Archiwa tagu: Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI w.

Konspekt pracy magisterskiej na temat:

Ewolucja przepisów o spółce z o.o. na przestrzeni XX i XXI wieku

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Prawo handlowe
1. Geneza i rozwój prawa handlowego
2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa
3. Źródła prawa handlowego

Rozdział II.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

1. Geneza i cele kodeksu spółek handlowych
2. Założenia, zakres i systematyka kodeksu spółek handlowych
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kodeksie spółek handlowych

Rozdział III.
Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w teorii spółek
2. Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Przyczyny tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozdział IV.
Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.Charakterystyka ogólna spółki z o.o.
1.1. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota
1.2. Cele i wykorzystanie spółki
2. Spółka z o.o. jako osoba prawna
3. Przedstawicielstwo i reprezentacja spółki

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Wstęp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności. Nie jest to wyłącznie specyfika rynku polskiego. Duże zainteresowanie tą spółką handlową wiązać należy z jej szczególnymi cechami kapitałowo-osobowymi; zakładają ją inwestorzy dążący do ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem określonej działalności. Od czasu wejścia w życie kodeksu spółek handlowych może być to każdy rodzaj działalności.

Jednocześnie z ograniczeniem odpowiedzialności wspólników, spó­łka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się cechami upodabniającymi ją do spółek osobowych, np. ograniczenie możliwości wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika w jego prawa udziałowe.

Te oraz wiele inny cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiają, że jest ona przedmiotem niesłabnącego zainteresowania uczestników obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – praktyki i nauki prawa. Kwestia ta zainspirowała również autora niniejszej pracy.

Praca omawia zmiany, jakie dokonane zostały w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością., w związku z reformą polskiego prawa spółek i wejściem w życie kodeksu spółek handlowych.

Zaprezentowano w niej kwestie teoretyczno-prawne stanowiące podstawę funkcjonowania spółek z ograniczona odpowiedzialnością, a także podstawowe problemy praktyczne funkcjonowania spółki. Systematyka regulacji prawnych w tym zakresie stanowią zasadniczy cel rozważań zawartych w pracy.

Praca uwzględnia pełny dorobek polskiej doktryny prawa oraz zarówno dawnego, jak i najnowszego orzecznictwa, co pozwoliło jej autorowi kompleksowo i wszechstronnie przedstawić analizowane zagadnienia.

Bibliografia

 1. Amortyzacja a finansowanie rozwoju przedsiębior­stwa. W: Finanse i bankowość dźwignie wzrostu gospodarczego, red. Romanowska, praca zbiorowa, część 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje 1998.
 2. 328 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 3. 471 Kodeksu Cywilnego.
 4. Bączyk M., Koziński M., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., I. Weiss, Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków 2000.
 5. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2006.
 6. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa 2008.
 7. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2005.
 8. Dokument informacyjny Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie.
 9. Finanse firmy Jak zarządzać kapitałem, Red. W. Szczęsny Wyd. C.H. Beck Warszawa 2003.
 10. Finanse, bankowość i rynki finansowe, Red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 11. Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, Red. I. Pruchnicka-Grabias, Szelągowska A., CeDeWu, Warszawa 2006.
 12. Finansowe rynki kapitałowe, Red. Wł. Milo, PWN, Warszawa 2000.
 13. Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks Spółek Handlowych Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2001.
 14. Gołasa A.: Mało popularny sposób na odmrożenie pieniędzy. Puls Biznesu dodatek specjalny 2011.11.16.
 15. Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa 2004.
 16. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, Instrumenty Finansowe, Aktywa Niefinansowe, Ryzyko Finansowe, Inżynieria Finansowa . Wyd. Naukowe PWN 2006.
 17. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2008.
 18. Kruczalak K., Umowy i inne czynności handlowe, LexisNexis, Warszawa 2002.
 19. Kruczalak K., Zarys prawa handlowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 20. Krzyżkiewicz Z.: Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 21. Krzyżkiewicz Z.: Podręcznik do nauki bankowości, Wydawnictwo Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1997.
 22. Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Key Text, Warszawa 2009.
 23. Lechowicz , Mączka W.: Poradnik Inwestora Giełdowego. Wyd. BEST Kraków 1994.
 24. Majchrzycka-Guzowska A.: Finanse w gospodarce rynkowej, WSiP, Warszawa 1997.
 25. Mazurek J.: „Obligacje korporacyjne na Catalyst” GPW SA 2011.
 26. Milo W., Finansowe rynki kapitałowe, WN PWN, Warszawa 2000.
 27. Nowak K.: Polski Rynek Kapitałowy Instrumenty, Uczestnicy, Inwestycje. Wyd. WSB Poznań 1998.
 28. Okręglicka M.: Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
 29. Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 30. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146)
 31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 6, poz. 36, ust. 1)
 32. Różański J. (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa 2006.
 33. Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Red. J. Czekaj, (red.), PWN, Warszawa 2008.
 34. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 35. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 36. Statut Spółki CDRL S.A.
 37. Swatler L., Finanse, PWE, Warszawa 1985.
 38. Szelągowska A. (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007.
 39. Uchwała Zarządu CDRL spółka akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 30 września 2011 roku.
 40. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. .U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 41. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420 z późniejszymi zmianami).
 42. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539).
 43. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości ( U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).