4. Określenie możliwości przetrwania oraz rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim,
 5. Analizę znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju regionalnego.

Zasadniczą tezą pracy jest stwierdzenie, iż grupa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest związana najczęściej z rynka­mi lokalnymi lub regionalnymi. Jednak międzynarodowa integracja gospodarcza stwarza dla nich nowe uwarunkowania, z którymi wiążą się szanse, ale i zagrożenia. Odpowiednio szybka reakcja na nowe uwarunkowania, przygotowanie do działania w nowym otoczeniu, przystosowa­nie się do niego to problematyka strategiczna dla małych i średnich przedsiębiorców wielokrotnie decydują o ich przetrwaniu na jednolitym rynku europejskim.

Badania niezbędne dla potrzeb pracy przeprowadzono przy pomocy badania telemetrycznego prowadzonego metodą nieuczestniczącą – metodą zbierania informacji oraz przy zastosowaniu analizy silnych i mocnych stron organizacji (analizy SWOT).

Pracę podzielono na cztery części, wstęp i zakończenie.

W rozdziale pierwszym zasugerowano wyjaśnienie podstawowych pojęć – ważnych
z punktu przedmiotu badań opracowania – takich jak: definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw, strategia – jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku.

Rozdział drugi traktować będzie o otoczeniu regionalnym a więc ukazywał będzie rolę małych średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu, charakteryzował będzie rynek wewnętrzny jako ogniwo spójności regionalnej, a także poruszy problematykę koncentracji
i konkurencji ma rynku regionalnym jako elementu owej regionalnej spójności.

Rozdział trzeci to propozycja ogólnej charakterystyki badanego w opracowaniu przedsiębiorstwa „X”. W charakterystyce tej określono by takie elementy jak: zakres działalności i historię firmy, strukturę organizacyjną, ofertę produktową i pozycję na rynku
a także ekspansywność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym.

Rozdział czwarty byłby swoistym planem strategicznym dla przedsiębiorstwa „X”
w kontekście „czyhających” na niego zagrożeń. Byłaby to też analiza SWOT i ogólna ocena sytuacji rozwojowej przedsiębiorstwa „X”.

Całość pracy budowana będzie w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe
oraz materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa „X”.

Proponowany plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie prawno organizacyjne formy małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Istota Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

1.2. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku.

1.2.1 Przykłady strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1.2.2.Strategia funkcjonalna

1.3. Czynniki kształtujące konkurencyjność

1.3.1. Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa.

1.3.2. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Rozdział II. Otoczenie regionalne – znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie

2.1. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu

2.2. Przedsiębiorczość i konkurencja regionalna jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

2.3. Rynek wewnętrzny jako ogniwo spójności regionalnej

2.4. Koncentracja i konkurencja ma rynku regionalnym jako element spójności regionalnej

Rozdział III. Przedsiębiorstwo „X” – ogólna charakterystyka

3.1. Zakres działalności i historia firmy

3.2. Struktura organizacyjna

3.3. Oferta produktowa

3.4. Pozycja na rynku

3.5. Ekspansywność firmy w otoczeniu regionalnym

3.5.1. Ogólna charakterystyka rynku regionalnego przedsiębiorstwa „X”

3.5.2. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ”X”

Rozdział IV. Plan strategiczny dla przedsiębiorstwa „X” ” w otoczeniu regionalnym

4.1. Określenie pozycji rozwojowej przedsiębiorstwa

4.2. Metoda SWOT dla określenia pozycji przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.2.1. Szanse rozwoju przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.2.2. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.3. Ogólna ocena sytuacji rozwojowej przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Sugerowana bibliografia

 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 2. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 3. Bagdziński S., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, TONiK, Toruń 1995;
 4. Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRR w Polsce, Warszawa 1999;
 5. Behrens W, Hawranek P.M., Poradnik przy gotowania przemysłowych studiów feasibility UNIDO, Warszawa 1999;
 6. Bernstein P, Damodoran A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000;
 7. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 8. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2002;
 9. Brigham E.R., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2000;
 10. Broszkiewicz R., Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju go­spodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, w: Gospodarka lokalna w teorii
  i praktyce, „Prace Naukowe AE Wrocław” 1996, nr 734;
 11. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1999;
 12. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 2000;
 13. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
 14. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Nowoczesność, AE w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 2000;
 15. Drucker P.F.,Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 2000;
 16. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
 17. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 2002;
 18. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2004;
 19. Ekonomiczne, Warszawa 2000. Rybak M., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003;
 20. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRR w Polsce, Warszawa 2000;
 21. Gierszewska G., Romanowska M. (1995): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002;
 22. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001;
 23. Hryniewicz J., Ogólne prawidłowości rozwoju gospodarczego Polski w przekroju terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7-8;
 24. Kaleta A., Społeczność lokalna jako przedmiot i podmiot samorozwoju, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Tonik, Toruń 1995;
 25. Łuczka T., Mikro- i makroekonomiczne aspekty globalizacji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000;
 26. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2000;
 27. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997;
 28. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Jak wprowadzić efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002;
 29. Rogut A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002;
 30. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo
 31. Startego, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999;
 32. Urbanowska – Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE, Poznań 1999;

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

TEMAT PRACY:
„Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych”

CEL:
Przedstawienie marketingu produktów firm ubezpieczeniowych poprzez porównanie atrakcyjnej oferty ubezpieczeń majątkowych HDI Asekuracja i innych ofert konkurencyjnych towarzystw działających na polskim rynku.

HIPOTEZA:
Stosowanie bogatej oferty ubezpieczeń w znaczny sposób podnosi atrakcyjność danej firmy ubezpieczeniowej. Skuteczność dotarcia z ofertą do klienta w bezpośredni sposób związana jest z odpowiednim marketingiem firmy.

WKŁAD WŁASNY:
Dokonanie analiz procentowego udziału w rynku ubezpieczeń wybranych firm, zbadanie zasięgu terytorialnego firm , wartości sprzedanych polis według rodzajów.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Ryzyko w działalności człowieka
1. Metodologia ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Elementy ryzyka
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Proces zarządzania ryzykiem
4. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych
1. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
1.1. Ubezpieczenia osobowe
1.2. Ubezpieczenia majątkowe
2. Produkty ubezpieczeń majątkowych
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. transportowe
3. Umowa ubezpieczenia
4. Wypłata odszkodowania

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2. Struktura rynku ubezpieczeń w Polsce
2.1. Ubezpieczenia osobowe
2.2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Struktura bez[pieczeń majątkowych w Polsce
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.2. Ubezpieczenia przemysłowe
3.3. Ubezpieczenia rolne
3.4. Ubezpieczenia transportowe
4. Prognoza rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń majątkowych

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie PZU SA
1. Charakterystyka powstania i działalności towarzystwa
2. Ubezpieczenia majątkowe w ofercie towarzystwa
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. Ubezpieczenia transportowe
3. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Związki marketingu i logistyki

KONSPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ

Realizacja celów przedsiębiorstw produkcyjnych, produkcyjno – handlowych oraz przedsiębiorstw handlowych wymaga, aby produkt przeznaczony na sprzedaż dotarł do punktu sprzedaży detalicznej i został zaoferowany konsumentowi we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po akceptowalnych kosztach.

Stanowi to podstawowy warunek zadowolenia odbiorców, co w konsekwencji prowadzi do pozyskania oraz utrzymania klientów, będących kwintesencją współczesnego biznesu.

Swoistym ogniwem pośrednim pomiędzy produkcją a konsumpcją jest niewątpliwie dystrybucja. Definicję dystrybucji można odnaleźć zarówno w podręcznikach do marketingu jak również w literaturze logistycznej. Istnieje wiele powiązań obu nauk.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie związków marketingu i logistyki pod względem dystrybucji.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział czwarty to część empiryczna niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do późniejszych rozważań. W rozdziale tym przedstawiono istotę i przedmiot logistyki. Omówiono powstanie i rozwój logistyki oraz przedstawiono istotę i cele logistyki. Ponadto w rozdziale tym omówiono procesy logistyczne a także przedstawiono istotę oraz klasyfikację systemów logistycznych.

Rozdział drugi ukazuje powiązania logistyki z marketingiem. W rozdziale tym omówiono pojęcie dystrybucji, przedstawiono rodzaje dystrybucji oraz omówiono kanały dystrybucji w marketingu oraz w logistyce.

Rozdział trzeci ukazuje logistykę dystrybucji. W tej części pracy zdefiniowano logistykę dystrybucji oraz ukazano podstawowe jej koncepcje. Omówiono także logistykę dystrybucji i instrumenty marketingu a także scharakteryzowano logistykę marketingową.

W rozdziale czwartym dokonano analizy procesu dystrybucji fizycznej w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa oraz określenia profilu jego działalności. W rozdziale tym oparto się o materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Pracę napisano w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto wykorzystano materiały wewnętrzne badanej spółki.

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki

1.1. Powstanie i rozwój logistyki

1.2. Pojęcie, istota i cele logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka a marketing

2.1. Pojęcie dystrybucji

2.2. Rodzaje dystrybucji

2.3. Kanały dystrybucji

Rozdział III. Logistyka dystrybucji

3.1. Definicja i koncepcja logistyki dystrybucji

3.2. Logistyka dystrybucji i instrumenty marketingu

3.3. Logistyka marketingowa (dystrybucja fizyczna)

Rozdział IV. Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie „X”

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa „X”

3.2. Profil działalności

3.3. Logistyka marketingowa w przedsiębiorstwie „X”

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel