Opłacanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

PLAN PRACY LICENCJACKIEJ

TEMAT

Opłacanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

Wstęp

Rozdział I. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych w Polsce

1.1. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych w Polsce

1.2. Idea zabezpieczenia społecznego

1.3. Pojęcie i funkcje ubezpieczenia społecznego

1.4. Istota Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Rozdział II. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

2.1. System ubezpieczeń społecznych

2.2. Ubezpieczeni

2.3. Płatnicy składek

2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział III. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe

3.1. Ogólna charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.2. Wysokość i zasady opłacania składek

3.2.1. Ubezpieczenia społeczne

3.2.2. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

3.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP

3.4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Hipotezy do pracy:

 1. Ubezpieczenia społeczne chronią społeczeństwo przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb.
 2. Ubezpieczenia społeczne wpływa na postawy ludzi, na ich stosunek do innych, a także na nastroje polityczne i obyczaje.
 3. Ubezpieczenia społeczne stanowią środek, za pomocą którego można osiągnąć określone zadania społeczne i gospodarcze.

M E T O D Y K A

Tematyka zajęć

-wybór i logika rozmowy z promotorem

-redakcja pracy dyplomowej

-umiejętność prezentacji pracy

-praktyka dyplomowa

Do 15-11-2019 złożenie tematu pracy z podpisem promotora(formularz z Internetu)

-zgłoszenie miejsca odbywania praktyki lub stażu zawodowego

-zgłoszenie zakresu dyplomowania(wymienione w gablotach)

STYCZEŃ 2020

Prezentacja podanych tematów prac dyplomowych w ustalonym terminie. Litery na slajdach nie mniejsze niż <18-20 wielkość czcionki>

W tym czasie trzeba złożyć drugi formularz [ hipoteza, zakres badawczy, metodyka badań z imieniem i nazwiskiem i podpisem promotora

Ocena z prezentacji jest oceną zaliczeniową

Wybór tematu:

-procedury po wyborze tematu z list wywieszonych w gablotce

-uzyskanie akceptacji promotora

*ustalenie z promotorem literatury (monografie, czasopisma)

*wskazanie praktycznego aspektu pracy dyplomowej-zastosowania podejmowanych rozważań

Notatka własna -którą należy opracować na podstawie:

< I>

literatury i dostępnych opracowań wskazujących na aspekt praktyczny tematu

-w podsumowaniu notatki należy wskazać  wady i zalety dotychczasowych opracowań

< II >

-doprecyzowanie tematu pracy

-wstępne sformułowanie hipotezy badawczej

-określenie zakresu badań

-przyjęcie modelu badawczego-ograniczenia

-wskazanie praktycznych przykładów zastosowań wynikających z podjętego tematu

-wymienienie elementów nowatorskich w porównaniu z dotychczasowymi badaniami

PRACA DYPLOMOWA : układ rozdziałów

WSTĘP (wprowadzenie) 4-5 stron (nie więcej)

*wprowadzenie   pod katem motywacji podjętego tematu z  odwołaniem do współczesnych pozycji literaturowych

*wiodące pytania (zakres badawczy)do hipotez które będą stanowiły tytuły dalszych rozdziałów ,zakres badań które uzasadniają poprawność hipotezy

*hipoteza oznacza przypuszczenie że badane zjawisko może kształtować się w określony sposób /przykłady hipotez: np.;

1) Tytuł :     „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie”

     Hipoteza: „O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje prawidłowa identyfikacja zagrażającego mu ryzyka i wybór sposobów jego minimalizacji”

Wiodące pytania :

>wpływ ryzyka na decyzje przedsiębiorstwa w zakresie organizacji firmy

>zależność planów rozwojowych firmy od poziomu ryzyka

>metody minimalizacji i eliminacji ryzyka

2) Tytuł : „Zarządzanie konfliktami w przedsiębiorstwie”

     Hipoteza : „Konflikty mają destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa”

Wiodące pytania :

>konflikt może zakłócać optymalne działanie i efektywność przedsiębiorstwa

>konflikty mają negatywny wpływ na samopoczucie i stosunki interpersonalne w miejscu pracy

>zarządzanie konfliktem minimalizuje skutki konfrontacji

ROZDZIAŁY

-I- rozdział:

*Tytuł-skrót pytań do hipotezy

*Oddzielenie w każdym z rozdziałów ,szerokie omówienie pozycji literatury związanych z pytaniami do hipotezy (20 stron)

*własny wkład badawczy (badania ,analizy, z ankiet, z internetu)

*wnioski wynikające z podjętych w rozdziale badań

*dokumentacja do rozdziału w załącznikach (np. dokumenty prawne, ankiety itp.) Wyniki badań do rozdziału ale np. pytania z ankiety do załącznika

– II – rozdział :  j.w.

– III – rozdział : j.w.

WNIOSKI

*zestawienie najważniejszych wniosków sformułowanych we wcześniejszych rozdziałach

*wskazanie problemów otwartych mogących stanowić przedmiot dalszych opracowań

LITERATURA

Pozycje literatury należy przytoczyć w porządku alfabetycznym / SYSTEM OXFORDZKI/

Przykład :

w tekście:

(por. Majchrzak , Mendel : 1995,23)

w spisie literatury:

Majchrzak J, Mendel :1995

Metodyka pisania prac (kursywą)

wyd. AE Poznań

ZAŁĄCZNIKI

Dokumentacja pracy (dane statystyczne ,mapy, tablice, wyciągi z aktów prawnych, ankiety, wydruki komputerowe, programy własne, teksty wywiadów)

SŁOWNIK TERMINÓW

Słowniki te można można odnaleźć w ostatnich wydanych książkach naukowych.Należy dokonać wyboru pod kątem użytych w pracy wyrażeń specjalistycznych i opatrzeć je własnym komentarzem

STRESZCZENIE

Streszczenie zamieszczamy na 3 stronie pracy dyplomowej ( około 250 słów) jest syntezą wprowadzenia do pracy w języku polskim. Strona 4 ( streszczenie poprzedzone tytułem również w j. angielskim)

SCHEMAT PRACY

Tytuł pracy

>ustalony program

>tytuł pracy może być zmieniony po zamknięciu opracowania (zmianę tytułu należy zgłosić w formie pisemnej w rektoracie)

Wprowadzenie [ 4-5 str]

>Motywacja podjętego tematu,aktualności

>Hipoteza ,zakres badań ( w tekście pracy należy wyróżnić KURSYWĄ)

Przegląd literatury-synteza z omówieniem literaturowym w rozdziałach (czwartą część wprowadzenia redaguje się po napisaniu rozdziału)

>Osiągnięcia autora – synteza wniosków końcowych( tekst uzupełniamy po napisaniu rozdziału , wnioski końcowe)

Rozdział – I

>tytuł rozdziału

Syntetyczne określenie pierwszego punktu  zakresu badawczego

>szczegółowe omówienie pozycji literatury mających związek z opracowanym w tym rozdziale punktem rozdziału badań

>podjęty model badań

>badania własne

>wnioski z podjętych w rozdziale badań własnych

>dokumentacja badań do załączników

Rozdział  –II     każdy rozdział to inny problem wynikający z zakresu badawczego

Rozdział –III

Wnioski końcowe z rozdziałów .Problemy otwarte w podtytule wniosków końcowych sugestie co do dalszej kontynuacji podjętego tematu.

Literatura –system pisania Oxfordzki  (kursywą tytuł pracy, reszta zaczyna się od nazwiska i pierwszej litery imienia)

Załączniki , ankiety , dokumenty itd.

Słownik tekstów

Objętość pracy ok.18 000 słów ,około 60 stron

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

Plan pracy mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Rekrutacja i selekcja pracowników
w Firmie X

Wstęp

Rozdział I. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi

1.2. Cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi

1.3. Rozwój funkcji personalnej

1.4. Zarządzanie kadrami jako dyscyplina naukowa

Rozdział II. Rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL

2.1. Istota i znaczenie doboru kadr

2.2. Metody doboru

2.3. Marketing personalny

2.4. Proces i techniki selekcji

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze[1]

3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV. Rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X

4.1. Ogólna charakterystyka Firmy

4.2. Strategia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi w Firmie X

4.3. Proces doboru i adaptacji nowych pracowników w Firmie X

4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Konspekt

Transformacja gospodarki polskiej pociąga za sobą liczne zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, także w sferze kierowania kadrami. W efekcie różnorodnych procesów, m.in. dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, wymuszających na rynkach światowych silną konkurencję opartą na innowacyjności, niedostatki w gospodarce kadrami wykwalifikowanymi urastają do rangi głównego problemu zarządzania strategicznego.

Wejście Polski na rynki światowe oznacza konieczność nie tylko podjęcia konkurencji, wraz ze stawianym przez nią imperatywem innowacyjności, lecz przede wszystkim uznania, iż wyłącznym źródłem innowacyjności i wiedzy jest umysł ludzki.

W końcowym bowiem rachunku to jakość kadr: ich kompetencje, elastyczność, mobilność, otwartość w myśleniu i działaniu przesądza o konkurencyjności firmy i szansach utrzymania lub powiększenia jej udziałów na rynku światowym czy nawet lokalnym.

Dlatego też, choć wszelkie działania z zakresu zarządzania kadrami w mniejszym lub większym stopniu nakierowane są na stworzenie i zachowanie pożądanej (wykwalifikowanej, kompetentnej) obsady firmy, wyróżnić spośród nich należy przede wszystkim funkcję doboru pracowników, albowiem jej wpływ na kształt załogi — na jej możliwości, umiejętności i wiedzę jest krytyczny/rozstrzygający. Jakość pozyskanych kadr determinuje także przyszłą efektywność i koszt zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Niniejsza praca traktować będzie o istocie rekrutacji i selekcji pracowników w Firmie X. Celem pracy będzie ukazanie jak powinno wyglądać świadome, adekwatne do potrzeb firmy kształtowanie zespołu pracowników. Tezą opracowania będzie założenie, że tylko planowa, strategicznie zaplanowana rekrutacja może przynieść oczekiwane rezultaty.

Opracowanie składać się będzie z czterech rozdziałów: Rozdział pierwszy to przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi, rozdział drugi to rekrutacja i selekcja pracowników jako składnik ZZL, rozdział trzeci to metodologia badań własnych, rozdział czwarty to rekrutacja i selekcja pracowników w Firmie X.

Metodą badań obraną dla potrzeb pracy będzie metoda sondażu diagnostycznego, techniką ankieta, narzędziem kwestionariusz ankiety.

Praca powstanie w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

[1] Ankieta

Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej

1.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej

1.2. Wycena aktywów i pasywów

1.3. Wykaz kont syntetycznych

1.4. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.5. Środki specjalne jednostek budżetowych

1.6. Sprawozdawczość budżetowa

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej

2.1. Mienie publiczne

2.2. Obieg i kontrola dokumentów

2.3. Zakładowy plan kont

2.4. Instrukcja inwentaryzacyjna

Rozdział III. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie …

3.1. Organizacja działania

3.2. Opis stosowanych zasad rachunkowości

3.3. Organizacja jednostki rachunkowości

3.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu

3.5. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Omówienie

Dobrze byłoby wyjść na samym początku od zasad ogólnych, żeby pokazać zasady szczególne.

Środków specjalnych w jednostkach budżetowych już nie ma!

O instrukcji inwentaryzacyjnej można wspomnieć w dokumentacji , ale chciałabym żeby całego podrozdziału jednak tej inwentaryzacji nie  poświęcać bo zasady inwentaryzacji nie są ani specyficzne ani szczególne w jednostkach budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W trzecim rozdziale  gdzie będzie to pokazane na przykładzie Urzędu Gminy. Sama nie wiem jak tam jest zorganizowana  rachunkowość, i czy wystarczające informacje będą n BIP-ie.

Jest to jednostka samorządu terytorialnego i  rachunkowość dotyczy też organu a  dla organu jest prowadzona oddzielna ewidencja (w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  z 2010 r. jest odrębny plan kont).

W pierwszym rozdziale, podrozdział

1.1. Istota rachunkowości (krótko jaki jest zakres rachunkowości, zasady, przedmiot i podmiot rachunkowości)

1.2. Dokumentacja rachunkowości (ten podrozdział na podstawie ustawy o rachunkowości)

A w drugim podrozdziale zawrzeć, takie zagadnienia, gdyż organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej oznacza:

 • dokumentację systemu rachunkowości – zakładowy plan kont,
 • zakres dokumentacji, składającej się na księgi rachunkowe,
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ochronę danych ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych,
 • kontrolę wewnętrzną dowodów księgowych.

Bibliografia

 1. Budżet władz lokalnych, praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka, PWE, Warszawa 2002
 2. Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, PWN, Warszawa 2000
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
 4. Gajoch H., Klasyfikacja budżetowa. „Finanse Komunalne”, Nr 6/2004
 5. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa, C.H. Beck, Warszawa 2005
 6. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
 8. http://bip.nwl.pl
 9. http://www.nwl.pl
 10. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Kurczewska A., Faktury i inne dokumenty księgowe, Infor, Warszawa 2008
 13. Leksykon rachunkowości, praca zbiorowa pod E. Nowaka, PWN, Warszawa 1996
 14. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006
 15. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017
 17. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007
 18. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2009
 19. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod K. Winiarskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 20. Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, SGH, Warszawa 2009
 21. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005
 22. Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008
 23. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 24. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
 25. Wójcik J. W., Fałszerstwa dokumentów publicznych, Twigger, Warszawa 2005
 26. Wprowadzenie do rachunkowości, praca zbiorowa pod red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 27. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012
 28. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2008
 29. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006
 30. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009

Psychologia w reklamie

PLAN PRACY

Wstęp
ROZDZIAŁ 1 Istota i funkcje reklamy
1.1. Pojęcie reklamy
1.2. Cele reklamy i jej funkcje
1.3. Modele hierarchii efektów komunikacyjnych
1.4. Media reklamowe
ROZDZIAŁ 2 Postacie występujące w reklamie
2.1. Ludzie w reklamie
2.2. Płeć a reklama
2.2.1. Kobiety
2.2.2. Mężczyźni
2.3. Atrakcyjność nadawcy
2.4. Dzieci
2.5. Bohaterowie z bajek
ROZDZIAŁ 3 Psychologia w działaniach reklamowych
3.1. Emocje
3.1.1. Humor
3.1.2. Sex
3.1.3. Strach
3.2. Perswazja
3.3. Wyzwalacze uległości
3.3.1. Reguła wzajemności
3.3.2. Reguła niedostępności
3.3.3. Autorytet
3.3.4. Konsekwencja
3.3.5. Społeczny dowód słuszności
3.3.6. Lubienie i sympatia
ROZDZIAŁ 4 Negatywne skutki oddziaływania reklam na społeczeństwo
4.1. Konsumpcjonizm
4.2. Przymus kupowania
4.3. Reklama działająca na podświadomość
4.4. Kłamstwo w reklamie
4.5. Do czego to wszystko zmierza
Zakończenie

Reklama każe ci myśleć, że przez całe
swoje życie marzyłeś o czymś, o czym do tej
pory nigdy nawet nie słyszałeś.

KONSPEKT WŁAŚCIWY

Wykorzystanie dorobku psychologii w reklamie jest dzisiaj powszechnym zjawiskiem. Reklama stara się oddziaływać na konsumenta za pomocą coraz bardziej skomplikowanych metod. Stworzyła ona cały aparat perswazji, który ma zapewnić nadawcy reklamy realizacje jego strategicznych celów. Z tego względu, aby skonstruować skuteczny przekaz reklamowy, należy umiejętnie posługiwać się w praktyce psychologią reklamy. Jesteśmy świadkami sprzedaży idei obciążonej ładunkiem emocjonalnym a nie rzeczywistego produktu, a co szczególnie interesujące, konsumenci są skłonni kupować tę emocjonalnie naładowaną ideę.

Aby zrozumieć wpływ reklam na zachowanie ludzi, należy spojrzeć na człowieka od strony psychologicznej. W myśl tego iż zachowaniami ludzkimi rządzą wewnętrzne siły nazywane popędami, pożądaniami lub potrzebami twórcy reklam chcąc znaleźć klucz do umysłów i portfeli klientów używają wszystkich znanych im „narzędzi”, by pan X mimo natłoku docierających do niego informacji sam nie wiedząc czemu nabył towar reklamowany właśnie przez nich.

W dosłownym tego słowa znaczeniu reklama nie może przecież nikogo „zmusić” do kupienia tego czy innego produktu, jednak wiedza psychologiczna używana przy budowie komunikatów reklamowych przyczynia się do wywoływania w ludziach sztucznych potrzeb. Jako obywatele nowoczesnych społeczeństw nie mamy już czasu, ani energii, czy choćby możliwości intelektualnych niezbędnych do starannego rozważenia wszystkich „za” i „przeciw”, oraz samej celowości podejmowania większości decyzji.

W rezultacie wytworzyliśmy sobie coś na kształt intelektualnego skrótu, dlatego zamiast analizować każdą najmniejszą informację mającą związek z podejmowaną decyzją idziemy szybszą drogą wybierając towar automatycznie, zupełnie nie panując nad swymi popędami, tak naprawdę powodowani podświadomym impulsem, mimo zupełnego braku logiki w działaniu. Wojna o klienta trwa więc bez przerwy, prowadzona najróżniejszymi środkami – od informacji po perswazję, od reklamy po promocję, w coraz mniejszym stopniu przyczyniając się do racjonalizacji wyborów konsumenckich.

W mojej pracy zajmę się analizą metod i form oddziaływania na potencjalnego odbiorcę ukazując ogromną rolę jaką odgrywa wiedza psychologiczna używana do tworzenia przekazów reklamowych . Przedstawię oraz przeanalizuję techniki i narzędzia wpływu jakimi posługują się ich twórcy oraz efekty ich oddziaływania na poszczególne grupy. Do napisania tej pracy wykorzystałam wiadomości literatury marketingowej, liczne publikowane w prasie specjalistycznej artykuły dotyczące reklamy, oraz badania ankietowe.

Praca moja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich wyjaśniam na czym polega istota i funkcje reklamy, przedstawiam cechy jakimi charakteryzuje się reklama oraz ukazuję w jaki sposób odbywa się proces oddziaływania reklamy na jej odbiorców. W dalszej części rozdziału systematyzuję cele stawiane przed reklamą i główne cechy jakimi się one charakteryzują.

W rozdziale drugim opisuję postaci występujące w reklamach oraz to w jaki sposób poszczególne z nich wywierają wpływ na odbiorców. Przytaczam konkretne przykłady, by móc zobrazować przemożny ich wpływ na podjęcie decyzji o zakupie oraz jej realizację. Rozdział trzeci poświęcony jest psychologicznym aspektom reklamy i to jak ważne są one w całym mechanizmie jej działania. Przedstawiam też w jaki sposób emocje stają się potężnym narzędziem wpływu na zmianę postaw i zachowania klienta, wykorzystując te składowe komunikatu jakimi są humor, sex i strach. Druga część rozdziału poświęcona jest rodzajom narzędzi perswazji, będącym wyzwalaczami ludzkiej uległości. W rozdziale czwartym ukazuję negatywne skutki oddziaływania reklamy na społeczeństwo, prowadzące aż do wystąpienia związanych z nimi schorzeń. Rozdział ten kończę podsumowaniem wniosków wypływających z przeprowadzonych ze mnie badań

BIBLIOGRAFIA

 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991,
 2. Aronson E., Człowiek — istota społeczna, PWN, Warszawa 1995,
 3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997,
 4. Bruner J., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978,
 5. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994,
 6. Gardner D., Thomas H., Strategie marketing management, John Willey, New York 1985,
 7. Heath R., Ukryta Moc Reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
 8. Huber K., Image, czyli jak być gwiazdę na rynku, Business Press Ltd., Warszawa 1994,
 9. Ind N., Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
 10. Jachnis A., Postawy konsumenta a reklama, [w:] Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 11. Jachnis A., Reklama jako komunikacja perswazyjna, [w:] Jachnis A., Terelak J.T., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 12. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000,
 13. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003,
 14. Kozielecki J., Podejmowanie decyzji. [W:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992,
 15. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 16. Murray H. A., Hall C. S., G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994,
 17. Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 1995,
 18. 0’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 19. Praca zbiorowa pod red. Reykowskiego J., Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KIW, Warszawa 1980,
 20. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996,
 21. Russel J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000,
 22. Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 23. Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa 1978,
 24. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa1984,
 25. Sznajder A., Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993,
 26. Terelak J., Podstawy psychologii, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, PWN, Warszawa 1994,
 27. Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1991,
 28. Zimbardo P. G., Ruch F. L.., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1978.

Metody, techniki i rozwiązania logistyczne zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

PLAN PRACY

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Systemy logistyczne
1.2. Strategie logistyczne
1.3. Logistyka zaopatrzenia
1.4. Logistyka w gospodarce magazynowej

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Pojęcie i podział zapasów
2.2. Zarządzanie zapasami
2.3. Cele utrzymania i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ III. METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
3.1. Metody analityczne zarządzania zapasami
3.1.1. Analiza ABC
3.1.2. Analiza rozbudowana
3.1.3. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy
3.1.4. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy z uwzględnieniem dyskonta
3.2. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Menagement Inventory)
3.3. Systemy zarządzania zapasami
3.3.1. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
3.3.2. System Just In time

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ
4.1. Podstawowe informacje o firmie
4.2. Identyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa
4.3. Magazynowanie zapasów w przedsiębiorstwie XYZ
4.4. Analiza ABC w przedsiębiorstwie XYZ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

KONSPEKT PRACY

Gromadzenie, utrzymywanie i uzupełnianie zapasów jest jednym z najstarszych działań gospodarczych człowieka. Ich zadaniem było początkowo zapewnienie podstawowych środków do życia w okresie ograniczonej dostępności dóbr. Inną przyczyną utrzymywania zapasów była niepewna ich dostępność lub nieprzewidywalne opóźnienia w dostawach. W dzisiejszych realiach, zabezpieczanie się zwiększonym zapasem wiąże się raczej z nieprzewidywalnym popytem niż z niepewnością dostaw.

Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i wielu przedsiębiorstw usługowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zapasy materiałów są warunkiem utrzymania ciągłości produkcji, zapasy produkcji w toku powstają w trakcie procesów produkcyjnych, a zapasy wyrobów gotowych i towarów (w przedsiębiorstwach handlowych) umożliwiają zaspokojenie potrzeb klientów.

Poziom zapasów, podobnie jak należności, uzależniony jest od sprzedaży – z tym, że należności powstają w wyniku sprzedaży (należności są efektem sprzedaży, jednocześnie wielkość sprzedaży jest również uzależniona od strategii zarządzania należnościami), a zapasy tę sprzedaż poprzedzają, są jednym z jej warunków. Wielkość zapasów powinna być dostosowana do przewidywanej sprzedaży. Wiele przedsiębiorstw może realizować sprzedaż jedynie w sytuacji, gdy dysponuje zapasem wyrobów gotowych czy też towarów (np. tradycyjne przedsiębiorstwa handlowe, wystawiając je w sklepach lub giełdach). Istnieją również przedsiębiorstwa, które w momencie oferowania określonych produktów, towarów potencjalnym odbiorcom, fizycznie nimi nie dysponują. Dotyczy to np. produkcji na zamówienie czy też handlu internetowego; jednak także w tych przypadkach trudno uniknąć zapasów np. z tytułu produkcji w toku (w pierwszym przypadku) lub towarów (w drugim przypadku – nawet gdy zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin).

Utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie kosztuje, ale jednocześnie wiążą się z nimi określone korzyści. Tak więc w praktyce w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych wyeliminowanie zapasów nie wydaje się ani możliwe, ani korzystne (zapasy mogą nie występować w niektórych przedsiębiorstwach usługowych). Bez wątpienia jednak należy zwiększać efektywność gospodarowania nimi, tym bardziej, że błędy w zarządzaniu zapasami mogą prowadzić np. do spadku sprzedaży, czy zawyżania kosztów, co może wywoływać negatywne konsekwencje dla wyników przedsiębiorstw.

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, w pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została istota logistyki w przedsiębiorstwie. Przybliżone zostały systemy i strategie logistyczne oraz logistyka związana z zaopatrzeniem i gospodarka magazynową.

Drugi rozdział ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Przybliżona została istota i podział zapasów oraz pełnione przez nie funkcje, a także cel jaki niesie za sobą zarządzanie zapasami.

W trzecim rozdziale przedstawione zostały metody zarządzania zapasami stosowane w praktyce. Przybliżone zostały zarówno metody analityczne jak i systemy zarządzania zapasami.
W ostatnim rozdziale przedstawiono praktyczne rozwiązania stosowane przy magazynowaniu zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ. Ukazana została charakterystyka firmy oraz sposoby magazynowania różnych rodzajów zapasów.

Cele w pracy zostały sformułowane następująco:

1. poznawczy – przedstawienie istoty zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza metod i systemów zarządzania zapasami oraz logistyki związanej z gospodarką magazynową i zaopatrzeniem,

2. praktyczny – przedstawienie praktycznych sposobów przechowywania zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ oraz dokonanie analizy ABC zapasów utrzymywanych w tymże przedsiębiorstwie wraz z przedstawieniem metod zarządzania.
Niniejszą pracę napisano w oparciu o pozycje książkowe w języku polskim, materiały konferencji krajowych oraz materiały pozyskane z sieci Internet.

BIBLIOGRAFIA

 1. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 2. Ciesielski M., Strategie tworzenia zapasów, ekonomiczna wielkość zamówień, [w:] Kompendium wiedzy o logistyce, Gołembska E. (red.), WN PWN, Warszawa-Poznań 2008
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 4. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania logistycznego, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 5. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2009
 6. Dudziński Z., Zizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000
 7. Dwiliński L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
 8. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A. i. in., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 9. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
 10. Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A., Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 11. Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Lachiewicz S. i Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
 12. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce, H. Beck, Warszawa 2001
 13. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 14. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 15. Krzyżaniak S., Gospodarowanie zapasami, [w:] Logistyka, Kisperska-Moroń D. i Krzyżaniak S. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 16. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 17. Krzyżaniak S., Zarządzanie zapasami, [w:] Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Fertsch M. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 18. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
 19. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007
 20. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004
 21. Mróz K., Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka w biznesie, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 22. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001
 23. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 24. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001
 25. Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001
 26. Siedlecki R., Zarządzanie zapasami, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstwa, Pluta W. (red.), PWE, Warszawa 2004
 27. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2002
 28. Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007
 29. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
 30. Słownik terminologii logistycznej, Fertsch M. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 31. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 32. Wiśniewska K., Zasady zarządzania zapasami, [w:] Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Kozłowski R. i Sikorski A. (red.), Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009