Archiwum miesiąca: maj 2018

Reklama telewizyjna jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku

Plan mgr

Reklama telewizyjna jako bodziec kształtujący zachowania konsumentów na rynku

Wstęp

Rozdział I. Istota zachowań konsumentów

1.1. Pojęcie i zakres znaczenia terminu „zachowanie konsumentów”

1.2. Geneza teorii zachowania konsumentów

1.3. Zachowania racjonalne i irracjonalne

1.4. Źródła i metody badań zachowania konsumentów

Rozdział II. Reklama telewizyjna jako komunikat skierowany do konsumentów

2.1. Definicja i techniki reklamy telewizyjnej

2.2. Reklama telewizyjna jako forma komunikacji

2.3. Cele i funkcje komunikatu reklamowego

2.4. Nowe trendy w reklamie telewizyjnej

Rozdział III. Wpływ reklamy telewizyjnej na postawy konsumpcyjne

3.1. Mechanizmy wpływu reklamy telewizyjnej na potrzeby konsumenta

3.2. Rola reklamy telewizyjnej w procesie motywacyjnym konsumenta

3.3. Postawy a zachowania konsumpcyjne

3.4. Wpływ postaw konsumenta na odbiór komunikatu reklamowego

Rozdział IV. Strategie oddziaływania reklamy telewizyjnej na konsumenta

4.1. Rola cech nadawcy-bohatera w oddziaływaniu na konsumenta

4.2. Podstawowe cechy przekazu reklamowego

4.3. Proces percepcji komunikatu reklamowego

4.4. Rola reklamy telewizyjnej w procesie uczenia sie zachowań konsumpcyjnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Bibliografia

Książki i monografie

 1. Albin K., Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Wrocław 2000,
 2. Budzyński W., Reklama – techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2001,
 3. Caples J., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001,
 4. Czarnecki A., Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003,
 5. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
 6. Grzegorczyk A., Sponsoring kultury, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003,
 7. Grzybczyk K., Prawo reklamy, Zakamycze, Kraków 2004,
 8. Heath R., Ukryta moc reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006,
 9. Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000,
 10. Kozłowska A., Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 11. Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999,
 12. Pinas S., Loiseau M., Historia reklamy, TASCHEN, Koln 2006,
 13. Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Kraków 2001,
 14. Sutherland M., Sylvester A. K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003,
 15. Szczęsna E., Poetyka reklamy, PWN, Warszawa 2001,
 16. Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Prawnicze IURIS sp. z o.o., Warszawa-Poznań 2001,
 17. Włodarczyk W., Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2001,

Artykuły i referaty

 1. Ambler T., Persuasion, pride and prejudice: How ads work, “International Journal of Advertising” 2000, 19(3),
 2. Feldwick P., „Persuasion happens to be not a science, but an art” – the history of an idea. Sprawozdanie z 2000 European Advertising Effectiveness Symposium, Prague 2000,
 3. Gurgul K., Reklama, która zabija, „Być sobą” 2001 nr 2,
 4. R jak Reklama, Słownik prezentacji, „Cogito” 2005, nr 6,
 5. Stefanicki R., Granice prawne reklamy w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz kodeksów etycznych (na przykładzie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza), Rejent 2000, nr 10,
 6. Telakowska M., My- reklamowi ludzie, „Victor” 2003, nr 3,
 7. Tokarska-Nyga M., Product placement: najdłuższa kampania reklamowa, „Brie” 2002, nr 11,
 8. Tokarska-Nyga M., To nie przypadek, to product placement,„Brie” 2002, nr 7,