Archiwa tagu: KONSPEKT PRACY

Rola wymagań klientów w doskonaleniu usługi logistycznej

KONSPEKT PRACY

Logistyka weszła na dobre do kanonu zarządzania polskimi przedsiębiorstwami. Zarządzanie logistyczne jest rodzajem stałego programu działania, konsekwentnie dążącym do integracji tych dziedzin działalności, których dotyczy i z którymi jest związany. Można przyjąć, iż zarządzanie logistyczne jest określoną orientacją w zarządzaniu, opartą na specyficznym sposobie myślenia i na odmiennej filozofii postępowania w odniesieniu do procesów przepływu dóbr w gospodarce.

Pomimo różnorodności poglądów co do treści i zakresu logistyki oraz zarządzania logistycznego można stwierdzić, że immanentną cechą celowo zorganizowanych procesów logistycznych jest nie tylko sam sprawny przepływ produktów, ale również dążenie do unikania strat czasowych, ilościowych i finansowych przy równoczesnym uwzględnieniu przestrzennego aspektu strumieni materiałów i wyrobów gotowych. Logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych (procesach przepływu produktów) związanych z każdą działalnością gospodarczą oraz o sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami.

Działania prowadzone dotychczas przez firmy koncentrowały się w głównej mierze na dążeniu do wzrostu udziału w rozwijającym się rynku przez przejęcie części klientów od konkurentów lub pozyskanie osób, które jeszcze nie dokonały zakupu danego produktu. Wraz ze wzrostem stopnia dojrzałości rynku przed firmami pojawiają się nowe wyzwania. Na rynkach dojrzałych podstawowym celem działań staje się utrzymanie istniejących klientów, zbudowanie z nimi trwałych relacji oraz pozyskanie ich lojalności i zaufania. Stworzenie grupy stałych klientów przez firmę wydaje się podstawowym warunkiem poprawy zyskowności firmy i zachowania dotychczasowej pozycji na rynku w warunkach rosnącej konkurencji.

Podstawową tezą opracowania jest założenie, iż na obecnym etapie rozwoju polskich przedsiębiorstw niezbędne jest zachowanie właściwych proporcji między zdobywaniem nowych a utrzymywaniem dotychczasowych klientów. Zdobywanie nowych klientów jest niewątpliwie ważnym zadaniem. Jednak istnieje potrzeba przewidywania zmian zachodzących na rynku i planowania długofalowych działań nakierowanych na pozyskanie lojalnego klienta, tak aby zdobytą wcześniej przewagę utrzymać i wzmocnić, kiedy rynek stanie się w pełni dojrzały.

W pracy podjęto próbę ukazania roli wymagań klientów w doskonaleniu usługi logistycznej. Ukazanie znaczenia wymagań klientów i ich wpływu na doskonalenie usługi logistycznej jest zasadniczym celem opracowania.

Pracę podzielić można na dwie części: część teoretyczną i praktyczną. Cześć teoretyczna to ukazanie problemu na tle dorobku literatury fachowej oraz specjalistycznych artykułów, dokumentów. Część empiryczna pracy to ukazanie konkretnych przykładów Firm, które do logistycznej obsługi klienta przywiązują dużą wagę a na wymaganiach swoich klientów budują całą logistyczną strategię.

Pod względem technicznym opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to logistyka – podstawowe pojęcia i problemy: logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania, logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie oraz rachunek kosztów logistyki.

Rozdział drugi to obsługa klienta: pojęcie obsługi klienta, elementy programu obsługi klienta, budowa strategii obsługi klienta, wartość lojalnego klienta.

Rozdział trzeci to obsługa logistyczna klienta: definicja logistycznej obsługi klienta, elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi, podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej, polityka obsługi klienta i segmentacja klientów według oczekiwanego poziomu obsługi.

Rozdział czwarty to wymagania klientów a obsługa logistyczna w wybranych firmach X, Y, Z, podsumowanie oraz wnioski.

Najważniejsze pozycje literaturowe wykorzystane dla potrzeb pracy to między innymi: Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002; Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001; Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

Metody badawcze wykorzystane dla potrzeb pracy to metoda analizy dokumentów oraz materiałów wewnętrznych Firm X, Y, Z.

PLAN PRACY

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Logistyka – podstawowe pojęcia i problemy

1.1. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania

1.2. Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej

1.3. System logistyczny w przedsiębiorstwie

1.4. Rachunek kosztów logistyki

Rozdział II. Obsługa klienta

2.1. Pojęcie obsługi klienta

2.2. Elementy programu obsługi klienta

2.3. Budowa strategii obsługi klienta

2.4. Wartość lojalnego klienta

Rozdział III. Obsługa logistyczna klienta

3.1. Definicja logistycznej obsługi klienta

3.2. Elementy logistycznej obsługi klienta i standardy obsługi

3.3. Podstawowe mierniki poziomu obsługi logistycznej

3.4. Polityka obsługi klienta i segmentacja klientów według oczekiwanego poziomu obsługi

Rozdział IV. Wymagania klientów a obsługa logistyczna w wybranych firmach

4.1. Obsługa logistyczna klientów w Firmie X

4.2. Obsługa logistyczna klientów w Firmie Y

4.3. Obsługa logistyczna klientów w Firmie Z

4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Bibliografia

 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 2. Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 3. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, wydanie 2, Warszawa 2000.
 4. Dembińska-Cyran I., Jedliński M., Milewska B., Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 5. Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej. Ośrodek Doskonalenia i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2002.
 6. Dullinger K-H., Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych [w:] Elastyczne łańcuchy dostaw – koncepcje, doświadczenia, wyzwania, Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.
 7. Durlik I., Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
 8. Fechner I., Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 9. Fechner I., Logistyka u progu nowego stulecia, „Logistyka” 2002, nr 1.
 10. Fechner I., Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka” 2008, nr 3.
 11. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 12. Kraska M. (red.), Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 13. Nowak E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 14. Witkowski J., Organizacje sieciowe, sieci strategiczne i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć, w pracy: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, red. Witkowski J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 15. Witkowski J., Rodawski B., Pojęcie i typologia projektów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 3.
 16. Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przepływowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 17. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 18. Wożniak H., Koszty logistyczne we współczesnej gospodarce, „Logistyka” 2007, nr 5.
 19. Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Warszawa – Szczecin 2002.
 20. Żak J., Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

KONSPEKT PRACY

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest stosunkowo nowym podejściem do zarządzania personelem, które traktuje ludzi jako podstawowy zasób organizacji. Do ważniejszych zagadnień z tej dziedziny należą: dobre porozumiewanie się z pracownikami, włączanie ich w bieżące problemy przedsiębiorstwa oraz dbałość o ich utożsamianie się z organizacją i lojalność w stosunku do niej. Znaczny nacisk położony jest na strategiczne podejście związane z pozyskiwaniem ludzi, motywowaniem ich i kierowaniem nimi.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w dużej mierze bazuje na praktyce zarządzania personelem. Warto zaznaczyć, że teoretyczna baza ZZL opiera się na takich dyscyplinach akademickich, jak socjologia i psychologia. Istnieje jednak pogląd głoszący, iż ZZL nie jest spójnym systemem myślowym, który wykazywałby się sprawdzalnymi w sposób naukowy cechami. W ZZL nie przyjmuje się tylko jednego systemu myślowego.

Sugeruje się, że gospodarowanie zasobami ludzki organizacji jest jedynie formą retoryki, za którą nie stoi żadna solidna teoria. Nowe terminy, takie jak płaca zależna od poziomu wykonywania pracy, kultura przedsiębiorstwa oraz inne pojęcia, nie reprezentują nowych idei dotyczących praktyki. Twierdzi się, że plan gry nie jest wprowadzeniem dokładnie sprawdzonych koncepcji, lecz chwytem mającym na celu umocnienie kontroli kierownictwa w organizacjach.

Aby zaprzeczyć tym poglądom autor zdecydował się na podjęcie tematu pracy. Jej zasadniczym celem jest prezentacja teoretyczna i empiryczna poszczególnych etapów strategicznego zarządzania zasobami ludzki przedsiębiorstwa. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, a mianowicie: wskazanie rodowodu dyscypliny strategicznego zarządzania zasobami ludzki strategicznego, omówienie poszczególnych jego elementów: rekrutacji i selekcji pracowników, szkoleń i ocen pracowniczych, wynagrodzeń i przysługujących świadczeń a także modeli kierowania stosunkami pracowniczymi w aspekcie teoretycznym i praktycznym – na przykładzie wyselekcjonowanego do pracy przedsiębiorstwa.

Hipotezą pracy jest wobec powyższego stwierdzenie: strategiczne podejście do zarządzania personelem wspomaga efektywność całej organizacji.

Aby osiągnąć zamierzony cel i zweryfikować postawiona tezę autor zaproponował następujący układ pracy:

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I.
Strategiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi

 1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Teoretycy szkoły klasycznej

1.2. Szkoła behawioralna

1.3. Podejście systemowe

1.4. Nowoczesne koncepcje

 1. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Teoretyczne aspekty strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – przyciąganie zasobów ludzkich

 1. Planowanie zasobów ludzkich

1.1. Analiza stanowisk.

1.2. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich

1.3. Dostosowanie podaży pracy i popytu na zasoby ludzkie

 1. Rekrutowanie zasobów ludzkich

2.1. Rekrutacja wewnętrzna (nabór wewnętrzny)

2.2. Rekrutacja (nabór) zewnętrzna.

2.3. Realistyczna perspektywa.

 1. Stosowane metody doboru kadr

3.1. Uwiarygodnienie: przewidujące, treści

3.2. Formularze podania o przyjęcie do pracy

 1. Spojrzenie globalne

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – rozwój i utrzymanie zasobów ludzkich

 1. Szkolenia i doskonalenia

1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych.

1.2. Rozpowszechnione metody szkolenia.

1.3. Ocena szkolenia.

 1. Ocena wyników

2.1. Rozpowszechnianie metody oceny: obiektywne, orzekające.

2.2. Uwarunkowana behawioralnie skala ocen.

2.3. Błędy w ocenie wyników.

2.4. Zwrotna informacja o wynikach pracownika

 1. Utrzymanie zasobów ludzkich

3.1. Określenie wynagrodzenia

3.2. Określenie świadczeń

 1. Spojrzenie globalne

Rozdział III.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Stosunki pracownicze
 2. Związki zawodowe
 3. Negocjacje zbiorowe
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozdział IV.
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie „X”

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 2. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa
 3. Identyfikacja działań z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

3.1. Rekrutacja i selekcja

3.2. Szkolenia i utrzymanie personelu

3.3. Kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków 

W pracy wykorzystano literaturę fachową, materiały zamieszczone w prasie, materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa „X” oraz akty normatywne i prawne. Ich spis zamieszczono poniżej.

Bibliografia

 1. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 3. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 4. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 5. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 6. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 7. Gableta M., Tyrek M.: Kształtowanie organizacji sprzyjającej ludziom. W: Raport o zarządzaniu. VI edycja. Najlepsze praktyki zarządzania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 8. Haus B.: Czynniki ewolucji rynkowej przedsiębiorstw. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsię­biorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Relacje przedsiębiorstw z otocze­niem. B. Nogalski, J. Rybicki. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 9. Hubert J.: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas 2000.
 10. Jaki A.: Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa W: Zarządzanie wiedzą a pro­cesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie i redakcja naukowa R. Boro-wiecki. Kraków: Wydawnictwo AE, TNOiK Kraków 2000.
 11. Jak lepiej wykorzystać wiedzę \v przedsiębiorstwie. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 6.
 12. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 13. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 – polskie na­uki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przed­siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 14. Lichtarski J.: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2001 nr 9.
 15. Lichtarski J.: O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. „Przegląd Or­ganizacji” 2002 nr l.
 16. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 17. Makin P., Cooper C., Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 18. Makowski K.: Ilościowe determinanty polityki personalnej. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 19. Martyniak Z.: Efektywność organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000 nr 11.
 20. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 21. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopol-ski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2002.
 22. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 23. Przedsiębiorstwo przyszłości. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warsza­wa: Difin 2000.
 24. Robbins S.P., Dc Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE 2002.
 25. Romanowska M., Dworzecki Z.: Teoria i praktyka zarządzania. W: Podstawy organizacji i zarządza­nia. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej. Warszawa: Difm 2001.
 26. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Praca zbiorowa pod red. A. Szalkowskiego. Warszawa: Poltext 2002.
 27. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext 2002.
 28. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 29. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 30. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologie kultur organiza­cyjnych. Toruń-Lódź: Dom Organizatora 2002.
 31. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.
 32. Szemplińska E.: Zmiany w organizacji i wymiarze czasu pracy. „Służba Pracownicza” 2001 nr 8.
 33. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG 2001.
 34. Trocki M.: Warszawa: PWE 2001.
 35. w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 36. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. DzU 2001 nr 6, póz. 56, art. 19-20, 22.
 37. Ustawa z l marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (DzU nr 28, póz. 301).
 38. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001.
 39. Zbiegień-Maciąg L.: Pracownicy jako kapitał. Narzędzia pomiaru i zapisu wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 1.
 40. Zimniewicz K.: Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.

Porównanie rachunku kosztów pełnych i zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego „X”

KONSPEKT PRACY

W ostatnich latach problematyka rachunku kosztów spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Praca stanowi kompendium wiedzy o podstawowych systemach rachunku kosztów. Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie w sposób jasny i zrozumiały istoty rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych. W szczególności praca ma na celu:

 • ukazanie istoty rachunku kosztów pełnych oraz kosztów zmiennych,
 • ukazanie znaczenia rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych w rachunku wyników,
 • zastosowanie rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa „X”.

Na strukturę pracy składają się cztery rozdziały.

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim rolę i miejsce rachunku kosztów jako instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na ukazanie istoty zarządzania kosztami jako nowoczesnej tendencji w dziedzinie rachunkowości zarządczej.

W rozdziale drugim zaprezentowano tradycyjny system rachunku kosztów, jakim jest niewątpliwie rachunek kosztów pełnych. Oprócz ogólnej charakterystyki tego rachunku kosztów, w rozdziale tym ujęto również jego związek z rachunkiem wyników. Podjęto się również oceny rachunku kosztów pełnych z uwagi na możliwość jego zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rozdział trzeci ukazuje system rachunku kosztów zmiennych, czyli tych, które są najczęściej wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Najważniejszym zagadnieniem związanym z tym systemem jest prawidłowy podział kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne. Ważną przesłanką do rozważań było, oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki rachunku kosztów zmiennych, ukazanie zastosowania rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu.

Praktyczną część rozważań ukazuje rozdział czwarty. Rozdział ten rozpoczyna się od charakterystyki przedsiębiorstwa „x” oraz zakresu jego działalności. Omówiono również organizacje rachunkowości w tym przedsiębiorstwie. W kolejnych częściach tego rozdziału ukazano sposób ujęcia i kalkulacji kosztów oraz dokonano analizy kosztów badanego przedsiębiorstwa.

Odpowiednie oraz poparte przykładem ukazanie systemu rachunków kosztów pełnych i zmiennych pozwoliły zrozumieć ich istotę oraz odmienność rozwiązań. Przeanalizowanie prezentacji kosztów w przykładowym przedsiębiorstwie uwieńczyło analizę porównawczą rachunku kosztów.

Przy napisaniu pracy oparto swoje rozważania o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie. Ponadto oparto się o aktualne akty normatywne i prawne.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem

1.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów

1.2. Funkcje i zadania rachunku kosztów

1.3. Zarządzanie kosztami i kontroling kosztów

1.4. Podstawowe rodzaje rachunku kosztów

Rozdział II. Rachunek kosztów pełnych

2.1. Definicja rachunku kosztów pełnych

2.2. Grupowanie kosztów pełnych

2.3. Rachunek kosztów pełnych a rachunek wyników

2.4. Zastosowanie rachunku kosztów pełnych w zarządzaniu

Rozdział III. Rachunek kosztów zmiennych

3.1. Pojęcie rachunku kosztów zmiennych

3.2. Analiza zmienności kosztów

3.3. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek wyników

3.4. Przydatność rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu

Rozdział IV. Analiza rachunku kosztów w przedsiębiorstwie „X”

4.1. Charakterystyka i zakres działalności przedsiębiorstwa „X”

4.2. Organizacja rachunkowości

4.3. Sposób ujęcia i kalkulacji kosztów

4.4. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie „X”

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel