Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej

1.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej

1.2. Wycena aktywów i pasywów

1.3. Wykaz kont syntetycznych

1.4. Zasady ustalania wyniku finansowego

1.5. Środki specjalne jednostek budżetowych

1.6. Sprawozdawczość budżetowa

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej

2.1. Mienie publiczne

2.2. Obieg i kontrola dokumentów

2.3. Zakładowy plan kont

2.4. Instrukcja inwentaryzacyjna

Rozdział III. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie …

3.1. Organizacja działania

3.2. Opis stosowanych zasad rachunkowości

3.3. Organizacja jednostki rachunkowości

3.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu

3.5. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Omówienie

Dobrze byłoby wyjść na samym początku od zasad ogólnych, żeby pokazać zasady szczególne.

Środków specjalnych w jednostkach budżetowych już nie ma!

O instrukcji inwentaryzacyjnej można wspomnieć w dokumentacji , ale chciałabym żeby całego podrozdziału jednak tej inwentaryzacji nie  poświęcać bo zasady inwentaryzacji nie są ani specyficzne ani szczególne w jednostkach budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W trzecim rozdziale  gdzie będzie to pokazane na przykładzie Urzędu Gminy. Sama nie wiem jak tam jest zorganizowana  rachunkowość, i czy wystarczające informacje będą n BIP-ie.

Jest to jednostka samorządu terytorialnego i  rachunkowość dotyczy też organu a  dla organu jest prowadzona oddzielna ewidencja (w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  z 2010 r. jest odrębny plan kont).

W pierwszym rozdziale, podrozdział

1.1. Istota rachunkowości (krótko jaki jest zakres rachunkowości, zasady, przedmiot i podmiot rachunkowości)

1.2. Dokumentacja rachunkowości (ten podrozdział na podstawie ustawy o rachunkowości)

A w drugim podrozdziale zawrzeć, takie zagadnienia, gdyż organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej oznacza:

 • dokumentację systemu rachunkowości – zakładowy plan kont,
 • zakres dokumentacji, składającej się na księgi rachunkowe,
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych,
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ochronę danych ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych,
 • kontrolę wewnętrzną dowodów księgowych.

Bibliografia

 1. Budżet władz lokalnych, praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka, PWE, Warszawa 2002
 2. Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, PWN, Warszawa 2000
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007
 4. Gajoch H., Klasyfikacja budżetowa. „Finanse Komunalne”, Nr 6/2004
 5. Gajoch H., Rachunkowość budżetowa, C.H. Beck, Warszawa 2005
 6. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006
 8. http://bip.nwl.pl
 9. http://www.nwl.pl
 10. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008
 11. Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007
 12. Kurczewska A., Faktury i inne dokumenty księgowe, Infor, Warszawa 2008
 13. Leksykon rachunkowości, praca zbiorowa pod E. Nowaka, PWN, Warszawa 1996
 14. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006
 15. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, Difin, Warszawa 2006
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017
 17. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007
 18. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2009
 19. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod K. Winiarskiej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003
 20. Problemy współczesnej rachunkowości, praca zbiorowa pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, SGH, Warszawa 2009
 21. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, EXPERT – Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2005
 22. Voss G., Tokarski A., Tokarski M., Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa 2008
 23. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 24. Winiarska K., Wołoszyn A. J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
 25. Wójcik J. W., Fałszerstwa dokumentów publicznych, Twigger, Warszawa 2005
 26. Wprowadzenie do rachunkowości, praca zbiorowa pod red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 27. Ziółkowska W., Finanse publiczne, teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012
 28. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2008
 29. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006
 30. Żyrzyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2009