Zastosowanie sztucznej inteligencji w identyfikacji i przeciwdziałaniu zaawansowanym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony informacji niejawnych

Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie roli sztucznej inteligencji (AI) w identyfikacji i przeciwdziałaniu zaawansowanym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych. W pracy zostaną przedstawione możliwości zastosowania AI w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także analiza wyzwań i ograniczeń technologii w kontekście ochrony danych niejawnych.

Praca skupi się na badaniu innowacyjnych metod wykrywania i analizowania zagrożeń cybernetycznych, takich jak uczenie maszynowe, analiza dużych zbiorów danych czy sieci neuronowe. W szczególności, praca magisterska będzie dążyć do odpowiedzenia na pytanie, jak AI może przyczynić się do wykrywania i przeciwdziałania zaawansowanym atakom cybernetycznym, mającym na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych.

W ramach badania zostaną omówione i zastosowane różne algorytmy i techniki AI, takie jak uczenie głębokie (deep learning), uczenie nienadzorowane (unsupervised learning) czy systemy ekspertowe. Analiza obejmie również aspekty etyczne i prawne związane z wykorzystaniem AI w cyberbezpieczeństwie oraz ocenę skuteczności i efektywności tych rozwiązań w praktyce.

Studium przypadku obejmujące różne organizacje, w szczególności instytucje publiczne, zostanie przeprowadzone w celu zbadania i oceny praktycznego zastosowania AI w identyfikacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom cyberbezpieczeństwa związanych z ochroną informacji niejawnych. Wyniki studium przypadku pozwolą na sformułowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia AI w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem i ochronie informacji niejawnych.

W konkluzji, praca magisterska będzie dążyć do przedstawienia potencjału AI jako narzędzia wspierającego cyberbezpieczeństwo i ochronę informacji niejawnych, jednocześnie zwracając uwagę na wyzwania i ograniczenia związane z wykorzystaniem tej technologii. Praca dostarczy praktycznych wskazówek dotyczących implementacji AI w strategiach cyberbezpieczeństwa oraz zaleceń dla podejmujących decyzje i ekspertów w dziedzinie ochrony informacji niejawnych.

Niniejsza praca magisterska ma na celu nie tylko przyczynić się do badań nad zastosowaniem AI w cyberbezpieczeństwie, ale także zwrócić uwagę na konieczność ciągłego monitorowania i oceny nowych technologii w zakresie ochrony informacji niejawnych. W miarę jak AI ewoluuje i staje się coraz bardziej zaawansowana, niezbędne będzie dostosowanie strategii i praktyk zarządzania cyberbezpieczeństwem, aby skutecznie chronić informacje niejawne przed rosnącymi i coraz bardziej złożonymi zagrożeniami cybernetycznymi.

image_pdf

Sprawdzanie danych przed wydaniem koncesji: Procesy i metody

Streszczenie: Wydawanie koncesji jest procesem, który pozwala przedsiębiorcom na prowadzenie określonych działań lub korzystanie z określonych zasobów. Aby uzyskać koncesję, wnioskodawca musi spełnić szereg wymagań i przestrzegać przepisów. Niniejsza praca ma na celu zbadanie procesu sprawdzania danych przed wydaniem koncesji, w szczególności skupia się na różnych procesach i metodach stosowanych w tym celu. Omawia także znaczenie dokładnego sprawdzania danych dla zapewnienia zgodności z prawem oraz ochrony interesów publicznych.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Definicja koncesji
1.2. Cel sprawdzania danych przed wydaniem koncesji

2, Procesy sprawdzania danych
2.1. Weryfikacja tożsamości wnioskodawcy
2.2. Sprawdzanie wiarygodności finansowej
2.3. Ocena zdolności technicznej i operacyjnej
2.4. Weryfikacja zgodności z wymaganiami środowiskowymi

3, Metody sprawdzania danych
3.1. Analiza dokumentów
3.2. Wizytacja na miejscu
3.3. Konsultacje z ekspertami
3.4. Wykorzystanie systemów informatycznych
3.5. Współpraca z innymi instytucjami

4, Znaczenie sprawdzania danych
4.1. Zapewnienie zgodności z prawem
4.2. Ochrona interesów publicznych
4.3. Minimalizacja ryzyka nadużyć

Podsumowanie i rekomendacje
Bibliografia

1. Wprowadzenie

1.1. Definicja koncesji Koncesja to uprawnienie udzielane przez organ administracji publicznej przedsiębiorcy, które pozwala na prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub korzystanie z określonych zasobów, zgodnie z ustalonymi warunkami. Koncesje mogą dotyczyć różnych sektorów, takich jak energetyka, telekomunikacja, transport czy gospodarka wodna.

1.2. Cel sprawdzania danych przed wydaniem koncesji Sprawdzanie danych przed wydaniem koncesji ma na celu zapewnienie, że wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania, a działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami. Proces ten służy również ochronie interesów publicznych oraz minimalizacji ryzyka nadużyć.

2. Procesy sprawdzania danych

2.1. Weryfikacja tożsamości wnioskodawcy Pierwszym krokiem w sprawdzaniu danych jest weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. Organ sprawdzający powinien upewnić się, że wnioskodawca jest rzeczywistym podmiotem gospodarczym, posiada aktualne dane kontaktowe oraz właściwe upoważnienia do prowadzenia działalności.

2.2. Sprawdzanie wiarygodności finansowej Wiarygodność finansowa wnioskodawcy jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na jego zdolność do spełnienia zobowiązań wynikających z koncesji. Organ sprawdzający powinien analizować sprawozdania finansowe, historię kredytową oraz inne źródła informacji finansowej, aby ocenić ryzyko niewypłacalności lub niewywiązania się z zobowiązań.

2.3. Ocena zdolności technicznej i operacyjnej Weryfikacja zdolności technicznej i operacyjnej wnioskodawcy polega na ocenie jego wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu działalności objętej koncesją. Organ sprawdzający powinien sprawdzić referencje, certyfikaty, umiejętności personelu oraz dostępność odpowiednich środków technicznych.

2.4. Weryfikacja zgodności z wymaganiami środowiskowymi Wydanie koncesji może wiązać się z potencjalnym wpływem na środowisko, dlatego konieczne jest sprawdzenie, czy wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania środowiskowe. Organ sprawdzający powinien ocenić dokumentację dotyczącą wpływu na środowisko, plany zarządzania odpadami oraz zgodność z przepisami ochrony przyrody.

3. Metody sprawdzania danych

3.1. Analiza dokumentów Analiza dokumentów to podstawowa metoda sprawdzania danych przed wydaniem koncesji. Organ sprawdzający powinien dokładnie przejrzeć wszystkie dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę, aby zweryfikować ich autentyczność, kompletność i zgodność z przepisami.

3.2. Wizytacja na miejscu Wizytacja na miejscu pozwala na bezpośrednią ocenę zdolności technicznych, operacyjnych oraz stanu obiektów wnioskodawcy. Jest to ważne, zwłaszcza w przypadku koncesji, które mają duży wpływ na środowisko naturalne lub infrastrukturę.

3.3. Konsultacje z ekspertami W procesie sprawdzania danych warto korzystać z wiedzy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak prawnicy, ekolodzy czy inżynierowie, którzy mogą pomóc w ocenie złożonych kwestii technicznych, prawnych i środowiskowych.

3.4. Wykorzystanie systemów informatycznych Systemy informatyczne mogą być użyte do automatyzacji części procesu sprawdzania danych, np. weryfikacji tożsamości, oceny wiarygodności finansowej czy analizy zgodności z przepisami. Wykorzystanie takich narzędzi może znacznie usprawnić i przyspieszyć proces sprawdzania danych, zmniejszając ryzyko błędów i nieścisłości.

3.5. Współpraca z innymi instytucjami Współpraca z innymi instytucjami, takimi jak urzędy skarbowe, agencje ochrony środowiska czy instytucje finansowe, może dostarczyć dodatkowych informacji na temat wnioskodawcy oraz pomóc w ocenie jego zdolności do spełnienia wymagań koncesji.

4. Znaczenie sprawdzania danych

4.1. Zapewnienie zgodności z prawem Dokładne sprawdzanie danych przed wydaniem koncesji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że działalność prowadzona przez wnioskodawcę będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Pomaga to w utrzymaniu równowagi między interesami przedsiębiorców a wymogami prawnymi oraz ochroną interesów publicznych.

4.2. Ochrona interesów publicznych Interesy publiczne są nadrzędnym celem przy wydawaniu koncesji, dlatego sprawdzanie danych jest kluczowe dla ochrony tych interesów. Zapewnia to, że działalność objęta koncesją będzie prowadzona w sposób bezpieczny, zrównoważony i odpowiedzialny, minimalizując negatywne skutki dla społeczności lokalnych oraz środowiska.

4.3. Minimalizacja ryzyka nadużyć Dokładne sprawdzanie danych może pomóc w wykryciu i zapobieganiu potencjalnym nadużyciom, takim jak oszustwa, korupcja czy pranie pieniędzy. Współpraca z innymi instytucjami oraz stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych może dodatkowo wzmocnić mechanizmy kontroli i zabezpieczeń.

5. Podsumowanie i rekomendacje

Sprawdzanie danych przed wydaniem koncesji jest niezbędnym elementem procesu koncesjonowania, mającym na celu zapewnienie zgodności z prawem, ochronę interesów publicznych oraz minimalizację ryzyka nadużyć. Proces ten obejmuje weryfikację tożsamości wnioskodawcy, sprawdzanie wiarygodności finansowej, ocenę zdolności technicznej i operacyjnej oraz weryfikację zgodności z wymaganiami środowiskowymi.

Aby proces sprawdzania danych był skuteczny, zaleca się stosowanie różnych metod, takich jak analiza dokumentów, wizytacja na miejscu, konsultacje z ekspertami, wykorzystanie systemów informatycznych oraz współpraca z innymi instytucjami. Dzięki temu organy administracji publicznej będą mogły podejmować świadome decyzje o wydaniu koncesji, zapewniając równocześnie ochronę interesów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

W związku z powyższym, rekomendujemy następujące działania:

 1. Utworzenie jasnych i przejrzystych procedur sprawdzania danych dla różnych rodzajów koncesji, które uwzględniają specyfikę każdego sektora oraz lokalne przepisy.
 2. Inwestycja w szkolenie personelu odpowiedzialnego za sprawdzanie danych, aby zapewnić właściwe kompetencje oraz wiedzę na temat przepisów, metod analizy i narzędzi informatycznych.
 3. Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych i technologii, które usprawnią i zautomatyzują część procesu sprawdzania danych, zmniejszając ryzyko błędów i nieścisłości.
 4. Współpraca z innymi instytucjami oraz wymiana informacji w celu uzyskania pełniejszego obrazu wnioskodawcy, jego zdolności do spełnienia wymagań koncesji oraz ewentualnych zagrożeń związanych z wydaniem koncesji.
 5. Ustanowienie systemu monitorowania i kontroli po wydaniu koncesji, który pozwoli na śledzenie postępów wnioskodawcy w spełnianiu zobowiązań oraz ewentualne naruszenia warunków koncesji.

Wdrożenie tych rekomendacji może przyczynić się do poprawy jakości procesu sprawdzania danych przed wydaniem koncesji, co z kolei może prowadzić do lepszej ochrony interesów publicznych oraz zwiększenia zaufania społecznego do instytucji udzielających koncesji.

image_pdf

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu w Internecie

konspekt pracy licencjackiej

Wstęp – zawiera zapewne krótkie omówienie tematyki pracy, jej celów i zakresu.

Rozdział I. Teoretyczne podstawy wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym – powinien wprowadzać czytelnika w pojęcie sztucznej inteligencji i jej zastosowania w marketingu internetowym. Rozdział ten powinien składać się z podrozdziałów, w których zostaną omówione następujące kwestie:

 • Definicja sztucznej inteligencji – w tym podrozdziale należy wprowadzić czytelnika w pojęcie sztucznej inteligencji, opisać jej definicję i omówić podstawowe jej rodzaje.
 • Sztuczna inteligencja w marketingu internetowym – ten podrozdział powinien skupić się na zastosowaniach sztucznej inteligencji w marketingu internetowym. Omówione powinny zostać przede wszystkim możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja w zakresie tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych, targetowania reklam oraz analizowania danych.
 • Algorytmy uczenia maszynowego – kolejnym istotnym zagadnieniem jest omówienie algorytmów uczenia maszynowego, które są jednym z najważniejszych narzędzi sztucznej inteligencji. W ramach tego podrozdziału należy opisać, czym są algorytmy uczenia maszynowego, jakie są ich rodzaje i zastosowania w marketingu internetowym.
 • Analiza sentymentu – kolejnym kluczowym zagadnieniem, które powinno zostać omówione w ramach tego rozdziału, jest analiza sentymentu. W tym podrozdziale należy przedstawić, czym jest analiza sentymentu, jakie są jej zalety i jakie możliwości daje w zakresie zarządzania reputacją firmy w internecie.
 • Personalizacja – ostatnim zagadnieniem, które powinno zostać omówione w ramach tego rozdziału, jest personalizacja. W tym podrozdziale należy opisać, czym jest personalizacja w marketingu internetowym, jakie są jej rodzaje i jakie korzyści daje dla firm.

Rozdział II. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu internetowym – w tym rozdziale powinny zostać przedstawione przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce, omówione na podstawie konkretnych przypadków firm. Należy pokazać, jak sztuczna inteligencja przekłada się na skuteczność działań marketingowych, jakie korzyści daje dla firm i jakie wyzwania należy pokonać, aby wykorzystać sztuczną inteligencję w pełni.

Rozdział III. Zalety i wady wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym

W rozdziale I, skupiono się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu internetowym. Zaprezentowano definicję sztucznej inteligencji, rodzaje jej zastosowań w marketingu internetowym, a także algorytmy uczenia maszynowego, które pozwalają na bardziej efektywne i celowane działania marketingowe. Ponadto, przedstawiono analizę sentymentu jako narzędzie pozwalające na monitorowanie opinii klientów oraz personalizację jako metodę dostarczania spersonalizowanych treści i poprawiania doświadczenia klienta.

W rozdziale II przedstawiono przykład wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym na przykładzie firmy X. Zaprezentowano charakterystykę tej firmy oraz jej podejście do wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego, analizy sentymentu oraz personalizacji w celu poprawy efektywności działań marketingowych i zwiększenia satysfakcji klientów.

W kolejnym rozdziale, rozdziale III, omówiono zalety i wady wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym. Wśród zalet wymieniono m.in. poprawę efektywności działań marketingowych, bardziej skuteczne docieranie do klientów, poprawę personalizacji i doświadczenia klienta, a także oszczędność czasu i kosztów. Wady natomiast obejmują m.in. problemy związane z prywatnością danych klientów, błędy w systemach sztucznej inteligencji, a także koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem takich systemów.

Ostatni rozdział, rozdział IV, to podsumowanie pracy. Przedstawiono w nim wnioski wynikające z analizy literatury oraz przykładu firmy X, a także przyszłe wyzwania i perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym.

Cała praca stanowi przegląd tematu wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu internetowym, przedstawiając zarówno podstawowe pojęcia, jak i konkretne przykłady ich wykorzystania w praktyce.

image_pdf

Opłacanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

Opłacanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych w Polsce

1.1. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce

1.2. Idea zabezpieczenia społecznego

1.3. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia społecznego

1.4. Istota Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Rozdział II. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

2.1. System ubezpieczeń społecznych

2.2. Ubezpieczeni

2.3. Płatnicy składek

2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział III. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

3.1. Ogólna charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.2. Wysokość i zasady opłacania składek

3.2.1. Ubezpieczenia społeczne

3.2.2. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

3.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP

3.4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Hipotezy do pracy:

 1. Ubezpieczenia społeczne chronią społeczeństwo przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 2. Ubezpieczenia społeczne wpływa na postawy ludzi, na ich stosunek do innych, a także na nastroje polityczne i obyczaje.
 3. Ubezpieczenia społeczne stanowią środek, za pomocą którego można osiągnąć określone zadania społeczne i gospodarcze.

M E T O D Y K A

Tematyka zajęć

-wybór i logika rozmowy z promotorem

-redakcja pracy dyplomowej

-umiejętność prezentacji pracy

-praktyka dyplomowa

Do 15-11-2019 złożenie tematu pracy z podpisem promotora(formularz z Internetu)

-zgłoszenie miejsca odbywania praktyki lub stażu zawodowego

-zgłoszenie zakresu dyplomowania(wymienione w gablotach)

STYCZEŃ 2020

Prezentacja podanych tematów prac dyplomowych w ustalonym terminie. Litery na slajdach nie mniejsze niż <18-20 wielkość czcionki>

W tym czasie trzeba złożyć drugi formularz [ hipoteza, zakres badawczy, metodyka badań z imieniem i nazwiskiem i podpisem promotora

Ocena z prezentacji jest oceną zaliczeniową

Wybór tematu:

-procedury po wyborze tematu z list wywieszonych w gablotce

-uzyskanie akceptacji promotora

*ustalenie z promotorem literatury (monografie, czasopisma)

*wskazanie praktycznego aspektu pracy dyplomowej-zastosowania podejmowanych rozważań

Notatka własna -którą należy opracować na podstawie:

< I>

literatury i dostępnych opracowań wskazujących na aspekt praktyczny tematu

-w podsumowaniu notatki należy wskazać  wady i zalety dotychczasowych opracowań

< II >

-doprecyzowanie tematu pracy

-wstępne sformułowanie hipotezy badawczej

-określenie zakresu badań

-przyjęcie modelu badawczego-ograniczenia

-wskazanie praktycznych przykładów zastosowań wynikających z podjętego tematu

-wymienienie elementów nowatorskich w porównaniu z dotychczasowymi badaniami

PRACA DYPLOMOWA : układ rozdziałów

WSTĘP (wprowadzenie) 4-5 stron (nie więcej)

*wprowadzenie   pod katem motywacji podjętego tematu z  odwołaniem do współczesnych pozycji literaturowych

*wiodące pytania (zakres badawczy)do hipotez które będą stanowiły tytuły dalszych rozdziałów ,zakres badań które uzasadniają poprawność hipotezy

*hipoteza oznacza przypuszczenie że badane zjawisko może kształtować się w określony sposób /przykłady hipotez: np.;

1) Tytuł :     „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie”

     Hipoteza: „O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje prawidłowa identyfikacja zagrażającego mu ryzyka i wybór sposobów jego minimalizacji”

Wiodące pytania :

>wpływ ryzyka na decyzje przedsiębiorstwa w zakresie organizacji firmy

>zależność planów rozwojowych firmy od poziomu ryzyka

>metody minimalizacji i eliminacji ryzyka

2) Tytuł : „Zarządzanie konfliktami w przedsiębiorstwie”

     Hipoteza : „Konflikty mają destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa”

Wiodące pytania :

>konflikt może zakłócać optymalne działanie i efektywność przedsiębiorstwa

>konflikty mają negatywny wpływ na samopoczucie i stosunki interpersonalne w miejscu pracy

>zarządzanie konfliktem minimalizuje skutki konfrontacji

ROZDZIAŁY

-I- rozdział:

*Tytuł-skrót pytań do hipotezy

*Oddzielenie w każdym z rozdziałów ,szerokie omówienie pozycji literatury związanych z pytaniami do hipotezy (20 stron)

*własny wkład badawczy (badania ,analizy, z ankiet, z internetu)

*wnioski wynikające z podjętych w rozdziale badań

*dokumentacja do rozdziału w załącznikach (np. dokumenty prawne, ankiety itp.) Wyniki badań do rozdziału ale np. pytania z ankiety do załącznika

– II – rozdział :  j.w.

– III – rozdział : j.w.

WNIOSKI

*zestawienie najważniejszych wniosków sformułowanych we wcześniejszych rozdziałach

*wskazanie problemów otwartych mogących stanowić przedmiot dalszych opracowań

LITERATURA

Pozycje literatury należy przytoczyć w porządku alfabetycznym / SYSTEM OXFORDZKI/

Przykład :

w tekście:

(por. Majchrzak , Mendel : 1995,23)

w spisie literatury:

Majchrzak J, Mendel :1995

Metodyka pisania prac (kursywą)

wyd. AE Poznań

ZAŁĄCZNIKI

Dokumentacja pracy (dane statystyczne ,mapy, tablice, wyciągi z aktów prawnych, ankiety, wydruki komputerowe, programy własne, teksty wywiadów)

SŁOWNIK TERMINÓW

Słowniki te można można odnaleźć w ostatnich wydanych książkach naukowych.Należy dokonać wyboru pod kątem użytych w pracy wyrażeń specjalistycznych i opatrzeć je własnym komentarzem

STRESZCZENIE

Streszczenie zamieszczamy na 3 stronie pracy dyplomowej ( około 250 słów) jest syntezą wprowadzenia do pracy w języku polskim. Strona 4 ( streszczenie poprzedzone tytułem również w j. angielskim)

SCHEMAT PRACY

Tytuł pracy

>ustalony program

>tytuł pracy może być zmieniony po zamknięciu opracowania (zmianę tytułu należy zgłosić w formie pisemnej w rektoracie)

Wprowadzenie [ 4-5 str]

>Motywacja podjętego tematu,aktualności

>Hipoteza ,zakres badań ( w tekście pracy należy wyróżnić KURSYWĄ)

Przegląd literatury-synteza z omówieniem literaturowym w rozdziałach (czwartą część wprowadzenia redaguje się po napisaniu rozdziału)

>Osiągnięcia autora – synteza wniosków końcowych( tekst uzupełniamy po napisaniu rozdziału , wnioski końcowe)

Rozdział – I

>tytuł rozdziału

Syntetyczne określenie pierwszego punktu  zakresu badawczego

>szczegółowe omówienie pozycji literatury mających związek z opracowanym w tym rozdziale punktem rozdziału badań

>podjęty model badań

>badania własne

>wnioski z podjętych w rozdziale badań własnych

>dokumentacja badań do załączników

Rozdział  –II     każdy rozdział to inny problem wynikający z zakresu badawczego

Rozdział –III

Wnioski końcowe z rozdziałów .Problemy otwarte w podtytule wniosków końcowych sugestie co do dalszej kontynuacji podjętego tematu.

Literatura –system pisania Oxfordzki  (kursywą tytuł pracy, reszta zaczyna się od nazwiska i pierwszej litery imienia)

Załączniki , ankiety , dokumenty itd.

Słownik tekstów

Objętość pracy ok.18 000 słów ,około 60 stron

image_pdf

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

Plan pracy mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników
w Firmie X

Wstęp

Rozdział I. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

1.2. Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.3. Rozwój funkcji personalnej

1.4. Zarządzanie kadrami jako dyscyplina naukowa

Rozdział II. Rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL

2.1. Istota i znaczenie doboru kadr

2.2. Metody doboru

2.3. Marketing personalny

2.4. Proces i techniki selekcji

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

4.1. Ogólna charakterystyka Firmy

4.2. Strategia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi w Firmie X

4.3. Proces doboru i adaptacji nowych pracowników w Firmie X

4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Konspekt

Transformacja gospodarki polskiej pociąga za sobą liczne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, także w sferze kierowania kadrami. W efekcie różnorodnych procesów, m.in. dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, wymuszających na rynkach światowych silną konkurencję opartą na innowacyjności, niedostatki w gospodarce kadrami wykwalifikowanymi urastają do rangi głównego problemu zarządzania strategicznego.

Wejście Polski na rynki światowe oznacza konieczność nie tylko podjęcia konkurencji, wraz ze stawianym przez nią imperatywem innowacyjności, lecz przede wszystkim uznania, iż wyłącznym źródłem innowacyjności i wiedzy jest umysł ludzki.

W końcowym bowiem rachunku to jakość kadr: ich kompetencje, elastyczność, mobilność, otwartość w myśleniu i działaniu przesądza o konkurencyjności firmy i szansach utrzymania lub powiększenia jej udziałów na rynku światowym czy nawet lokalnym.

Dlatego też, choć wszelkie działania z zakresu zarządzania kadrami w mniejszym lub większym stopniu nakierowane są na stworzenie i zachowanie pożądanej (wykwalifikowanej, kompetentnej) obsady firmy, wyróżnić spośród nich należy przede wszystkim funkcję doboru pracowników, albowiem jej wpływ na kształt załogi — na jej możliwości, umiejętności i wiedzę jest krytyczny/rozstrzygający. Jakość pozyskanych kadr determinuje także przyszłą efektywność i koszt zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Niniejsza praca traktować będzie o istocie rekrutacji i selekcji pracowników w Firmie X. Celem pracy będzie ukazanie jak powinno wyglądać świadome, adekwatne do potrzeb firmy kształtowanie zespołu pracowników. Tezą opracowania będzie założenie, że tylko planowa, strategicznie zaplanowana rekrutacja może przynieść oczekiwane rezultaty.

Opracowanie składać się będzie z czterech rozdziałów: Rozdział pierwszy to przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi, rozdział drugi to rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL, rozdział trzeci to metodologia badań własnych, rozdział czwarty to rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X.

Metodą badań obraną dla potrzeb pracy będzie metoda sondażu diagnostycznego, techniką ankieta, narzędziem kwestionariusz ankiety.

Praca powstanie w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

[1] Ankieta

image_pdf