Uzależnienia od komputera i Internetu

Konspekt pracy licencjackiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA PROCESU UZALEŻNIENIA
1.1. Status pojęcia uzależnienie
1.2. Fazy uzależnienia
1.3. Przyczyny uzależnień
1.4. Rola i zadania psychologii uzależnień

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE KOMPUTERA I INTERNETU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
2.1. Charakterystyka środowiska wirtualnego- aspekt psychologiczny
2.2. Rola komputera w życiu dzieci i młodzieży
2.3. Skala zjawiska uzależnienia od Internetu i komputera
2.4. Przyczyny uzależnień od komputera i Internetu

ROZDZIAŁ III. SKUTKI UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA I INTERNETU
3.1. Główne konsekwencje nadmiernego używania Internetu
3.2. Oddziaływanie gier komputerowych
3.3. Rozwiązania mające na celu ograniczenie skali uzależnień od komputera i Internetu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Wstęp

Współczesne społeczeństwa nie tylko te bardziej, ale również i mniej rozwinięte koncentrują się na wielu zagadnieniach zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio związanych
z występowaniem zjawiska nadużywania czy uzależnienia od różnych środków psychotropowych u ich członków. Konsekwencje uzależnienia się indywidualnych osób czy to od substancji psychoaktywnych, czy od pewnych form aktywności, jak na przykład jedzenia, gier hazardowych, pracowania czy uprawiania seksu są wielorakie i skupiają się zazwyczaj na problemach i trudnościach rodzinnych, zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych tych ludzi. Używanie substancji psychoaktywnych znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia różnych chorób somatycznych, takich jak: niedomagania układu krążenia, schorzenia układu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne czy nowotwory. Sprzyja też pojawieniu się problemów natury psychicznej, które ujawniają się w postaci zaburzeń osobowości, najczęściej osobowości antyspołecznej. Problemy zdrowotne i psychiczne wpływają na obniżenie poczucia jakości życia tych osób oraz członków ich rodzin.
Nie ma żadnej przesady w twierdzeniu, że w krajach słabo rozwiniętych konsekwencje uzależnienia się ponosi przede wszystkim osoba chora i jej najbliższa rodzina, natomiast
w krajach wysoko rozwiniętych społeczeństwo oczekuje kompetentnej i wszechstronnej pomocy dla uzależnionych i ich rodzin od instytucji rządowych i samorządowych. Pomimo ogromnych różnic co do zakresu podejmowanych działań ochronnych i socjalnych, to chyba nie ma już dzisiaj państwa, które nie realizowałoby jakiegoś pakietu ustaw o pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. W Polsce od lat funkcjonują zarówno instytucje rządowe, jak
i pozarządowe spełniające wiele ważnych celów i zadań badawczych oraz klinicznych, szczególnie w obszarze nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych. Szczególne znaczenie dla rozwoju wiedzy z obszaru promocji zdrowia i efektywnego leczenia różnych zaburzeń i problemów natury psychicznej, w tym uzależnień mają ośrodki akademickie: uniwersytety i akademie medyczne. Prowadzą one badania podstawowe najczęściej skoncentrowane na wyjaśnieniu biologicznych, psychicznych i społecznych uwarunkowań uzależnień z jednej strony oraz badania kliniczne nad efektywnością wypracowanych i realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych z drugiej. Dzięki badaniom o charakterze epidemiologicznym, społeczeństwo uzyskuje informacje
o rozpowszechnianiu się różnych zagrożeń i zjawisk patologicznych.
Gry komputerowe są prawdopodobnie jedynym środkiem, który potrafi wyrwać dorosłych, z ogólnego otępienia. Dopiero gdy dziecko przy komputerze bez trudu posługuje się całym arsenałem broni, zauważamy, że coś jest nie w porządku. Właśnie gry komputerowe, z którymi większość dorosłych zupełnie nie wie, co począć, uwrażliwiają nas na problem bardziej świadomego postrzegania przemocy. W zdrowym świecie te, w naszych oczach brutalne, gry nie cieszyłyby się z pewnością aż takim zainteresowaniem. Niepokojące jest, że wymagają one odmiennej formy recepcji. Podczas gdy przy innych elektronicznych mediach dzieci odchylają się wygodnie na krzesłach i konsumują treści, przy komputerze same muszą być aktywne. Kiedy korzystają z komputera przy odrabianiu lekcji, jesteśmy zadowoleni, ale jeżeli pochłania je gra, budzi to nasze obawy i niepokój. Większość rodziców nie zna gier komputerowych, nie wychowała się na nich i nie wie, gdzie właściwie kończy się zabawa, a zaczyna przemoc. Gry komputerowe pojawiają się w bardzo czułym, kluczowym momencie w całym procesie wychowania – właśnie wtedy, kiedy dzieci przechodzą najtrudniejszą fazę rozwoju: stoją na progu okresu dojrzewania lub właśnie go przechodzą. Wiadomo, że w okresie dojrzewania rodzice nie tylko potrzebują wyjątkowo silnych nerwów, lecz także muszą zachować autorytet i kompetencję we wszystkich codziennych konfrontacjach. Nawet jeżeli dzieci wiedzą więcej o grach komputerowych, my znamy się lepiej na wychowaniu. Wielu rodziców ma ochotę wycofać się z tematu „gry komputerowe”, ponieważ jest on nie tylko trudny- jest bardzo trudny. Nie zapominajmy: do najważniejszych zadań wychowania należy uporządkowanie rzeczywistości.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie istoty, skali oraz konsekwencji zjawiska uzależnienia od komputera i Internetu.
Praca składa się z trzech rozdziałów:
Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę pojęcia i procesu uzależnienia.
W rozdziale drugim przedstawiono rolę komputera i Internetu w życiu dzieci
i młodzieży, skalę zjawiska uzależnienia od niniejszych technologii jak również przyczyny tych uzależnień.
Konsekwencje nadmiernego stosowania Internetu oraz oddziaływanie gier komputerowych zaprezentowano w trzecim rozdziale pracy.
Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Bibliografia

1. Andrzejewska A., Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci
i młodzieży, „Opieka, Wychowanie, Terapia”, nr 4/2003,
2. Antab H., Internet a dzieci, uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, warszawa 2003,
3. Ben-Ze’ev a., Miłość w sieci. Internet i emocje, Rebis, Poznań 2005,
4. Biernat T., Cyberuzależnienia, „Wychowanie na co Dzień”, nr 10/ 2002,
5. Braun-Gałkowska M., Gry komputerowe a psychika dziecka, „Edukacja i Dialog”, nr 9/1997,
6. Charyton A., Wpływ Internetu na funkcjonowanie nastolatków, http://www.euro-forum.net,
7. Ćwiek M., Uzależnienie od komputera i Internetu, „Nowe w Szkole”, nr 7/2003,
8. Gajewski M., Niebezpieczne gry komputerowe, „Wychowawca”, nr 1/2002,
9. Goban- Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa- Kraków 2004,
10. Haber L.H. (red.), Mikrospołeczność informacyjna, AGH, Kraków 2001,
11. Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu, http://www.psychologia.edu.pl/index2.php?category=artkul&level=148,
12. Kaliszewska K., Zjawisko nadniernego używania Internetu w Poznawczo- Behawioralnym Modelu Davisa, „Forum Oświatowe”, nr 2/2005,
13. Kendall P.H., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń
i techniki terapeutyczne, GWP, Gdańsk 2004,
14. Kordoń M., Niebezpieczeństwa Sieci, „Psychologia w Szkole”, nr 2/2004,
15. Plomin R. i in., Genetyka zachowania, PWN, Warszawa 2001,
16. Pluciński K., Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu, http://free.polbox.pl/k/konpluc/KUL.htm.,
17. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, t. 2, PWN, Warszawa 2005,
18. Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, Scholar, Warszawa 2001,
19. Wallach P., Psychologia Internetu, Rebis, Poznan 2001,
20. Woronowicz B.T., Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, IPiN, Warszawa 2001.

Model kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.1. Indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania
1.2. Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku
1.3. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
1.4. Ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych
1.4. Monitoring kredytowy
Rozdział II. Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego
2.1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji
2.1.1. Szkolenia oparte na kompetencjach
2.1.2. Polityka szkoleniowa a zarządzanie wiedzą
2.1.3. Polityka szkoleniowa a zarządzanie projektami
2.2. Proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji
Rozdział III. Kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego
w Banku X
3.1. Charakterystyka Banku X
3.2. Rodzaje ryzyk występujących w Banku X
3.3. Szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X
3.4. Skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X
3.5. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wstęp

Ryzyko jest kategorią, która towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Wiąże się ono z podejmowaniem decyzji, których skutek jest przewidywalny w bliższej lub dalszej perspektywie. W życiu codziennym musimy stawić czoło setkom takich decyzji. Uzależnione są one od faktu, czy znamy prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich możliwych stanów, czy też są one z. gruntu niewiadome. Przystępując do gry losowej, mamy pełną znajomość ewentualnych rezultatów. Jesteśmy w stanie wyliczyć oczekiwany zysk z podjęcia ryzyka. Częstokroć stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji, której możliwe do uzyskania wyniki są nam znane, lecz niewiadome pozostają prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W takich sytuacjach arbitralność właściwej decyzji staje się o wiele trudniejsza. Nie można bowiem obliczyć dokładnie, jaka jest oczekiwana korzyść z jej podjęcia. Można jedynie domniemywać, że dane rozwiązanie jest bardziej lub mniej korzystne. Niestety często się okazuje, że korzystniejsze wyjście jest obciążone większym ryzykiem. W efekcie strata może przewyższać korzyści z podjęcia takiej decyzji. Należy zaznaczyć, że podejmowanie ryzyka nie sprowadza się tylko do tego, co jest nieprzewidywalne. Musi ono także być potencjalnie niepożądane lub niebezpieczne.

Jednak ryzyka nie można rozpatrywać tylko w kategorii zagrożenia. Często jest ono zjawiskiem pozytywnym, inspirującym do działania. Wynika to z faktu, że u źródła decyzji ryzykownej jest wartość, a raczej pragnienie jej pomnożenia. Z tego względu osoby otwarte na ryzyko zainwestują oszczędności w fundusz akcyjny, a nie w obligacje skarbu państwa, licząc na ponadprzeciętne zyski. Jednak nawet w takiej sytuacji powinno się kontrolować poziom ryzyka i aktywnie nim zarządzać. Gdy inwestycja staje się zbyt ryzykowna, przekracza dopuszczalny poziom, należy — jeśli jest to możliwe — zaktualizować swoje preferencje.

Niniejsza praca podejmuje problem modelu kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X. Taki też jest zasadniczy cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie ryzyka kredytowego: indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania, determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku, system zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym, ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych, monitoring kredytowy.

Rozdział drugi to podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego: szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji, proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji.

Rozdział trzeci to kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w Banku X: charakterystyka Banku X, rodzaje ryzyk występujących w Banku X, szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X, skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X, podsumowanie i wnioski.

Praca opiera się na literaturze fachowej, aktach prawnych, artykułach prasowych, źródłach ze stron WWW i materiałach wewnętrznych Banku X.

Bibliografia

1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000,
2. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
3. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001,
4. Gnitecka R., O rankingu obiektów w przypadku nieodporności struktury tak-sonometrycznej. w: Ekonometria 11, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003,
5. Gospodarowicz A., Wybrane problemy szacowania ryzyka kredytowego, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo AE, Kraków 2001,
6. Ledzińska M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] Psychologia, Strelau J. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 18,
7. Necka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
8. Ostaszewski P., Procesy warunkowania [w:] Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Strelau J. (red.), Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 17
9. Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [w:] Strelau J. (red.), Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 3, rozdz. 43,
10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
11. Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych [w:] Kufel T. (red.), Piłatowska M., Analizo szeregów czasowych na początku XXI wieku, UMK, Toruń 2002,
12. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000,
13. Gabrusewicz W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 2001.
14. Gabrusewicz W., Kolaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005,
15. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001,
16. Jagiełło R., Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego [w:] W. Jaworski (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001,
17. Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem – podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, „Rynek Terminowy” 2001, nr 4,
18. Kałużny R., Rating w banku komercyjnym, „Bank” 2002, nr 7/8,
19. Kałużny R., Ryzyko jako determinanta wartości rezerw celowych tworzonych przez banki komercyjne [w:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 1: Bankowość, rynki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002,
20. Ziarko U., Zarządzanie ryzykiem kredytowym [w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001,

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

TEMAT PRACY:
„Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych”

CEL:
Przedstawienie marketingu produktów firm ubezpieczeniowych poprzez porównanie atrakcyjnej oferty ubezpieczeń majątkowych HDI Asekuracja i innych ofert konkurencyjnych towarzystw działających na polskim rynku.

HIPOTEZA:
Stosowanie bogatej oferty ubezpieczeń w znaczny sposób podnosi atrakcyjność danej firmy ubezpieczeniowej. Skuteczność dotarcia z ofertą do klienta w bezpośredni sposób związana jest z odpowiednim marketingiem firmy.

WKŁAD WŁASNY:
Dokonanie analiz procentowego udziału w rynku ubezpieczeń wybranych firm, zbadanie zasięgu terytorialnego firm , wartości sprzedanych polis według rodzajów.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Ryzyko w działalności człowieka
1. Metodologia ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Elementy ryzyka
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Proces zarządzania ryzykiem
4. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych
1. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
1.1. Ubezpieczenia osobowe
1.2. Ubezpieczenia majątkowe
2. Produkty ubezpieczeń majątkowych
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. transportowe
3. Umowa ubezpieczenia
4. Wypłata odszkodowania

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2. Struktura rynku ubezpieczeń w Polsce
2.1. Ubezpieczenia osobowe
2.2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Struktura bez[pieczeń majątkowych w Polsce
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.2. Ubezpieczenia przemysłowe
3.3. Ubezpieczenia rolne
3.4. Ubezpieczenia transportowe
4. Prognoza rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń majątkowych

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie PZU SA
1. Charakterystyka powstania i działalności towarzystwa
2. Ubezpieczenia majątkowe w ofercie towarzystwa
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. Ubezpieczenia transportowe
3. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Związki marketingu i logistyki

KONSPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ

Realizacja celów przedsiębiorstw produkcyjnych, produkcyjno – handlowych oraz przedsiębiorstw handlowych wymaga, aby produkt przeznaczony na sprzedaż dotarł do punktu sprzedaży detalicznej i został zaoferowany konsumentowi we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po akceptowalnych kosztach.

Stanowi to podstawowy warunek zadowolenia odbiorców, co w konsekwencji prowadzi do pozyskania oraz utrzymania klientów, będących kwintesencją współczesnego biznesu.

Swoistym ogniwem pośrednim pomiędzy produkcją a konsumpcją jest niewątpliwie dystrybucja. Definicję dystrybucji można odnaleźć zarówno w podręcznikach do marketingu jak również w literaturze logistycznej. Istnieje wiele powiązań obu nauk.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie związków marketingu i logistyki pod względem dystrybucji.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział czwarty to część empiryczna niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do późniejszych rozważań. W rozdziale tym przedstawiono istotę i przedmiot logistyki. Omówiono powstanie i rozwój logistyki oraz przedstawiono istotę i cele logistyki. Ponadto w rozdziale tym omówiono procesy logistyczne a także przedstawiono istotę oraz klasyfikację systemów logistycznych.

Rozdział drugi ukazuje powiązania logistyki z marketingiem. W rozdziale tym omówiono pojęcie dystrybucji, przedstawiono rodzaje dystrybucji oraz omówiono kanały dystrybucji w marketingu oraz w logistyce.

Rozdział trzeci ukazuje logistykę dystrybucji. W tej części pracy zdefiniowano logistykę dystrybucji oraz ukazano podstawowe jej koncepcje. Omówiono także logistykę dystrybucji i instrumenty marketingu a także scharakteryzowano logistykę marketingową.

W rozdziale czwartym dokonano analizy procesu dystrybucji fizycznej w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa oraz określenia profilu jego działalności. W rozdziale tym oparto się o materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Pracę napisano w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto wykorzystano materiały wewnętrzne badanej spółki.

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki

1.1. Powstanie i rozwój logistyki

1.2. Pojęcie, istota i cele logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka a marketing

2.1. Pojęcie dystrybucji

2.2. Rodzaje dystrybucji

2.3. Kanały dystrybucji

Rozdział III. Logistyka dystrybucji

3.1. Definicja i koncepcja logistyki dystrybucji

3.2. Logistyka dystrybucji i instrumenty marketingu

3.3. Logistyka marketingowa (dystrybucja fizyczna)

Rozdział IV. Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie „X”

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa „X”

3.2. Profil działalności

3.3. Logistyka marketingowa w przedsiębiorstwie „X”

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Rozwiązania proekologiczne w transporcie lądowym Unii Europejskiej

Celem pracy jest analiza wspólnotowej regulacji transportu samochodowego oraz charakterystyka zrównoważonego rozwoju europejskiego transportu drogowego wraz z analizą przepisów i norm z zakresu ekologii transportu.

Na potrzeby pracy postawiona została następująca hipoteza:

Od kilkunastu lat stroną w europejskiej grze interesów w szeroko pojętym sektorze samochodowym stały się organizacje i instytucje promujące proekologiczny model gospodarki i życia społecznego. Nie mają one bezpośredniego związku z interesami ekonomicznymi wynikającymi z podziału ról między podmiotami tego sektora i jego relacji z otoczeniem, ale starają się narzucić jako obowiązującą wąsko pojętą doktrynę zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako system ograniczający działalność sfer uciążliwych dla środowiska przy obecnych technologiach produkcji. Najprostszą formą oddziaływania ekologicznego na transport samochodowy jest realizacja polityki ograniczania działalności całego sektora. Jest to forma skrajnie prymitywna, nierealistyczna i nieefektywna.

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Transport drogowy we współczesnej cywilizacji

1.1. Pojęcie transportu

1.2. Elementy systemów logistycznych i transportowych

1.3. Główny czynnik europejskiej integracji transportu

Rozdział II. Wspólnotowa regulacja transportu samochodowego

2.1. Celowość i uwarunkowania wspólnej regulacji transportu samochodowego

2.2. Zasady uczciwej konkurencji

2.3. Samochodowe przepisy i normy techniczne

2.4. Wolność tranzytu drogowego

Rozdział III. Zrównoważony rozwój europejskiego rynku transportu drogowego

3.1. Presja ekologiczna na transport samochodowy UE

3.2. Ekonomika rozwoju i utrzymania  europejskiej sieci drogowej

3.3. Przepisy i normy ekologiczne transportu samochodowego UE

3.4. Rozwiązania proekologiczne

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków