Psychologia w reklamie

PLAN PRACY

Wstęp
ROZDZIAŁ 1 Istota i funkcje reklamy
1.1. Pojęcie reklamy
1.2. Cele reklamy i jej funkcje
1.3. Modele hierarchii efektów komunikacyjnych
1.4. Media reklamowe
ROZDZIAŁ 2 Postacie występujące w reklamie
2.1. Ludzie w reklamie
2.2. Płeć a reklama
2.2.1. Kobiety
2.2.2. Mężczyźni
2.3. Atrakcyjność nadawcy
2.4. Dzieci
2.5. Bohaterowie z bajek
ROZDZIAŁ 3 Psychologia w działaniach reklamowych
3.1. Emocje
3.1.1. Humor
3.1.2. Sex
3.1.3. Strach
3.2. Perswazja
3.3. Wyzwalacze uległości
3.3.1. Reguła wzajemności
3.3.2. Reguła niedostępności
3.3.3. Autorytet
3.3.4. Konsekwencja
3.3.5. Społeczny dowód słuszności
3.3.6. Lubienie i sympatia
ROZDZIAŁ 4 Negatywne skutki oddziaływania reklam na społeczeństwo
4.1. Konsumpcjonizm
4.2. Przymus kupowania
4.3. Reklama działająca na podświadomość
4.4. Kłamstwo w reklamie
4.5. Do czego to wszystko zmierza
Zakończenie

Reklama każe ci myśleć, że przez całe
swoje życie marzyłeś o czymś, o czym do tej
pory nigdy nawet nie słyszałeś.

KONSPEKT WŁAŚCIWY

Wykorzystanie dorobku psychologii w reklamie jest dzisiaj powszechnym zjawiskiem. Reklama stara się oddziaływać na konsumenta za pomocą coraz bardziej skomplikowanych metod. Stworzyła ona cały aparat perswazji, który ma zapewnić nadawcy reklamy realizacje jego strategicznych celów. Z tego względu, aby skonstruować skuteczny przekaz reklamowy, należy umiejętnie posługiwać się w praktyce psychologią reklamy. Jesteśmy świadkami sprzedaży idei obciążonej ładunkiem emocjonalnym a nie rzeczywistego produktu, a co szczególnie interesujące, konsumenci są skłonni kupować tę emocjonalnie naładowaną ideę.

Aby zrozumieć wpływ reklam na zachowanie ludzi, należy spojrzeć na człowieka od strony psychologicznej. W myśl tego iż zachowaniami ludzkimi rządzą wewnętrzne siły nazywane popędami, pożądaniami lub potrzebami twórcy reklam chcąc znaleźć klucz do umysłów i portfeli klientów używają wszystkich znanych im „narzędzi”, by pan X mimo natłoku docierających do niego informacji sam nie wiedząc czemu nabył towar reklamowany właśnie przez nich.

W dosłownym tego słowa znaczeniu reklama nie może przecież nikogo „zmusić” do kupienia tego czy innego produktu, jednak wiedza psychologiczna używana przy budowie komunikatów reklamowych przyczynia się do wywoływania w ludziach sztucznych potrzeb. Jako obywatele nowoczesnych społeczeństw nie mamy już czasu, ani energii, czy choćby możliwości intelektualnych niezbędnych do starannego rozważenia wszystkich „za” i „przeciw”, oraz samej celowości podejmowania większości decyzji.

W rezultacie wytworzyliśmy sobie coś na kształt intelektualnego skrótu, dlatego zamiast analizować każdą najmniejszą informację mającą związek z podejmowaną decyzją idziemy szybszą drogą wybierając towar automatycznie, zupełnie nie panując nad swymi popędami, tak naprawdę powodowani podświadomym impulsem, mimo zupełnego braku logiki w działaniu. Wojna o klienta trwa więc bez przerwy, prowadzona najróżniejszymi środkami – od informacji po perswazję, od reklamy po promocję, w coraz mniejszym stopniu przyczyniając się do racjonalizacji wyborów konsumenckich.

W mojej pracy zajmę się analizą metod i form oddziaływania na potencjalnego odbiorcę ukazując ogromną rolę jaką odgrywa wiedza psychologiczna używana do tworzenia przekazów reklamowych . Przedstawię oraz przeanalizuję techniki i narzędzia wpływu jakimi posługują się ich twórcy oraz efekty ich oddziaływania na poszczególne grupy. Do napisania tej pracy wykorzystałam wiadomości literatury marketingowej, liczne publikowane w prasie specjalistycznej artykuły dotyczące reklamy, oraz badania ankietowe.

Praca moja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich wyjaśniam na czym polega istota i funkcje reklamy, przedstawiam cechy jakimi charakteryzuje się reklama oraz ukazuję w jaki sposób odbywa się proces oddziaływania reklamy na jej odbiorców. W dalszej części rozdziału systematyzuję cele stawiane przed reklamą i główne cechy jakimi się one charakteryzują.

W rozdziale drugim opisuję postaci występujące w reklamach oraz to w jaki sposób poszczególne z nich wywierają wpływ na odbiorców. Przytaczam konkretne przykłady, by móc zobrazować przemożny ich wpływ na podjęcie decyzji o zakupie oraz jej realizację. Rozdział trzeci poświęcony jest psychologicznym aspektom reklamy i to jak ważne są one w całym mechanizmie jej działania. Przedstawiam też w jaki sposób emocje stają się potężnym narzędziem wpływu na zmianę postaw i zachowania klienta, wykorzystując te składowe komunikatu jakimi są humor, sex i strach. Druga część rozdziału poświęcona jest rodzajom narzędzi perswazji, będącym wyzwalaczami ludzkiej uległości. W rozdziale czwartym ukazuję negatywne skutki oddziaływania reklamy na społeczeństwo, prowadzące aż do wystąpienia związanych z nimi schorzeń. Rozdział ten kończę podsumowaniem wniosków wypływających z przeprowadzonych ze mnie badań

BIBLIOGRAFIA

 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991,
 2. Aronson E., Człowiek — istota społeczna, PWN, Warszawa 1995,
 3. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997,
 4. Bruner J., Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978,
 5. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994,
 6. Gardner D., Thomas H., Strategie marketing management, John Willey, New York 1985,
 7. Heath R., Ukryta Moc Reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
 8. Huber K., Image, czyli jak być gwiazdę na rynku, Business Press Ltd., Warszawa 1994,
 9. Ind N., Wielkie kampanie reklamowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
 10. Jachnis A., Postawy konsumenta a reklama, [w:] Jachnis A., Terelak J. F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 11. Jachnis A., Reklama jako komunikacja perswazyjna, [w:] Jachnis A., Terelak J.T., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998,
 12. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000,
 13. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003,
 14. Kozielecki J., Podejmowanie decyzji. [W:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992,
 15. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 16. Murray H. A., Hall C. S., G. Lindzey, Teorie osobowości, PWN, Warszawa 1994,
 17. Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań 1995,
 18. 0’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 19. Praca zbiorowa pod red. Reykowskiego J., Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, KIW, Warszawa 1980,
 20. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996,
 21. Russel J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Felberg SJA, Warszawa 2000,
 22. Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994,
 23. Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa 1978,
 24. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSiP, Warszawa1984,
 25. Sznajder A., Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993,
 26. Terelak J., Podstawy psychologii, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, PWN, Warszawa 1994,
 27. Wojciszke B., Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1991,
 28. Zimbardo P. G., Ruch F. L.., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1978.

Metody, techniki i rozwiązania logistyczne zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

PLAN PRACY

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Systemy logistyczne
1.2. Strategie logistyczne
1.3. Logistyka zaopatrzenia
1.4. Logistyka w gospodarce magazynowej

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
2.1. Pojęcie i podział zapasów
2.2. Zarządzanie zapasami
2.3. Cele utrzymania i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ III. METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
3.1. Metody analityczne zarządzania zapasami
3.1.1. Analiza ABC
3.1.2. Analiza rozbudowana
3.1.3. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy
3.1.4. Analiza ekonomicznej wielkości dostawy z uwzględnieniem dyskonta
3.2. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Menagement Inventory)
3.3. Systemy zarządzania zapasami
3.3.1. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
3.3.2. System Just In time

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE XYZ
4.1. Podstawowe informacje o firmie
4.2. Identyfikacja otoczenia przedsiębiorstwa
4.3. Magazynowanie zapasów w przedsiębiorstwie XYZ
4.4. Analiza ABC w przedsiębiorstwie XYZ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

KONSPEKT PRACY

Gromadzenie, utrzymywanie i uzupełnianie zapasów jest jednym z najstarszych działań gospodarczych człowieka. Ich zadaniem było początkowo zapewnienie podstawowych środków do życia w okresie ograniczonej dostępności dóbr. Inną przyczyną utrzymywania zapasów była niepewna ich dostępność lub nieprzewidywalne opóźnienia w dostawach. W dzisiejszych realiach, zabezpieczanie się zwiększonym zapasem wiąże się raczej z nieprzewidywalnym popytem niż z niepewnością dostaw.

Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i wielu przedsiębiorstw usługowych. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zapasy materiałów są warunkiem utrzymania ciągłości produkcji, zapasy produkcji w toku powstają w trakcie procesów produkcyjnych, a zapasy wyrobów gotowych i towarów (w przedsiębiorstwach handlowych) umożliwiają zaspokojenie potrzeb klientów.

Poziom zapasów, podobnie jak należności, uzależniony jest od sprzedaży – z tym, że należności powstają w wyniku sprzedaży (należności są efektem sprzedaży, jednocześnie wielkość sprzedaży jest również uzależniona od strategii zarządzania należnościami), a zapasy tę sprzedaż poprzedzają, są jednym z jej warunków. Wielkość zapasów powinna być dostosowana do przewidywanej sprzedaży. Wiele przedsiębiorstw może realizować sprzedaż jedynie w sytuacji, gdy dysponuje zapasem wyrobów gotowych czy też towarów (np. tradycyjne przedsiębiorstwa handlowe, wystawiając je w sklepach lub giełdach). Istnieją również przedsiębiorstwa, które w momencie oferowania określonych produktów, towarów potencjalnym odbiorcom, fizycznie nimi nie dysponują. Dotyczy to np. produkcji na zamówienie czy też handlu internetowego; jednak także w tych przypadkach trudno uniknąć zapasów np. z tytułu produkcji w toku (w pierwszym przypadku) lub towarów (w drugim przypadku – nawet gdy zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin).

Utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie kosztuje, ale jednocześnie wiążą się z nimi określone korzyści. Tak więc w praktyce w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych wyeliminowanie zapasów nie wydaje się ani możliwe, ani korzystne (zapasy mogą nie występować w niektórych przedsiębiorstwach usługowych). Bez wątpienia jednak należy zwiększać efektywność gospodarowania nimi, tym bardziej, że błędy w zarządzaniu zapasami mogą prowadzić np. do spadku sprzedaży, czy zawyżania kosztów, co może wywoływać negatywne konsekwencje dla wyników przedsiębiorstw.

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, w pierwszym rozdziale pracy przedstawiona została istota logistyki w przedsiębiorstwie. Przybliżone zostały systemy i strategie logistyczne oraz logistyka związana z zaopatrzeniem i gospodarka magazynową.

Drugi rozdział ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Przybliżona została istota i podział zapasów oraz pełnione przez nie funkcje, a także cel jaki niesie za sobą zarządzanie zapasami.

W trzecim rozdziale przedstawione zostały metody zarządzania zapasami stosowane w praktyce. Przybliżone zostały zarówno metody analityczne jak i systemy zarządzania zapasami.
W ostatnim rozdziale przedstawiono praktyczne rozwiązania stosowane przy magazynowaniu zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ. Ukazana została charakterystyka firmy oraz sposoby magazynowania różnych rodzajów zapasów.

Cele w pracy zostały sformułowane następująco:

1. poznawczy – przedstawienie istoty zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza metod i systemów zarządzania zapasami oraz logistyki związanej z gospodarką magazynową i zaopatrzeniem,

2. praktyczny – przedstawienie praktycznych sposobów przechowywania zapasów na podstawie przedsiębiorstwa XYZ oraz dokonanie analizy ABC zapasów utrzymywanych w tymże przedsiębiorstwie wraz z przedstawieniem metod zarządzania.
Niniejszą pracę napisano w oparciu o pozycje książkowe w języku polskim, materiały konferencji krajowych oraz materiały pozyskane z sieci Internet.

BIBLIOGRAFIA

 1. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona, Warszawa 2006
 2. Ciesielski M., Strategie tworzenia zapasów, ekonomiczna wielkość zamówień, [w:] Kompendium wiedzy o logistyce, Gołembska E. (red.), WN PWN, Warszawa-Poznań 2008
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002
 4. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania logistycznego, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 5. Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwie, [w:] Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2009
 6. Dudziński Z., Zizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000
 7. Dwiliński L., Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
 8. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A. i. in., Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008
 9. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
 10. Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A., Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 11. Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej, [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Lachiewicz S. i Matejun M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
 12. Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce, H. Beck, Warszawa 2001
 13. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
 14. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 15. Krzyżaniak S., Gospodarowanie zapasami, [w:] Logistyka, Kisperska-Moroń D. i Krzyżaniak S. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2009
 16. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 17. Krzyżaniak S., Zarządzanie zapasami, [w:] Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Fertsch M. (red.), Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 18. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
 19. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007
 20. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004
 21. Mróz K., Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, [w:] Logistyka w biznesie, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa 2006
 22. Nowak E. (red.), Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001
 23. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
 24. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001
 25. Sarjusz-Wolski Z., Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2001
 26. Siedlecki R., Zarządzanie zapasami, [w:] Finanse małych i średnich przedsiębiorstwa, Pluta W. (red.), PWE, Warszawa 2004
 27. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2002
 28. Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007
 29. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008
 30. Słownik terminologii logistycznej, Fertsch M. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 31. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008
 32. Wiśniewska K., Zasady zarządzania zapasami, [w:] Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, Kozłowski R. i Sikorski A. (red.), Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009

Marketingowa koncepcja przedsiębiorstwa i jej wpływ na zwiększenie efektywności funkcjonowania

PLAN PRACY

WSTĘP

ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA .PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy
1.2. Cele przedsiębiorstwa i ich podział
1.3. Funkcje przedsiębiorstwa
2. Czynniki zapewniające sukces w przedsiębiorstwie
2.1. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
2.2. Wpływ logistyki na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ II FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Leasing jako środek wspomagania efektywności działań w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie i przedmiot leasingu
1.2. Rodzaje leasingu
1.3. Forfaiting jako forma refinansowania leasingu
2. Faktoring jako środek ekonomizacji działań
2.1. Pojęcie i przedmiot faktoringu
2.2. Modele faktoringu
2.3. Zalety faktoringu

ROZDZIAŁ III MARKETING WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Główne elementy systemu marketingowego
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Zasady i reguły marketingowe
1.3. Elementy marketingu-mix
2. Badania marketingowe w przedsiębiorstwie
2.1. Cel i znaczenie dla przedsiębiorstwa
2.2. Rodzaje badań marketingowych
2.3. Metody i techniki badań
ROZDZIAŁ IV KIERUNKI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
1. Rozpoznanie zagrożeń, szans i czynników sukcesu przedsiębiorstwa
1.1. Badanie wpływu otoczenia przedsiębiorstwa
1.2. Badanie sytuacji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku
1.3. Analiza konkurentów
2. Strategie marketingowe
2.1. Zasady formułowania strategii
2.2. Wybór strategii
2.3. Rodzaje strategii i kryteria oceny ich korzystności

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

KONSPEKT PRACY

Celem mojej pracy jest przedstawienie przedsiębiorstwa w ujęciu marketingowym oraz ukazanie wpływu tej koncepcji na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Marketing służy przedsiębiorstwu jako mechanizm osiągania celów za pomocą dostępnych zasobów oraz celowo dobieranych instrumentów i działań dostosowanych do charakteru i struktury warunków rynkowych.

Znajomość zasad marketingu okazuje się bardzo przydatna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Z punktu widzenia długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa kierowanie się orientacją marketingową pozwala na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaspokajanie potrzeb nabywców jest drogą do budowania lojalności i zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Problemem, który każde przedsiębiorstwo musi jak najlepiej rozwiązać jest znalezienie sposobu zintegrowania działalności marketingowej i innowacyjnej z działalnością produkcyjną, handlową i usługową a także powiązanie i zespolenie tego, co jest nowatorskie, niepowtarzalne, niezrutynizowane i niesformalizowane z tym, co powinno przebiegać w rytmicznych, powtarzalnych cyklach i dawać w znacznej skali z góry znane i przewidywane wyniki.

Pisząc pracę opierałem się na literaturze przedmiotu oraz dostępnych czasopismach. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest charakterystyką przedsiębiorstwa. Opisałem w nim funkcjonowanie przedsiębiorstwa: pojęcie przedsiębiorstwa i jego cechy, cele przedsiębiorstwa i ich podział, funkcje przedsiębiorstwa oraz przybliżyłem czynniki zapewniające sukces w przedsiębiorstwie: kulturę organizacyjną i logistykę. Rozdział drugi zawiera charakterystykę form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Poczynając od możliwości pozyskiwania kapitału w warunkach gospodarki rynkowej aż po pojęcie i cechy finansowania obcego t.j. leasing i faktoring. Opisane zostały: pojęcie, przedmiot i rodzaje leasingu, forfaiting jako forma refinansowania leasingu oraz przedmiot, modele i zalety faktoringu.

Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie. Zawiera on informacje dotyczące głównych elementów systemu marketingowego: pojęcie i istota marketingu, zasady i reguły marketingowe i elementy marketingu-mix oraz charakterystyka badań marketingowych: ich cel i znaczenie dla przedsiębiorstwa, rodzaje badań, metody i techniki..

W rozdziale czwartym opisałem kierunki działań marketingowych i zarządzanie przedsiębiorstwem. Opisane zostały zagrożenia, szanse i czynniki sukcesu przedsiębiorstwa: badanie wpływu otoczenia przedsiębiorstw, badanie sytuacji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku oraz analiza konkurentów oraz charakterystyka strategii marketingowych: zasady formułowania wybór strategii, rodzaje i kryteria oceny ich korzystności

BIBLIOGRAFIA

 1. Ambler T., Marketing od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa 2004.
 2. Ansoff M.I, Zarządzanie strategiczne ,PWE, Warszawa 1985.
 3. Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1972.
 4. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 5. Duliniec E., Marketing międzynarodowy PWE 2004.
 6. Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 19933.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 8. Hahn D., Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego, „Organizacja i Kierowanie” 1993, nr 2.
 9. Harmol A. Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa – Poznań 1999.
 10. Kotler P., Marketing – Analiza ,planowanie, wdrażanie i kontrola, Rebis, Wrocław 2005.
 11. Kramer T., Podstawy Marketingu, PWE, Warszawa, 1998.
 12. Martyniak Z., Metoda refleksji strategicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990,nr 4.
 13. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profeslionalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000
 14. Pomykalski A., Strategie Marketingowe , Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2000.
 15. Prymon M., Strategia marketingowa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 16. Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2001.
 17. Waniowski P., Strategie cenowe. Marketing bez tajemnic, PWE, Warszawa 2003.
 18. Wrzostek W. (red.), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2004.

Obsługa transportowa klientów strategicznych firmy…

Wstęp

Rozdział I. USŁUGI LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

 1. Pojęcie usługi logistycznej
 2. Determinanty rozwoju usług logistycznych
 3. Infrastruktura obsługi sieci dostaw
 4. Technologie informacyjne a rozwój usług

Rozdział II. KONKURENCJA W BRANŻY USŁUG LOGISTYCZNYCH

 1. Rodzaje usług logistycznych
 2. Model i struktura branży

2.1. Konkurencja na rynku
2.2. Regulacje rynkowe

 1. Koszty i ceny
 2. Strategie przedsiębiorstw

Rozdział III. OBSŁUGA TRANSPORTOWA KLIENTÓW STRATEGICZNYCH W FIRMIE SCHENKER

 1. Historia powstania i oferta usług
 2. Pozycja firmy na rynku
 3. Obsługa kluczowych klientów

3.1. Wydzielone kontrakty transportowe
3.2. Logistyka kolejowa

 1. Polityka firmy wobec kluczowych klientów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Niezbędne materiały, które będą potrzebne do napisania tej pracy:

 1. Historia powstania i szczegółowa oferta usług firmy,
 2. Misja, wizja i wyniki finansowe firmy z ostatnich trzech lat,
 3. Konkurencyjność oferty rynkowej firmy,
 4. Szczegółowe informacje dotyczące kluczowych klientów w zakresie usług transportowych (Wydzielone kontrakty transportowe i logistyka kolejowa):
 • nazwy tych firm,
 • wielkości przychodów tytułu obsługi tych firm z ostatnich trzech lat,
 • strategia i polityka wobec kluczowych klientów.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
  2. Dembińska – Cyran I.,Jedliński M.,Milewska B., Logistyka – wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001
  3. Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, wyd. PWE, Warszawa 1999
  4. Gołembska E., Logistyka jako zarządzanie całym łańcuchem dostaw, AE, Poznań 1994
  5. Jedliński M., Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
  6. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
  7. Kępka S., Logistyka – ekonomicznie uzasadniona konieczność, Przybylski Trening, Warszawa 2001
  8. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Garmond, Poznań- Warszawa 2001
  9. Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999
  10. Kufel K., Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli, AE, Wrocław 1990.
  11. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem., Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003
  12. Nogalski B.,Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004
  13. Nowak E.,Piechota R.,Wierzbiński M., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004
  14. H – Ch., Zarządzanie logistyką/Zastosowanie koncepcji logistycznych w przedsiębiorstwach oraz stosunkach między przedsiębiorstwami, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
  15. Płaczek E.,Piniecki R., Logistyczna koncepcja obsługi klienta w: Przedsiębiorstwo Marketing Strategie, Katowice 1995
  16. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji – specyfika , Tendencje rozwojowe, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
  17. Skowronek Cz.,Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
  18. Storbacka K.,Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z Klientami. CRM, Kraków 2001
  19. Trojanowski K., Wykorzystanie marketingu z baz danych w tworzeniu związku z klientem, „Marketing i Rynek”, nr 8 – 9/2000
  20. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
  21. Urbanowska – Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999
  22. Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002
  23. Woźniak H., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

Oczywiście, to przykładowa bibliografia sprzed kilkunastu lat, ale to jest bibliografia poglądowa – trzeba wykorzystać nowe wydania tych samych książek, albo nowsze pozycje.

Siatkówka plażowa jako popularna forma spędzania wolnego czasu

KONSPEKT PRACY LICENCJACKIEJ

Siatkówka plażowa jako popularna forma spędzania wolnego czasu,  jej wartości zdrowotne i wychowawcze

CEL PRACY

Celem tej pracy jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym bardzo młodej dyscypliny
sporu, jaką jest, piłka siatkowa plażowa. Siatkówka plażowa nazywana jest młodszą
siostrą piłki siatkowej halowej.

W pracy przedstawiono badania naukowe nad czasem wolnym dzieci i młodzieży. Omówiono pojęcie czasu wolnego, funkcje czasu wolnego i formy spędzania czasu wolnego.

Podjąłem się przedstawić różnice w przepisach gry, a tym samym wynikające z tego
różnice w technice i taktyce gry siatkówki halowej i plażowej.

Praca ta zawiera również informacje dotyczące historii rozwoju siatkówki plażowej w
kraju jak i na świecie.

Przedstawione są w niej różnice w treningu siatkarzy halowych i plażowych. Przybliżyłem
postacie najbardziej znanych zawodników krajowych i zagranicznych.

W pracy tej starałem się również przedstawić prognozy rozwoju siatkówki plażowej oraz tendencje ewentualnych dalszych zmian w przepisach gry.

Mam nadzieję, że dzięki niniejszej pracy nauczyciele wychowania fizycznego zainteresują
się siatkówką plażową i zainspirują młodzież do uprawiania tej nowej dyscypliny sportu.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Czas wolny w ujęciu naukowym

1.1. Pojęcie czasu wolnego

1.2. Funkcje czasu wolnego

1.3. Formy spędzania czasu wolnego

1.4. Badania nad czasem wolnym

Rozdział II. Charakterystyka siatkówki plażowej

2.1. Historia siatkówki plażowej

2.2. Zasady gry

2.3. Różnice w technice gry piłki plażowej i halowej

2.4. Czołowe postaci siatkówki plażowej

Rozdział III. Wartości zdrowotne i wychowawcze siatkówki plażowej

3.1. Wartości zdrowotne siatkówki plażowej

3.2. Wartości wychowawcze siatkówki plażowej

3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Anek

WPROWADZENIE

Plażówka narodziła się na hawajskiej plaży Waikiki w roku1915 gdy George David Center wytyczył boisko, postawił siatkę i razem z przyjaciółmi rozegrał pierwszy na świecie mecz.

Pierwszy na świcie turniej rozegrano już po II wojnie światowej, a jego zwycięzców nagrodzono sześciopakiem Pepsi. „Złote” lata 50-te w Stanach Zjednoczonych były czasem beztroskiej zabawy, więc błyskawicznie rosły rzesze zwolenników zabawy na piasku.

Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn są rozgrywanie od roku 1994, a Kobiet od roku 1996. Odbywają się corocznie w formie cyklu eliminacji zakończonego finałem. W 2002 roku turnieje męskie i kobiece zostały zgłoszone przez PZPS do Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej i homologowane w strukturze FIVB.

Dzięki temu uczestniczą w nich teraz zawodnicy z Czech, Litwy, Niemiec, Łotwy i Ukrainy, co jest znaczącym krokiem w programie szkoleniowym i promocyjnym polskiej siatkówki plażowej.

Jeśli wybierasz się na plażę nie tylko po to, by złapać opaleniznę, ale też po to, by świetnie bawić się z innymi – siatkówka plażowa to coś dla Ciebie! To tani i niezwykle przyjemny sposób spędzenia wolnego czasu. Potrzebujesz jedynie boiska z piaskiem, siatki, piłki i kilku osób chętnych do gry  – wszystko to można z łatwością znaleźć na większości wakacyjnych plaż w Polsce.

Siatkówka plażowa jest równie popularna jak inne formy ruchu, którym lubimy oddawać się nad morzem, jak np. windsurfing, surfing czy kite, ale nie wymaga do jej uprawiania drogiego sprzętu czy konieczności wynajęcia instruktora. Jeśli znasz ogólne zasady gry w tradycyjną piłkę siatkową, z plażówką nie będzie żadnego problemu.

Co więcej, nie trzeba na siebie zakładać żadnej pianki czy specjalnego kostiumu, wystarczą wygodne spodenki lub zwykłe bikini, by grać do woli i przy okazji się opalić. O obuwiu też nie trzeba myśleć, bo gra się boso na piasku. Tak naprawdę każdy, kto potrafi odbyć piłkę do siatkówki, może wziąć udział w tej grze. Poza tym siatkówka plażowa jest doskonałym sposobem na utrzymanie formy w lecie i poznanie wielu nowych przyjaciół. Zestaw do gry w siatkówkę plażową można kupić w sezonie za rozsądną cenę praktycznie w każdym większym sklepie sportowym, wrzucić do bagażnika samochodu, a potem korzystać z niego przy każdej nadążającej się okazji. Wiele publicznych plaż w Polsce oferuje boisko do plażówki z siatką i piłką jako bezpłatną atrakcję, więc tylko korzystać!

Oto oficjalne zasady plażowej piłki siatkowej:

 • Wymiary boiska to 16 m długości i 8 szerokości.
 • Siatkę wiesza się od 2 do 2,5 metra nad ziemią
 • Mecze toczone są do dwóch wygranych setów
 • Sety rozgrywa się do momentu zdobycia 21 punktów przez jedną z drużyn z zastrzeżeniem, że musi ona mieć przynajmniej dwa punkty przewagi, zaś trzeci set jest rozgrywany do 15
 • Punkty zdobywa się w każdej akcji
 • Zawodnicy mogą się ustawiać dowolnie – nie ma błędu ustawienia, ani rotacji
 • Zagrywka musi być wykonywana zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana tuż po losowaniu. Zawodnicy zmieniają się w tym elemencie gry każdorazowo po zdobyciu prawa do zagrywki
 • Piłka może być zagrana każdą częścią ciała
 • W akcji obronnej, przy silnej, trudnej do obrony piłce, piłka może być przez chwilę przytrzymana przy odbiciu palcami sposobem górnym
 • Zabronione jest wykonanie ataku otwartą dłonią, gdy przebija się piłkę palcami lub kiwa
 • Każda z drużyn ma trzy odbicia, przy czym blok, w odróżnieniu od wersji halowej, liczony jest jako jedno z nich
 • Po bloku dowolny gracz może dotknąć piłki
 • Każdy zespół ma prawo do maksymalnie jednej przerwy w secie – trwa ona 30 sekund.
 • Zawodnicy zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach w pierwszych dwóch setach i po każdych pięciu w trzecim

Oczywiście jeśli gracie zupełnie amatorsko i dla zabawy, przestrzeganie tych przepisów to rzecz drugorzędna. Nie chodzi o to, by wyrzucić z gry kogoś, kto jest zbyt niski by wyskoczyć nad siatkę lub odebrał piłkę mogą, odrywając ją od ziemi. Najważniejsza jest dobra zabawa oraz przyjemność jaką czerpie się z gry oraz przebywania z fajnymi, aktywnymi ludźmi. Zresztą to najczęściej błędy w grze czy zabawne nieporozumienia na boisku powodują, że śmiejemy się  do rozpuku, często z samych siebie!

LITERATURA

 1. Biedroń M., Czynniki warunkujące opiekę rodzicielską nad czasem wolnym uczniów w średnim wieku szkolnym [w:] J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Czas wolny w różnych jego aspektach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 2. Bojarska N., Czas wolny dzieci i młodzieży we współczesnym świecie,
  [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym
  świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016
 3. Głomski Z., Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej”, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001
 4. Grządziel G. Siatkówka plażowa . Warszawa 2000
 5. Grządziel G. Bodys J. Siatkówka plażowa. Katowice 1999
 6. Jung, B. Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1989
 7. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965
 8. Kargul J., O czasie wolnym młodzieży, [w:] „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2001, nr 6
 9. Kwitok A., Czas wolny ucznia klas I-III – wybrane obszary, [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2016
 10. Martyka A., Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, [w:] „Architektura” 2012, r. 109, z. 7-A
 11. Oficjalne przepisy gry – Siatkówka plażowa. FIVB 2002
 12. Pery A., Kmita D., Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
 13. Trzaskoma Ł. Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportowców. Warszawa 2001
 14. Tomaszewski W. Odżywki i preparaty wspomagające w sporcie Medsportpress
  Warszawa 2001
 15. Sozański H. Podstawy teorii treningu sportowego. Warszawa 1999
 16. Wujek T., Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia, PWN, Warszawa 1969
 17. Wygotski L., Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, [w:] A. Brzezińska, G. Lutomski, T. Czub, B. Smykowski (red.), Dziecko w zabawie i w świecie języka, Zysk i S-ka, Poznań 2000
 18. Zawadzka A., Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania, PWN, Warszawa-Wrocław 1976