Archiwum kategorii: konspekty prac magisterskich

konspekty prac magisterskich

Źródła zagrożeń funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w otoczeniu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa X

Konspekt pracy magisterskiej

Temat pracy:

Źródła zagrożeń funkcjonowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w otoczeniu regionalnym na przykładzie przedsiębiorstwa „X”

Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa jest jednym z najważniejszych wydarzeń początku XXI wieku. Stwarza to zupełnie nową sytuację zarówno dla 15 krajów, które już od wielu lat integrują swoje gospodarki, jak i dla 10 członków przyjętych do UE w 2004 roku. Ta nowa sytuacja jest z pewnością wielkim wyzwaniem dla obydwu grup, ponieważ różnice w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy „starymi” i nowymi członkami są znaczne. Z tego względu procesy integracyjne będą bardziej skomplikowane i zajmą więcej czasu. Do działania na poszerzonym jednoli­tym rynku europejskim (JRE) stopniowo będą się przyzwyczajać wszystkie podmioty gospodarcze. Łatwiej poradzą sobie przedsiębiorstwa działające od dawna na skalę mię­dzynarodową – przede wszystkim duże firmy pochodzące z państw „piętnastki”. Do­świadczenie w prowadzeniu operacji gospodarczych na rynkach zagranicznych jest niezmiernie cenne. Ze zrozumiałych względów przedsiębiorcy i menedżerowie z no­wych państw członkowskich posiadają mniej doświadczenia od swoich partnerów i rywali wywodzących się z dawnej UE. Dotyczy to głównie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Wobec powyższego opracowanie planu strategicznego niezbędnego dla przetrwania przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym na tle analizy stopnia przetrwania małych
i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim stały się głównym celem pracy. Obserwacja tych zjawisk dostarcza wielu interesujących informacji pozwalających m.in. na ocenę bie­żącego stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz możliwych kierunków jego rozwoju. Jednocześnie jest to źródło wykorzystywane do oceny kierunków polityki gospodarczej i społecznej oraz do opracowywania strategii rozwoju gospodarczego. W Polsce problematyka przetrwania przedsiębiorstw jest dziedziną stosunkowo mało znaną. W dotychczasowych pracach teoretycznych i empirycznych poruszono tylko niektóre aspekty tego zagadnienia. Stąd też zainteresowanie autora pracy niniejszą tematyką.

Pośród celów pobocznych, jakie postawił autor pracy wymienić należy:

 1. Zdefiniowanie małego i średniego przedsiębiorcy w polskim i europejskim ustawodawstwie,
 2. Analizę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce,
 3. Wskazanie programów rządowych i europejskich programów pomocowych dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 4. Określenie możliwości przetrwania oraz rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim,
 5. Analizę znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju regionalnego.

Zasadniczą tezą pracy jest stwierdzenie, iż grupa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest związana najczęściej z rynka­mi lokalnymi lub regionalnymi. Jednak międzynarodowa integracja gospodarcza stwarza dla nich nowe uwarunkowania, z którymi wiążą się szanse, ale i zagrożenia. Odpowiednio szybka reakcja na nowe uwarunkowania, przygotowanie do działania w nowym otoczeniu, przystosowa­nie się do niego to problematyka strategiczna dla małych i średnich przedsiębiorców wielokrotnie decydują o ich przetrwaniu na jednolitym rynku europejskim.

Badania niezbędne dla potrzeb pracy przeprowadzono przy pomocy badania telemetrycznego prowadzonego metodą nieuczestniczącą – metodą zbierania informacji oraz przy zastosowaniu analizy silnych i mocnych stron organizacji (analizy SWOT).

Pracę podzielono na cztery części, wstęp i zakończenie.

W rozdziale pierwszym zasugerowano wyjaśnienie podstawowych pojęć – ważnych
z punktu przedmiotu badań opracowania – takich jak: definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, przepisy prawne regulujące działalność przedsiębiorstw, strategia – jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku.

Rozdział drugi traktować będzie o otoczeniu regionalnym a więc ukazywał będzie rolę małych średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu, charakteryzował będzie rynek wewnętrzny jako ogniwo spójności regionalnej, a także poruszy problematykę koncentracji
i konkurencji ma rynku regionalnym jako elementu owej regionalnej spójności.

Rozdział trzeci to propozycja ogólnej charakterystyki badanego w opracowaniu przedsiębiorstwa „X”. W charakterystyce tej określono by takie elementy jak: zakres działalności i historię firmy, strukturę organizacyjną, ofertę produktową i pozycję na rynku
a także ekspansywność przedsiębiorstwa na rynku regionalnym.

Rozdział czwarty byłby swoistym planem strategicznym dla przedsiębiorstwa „X”
w kontekście „czyhających” na niego zagrożeń. Byłaby to też analiza SWOT i ogólna ocena sytuacji rozwojowej przedsiębiorstwa „X”.

Całość pracy budowana będzie w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe
oraz materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa „X”.

Proponowany plan pracy

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie prawno organizacyjne formy małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Istota Małych i Średnich Przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

1.2. Strategia jako sposób działania przedsiębiorstwa na rynku.

1.2.1 Przykłady strategii rozwoju przedsiębiorstwa

1.2.2.Strategia funkcjonalna

1.3. Czynniki kształtujące konkurencyjność

1.3.1. Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa.

1.3.2. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Rozdział II. Otoczenie regionalne – znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie

2.1. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu

2.2. Przedsiębiorczość i konkurencja regionalna jako element rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

2.3. Rynek wewnętrzny jako ogniwo spójności regionalnej

2.4. Koncentracja i konkurencja ma rynku regionalnym jako element spójności regionalnej

Rozdział III. Przedsiębiorstwo „X” – ogólna charakterystyka

3.1. Zakres działalności i historia firmy

3.2. Struktura organizacyjna

3.3. Oferta produktowa

3.4. Pozycja na rynku

3.5. Ekspansywność firmy w otoczeniu regionalnym

3.5.1. Ogólna charakterystyka rynku regionalnego przedsiębiorstwa „X”

3.5.2. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ”X”

Rozdział IV. Plan strategiczny dla przedsiębiorstwa „X” ” w otoczeniu regionalnym

4.1. Określenie pozycji rozwojowej przedsiębiorstwa

4.2. Metoda SWOT dla określenia pozycji przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.2.1. Szanse rozwoju przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.2.2. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

4.3. Ogólna ocena sytuacji rozwojowej przedsiębiorstwa „X” w otoczeniu regionalnym

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Sugerowana bibliografia

 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 2. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 3. Bagdziński S., Kosiedowski W., Marszałkowska M., Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji regionu w warunkach transformacji systemowej, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, TONiK, Toruń 1995;
 4. Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRR w Polsce, Warszawa 1999;
 5. Behrens W, Hawranek P.M., Poradnik przy gotowania przemysłowych studiów feasibility UNIDO, Warszawa 1999;
 6. Bernstein P, Damodoran A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000;
 7. Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000;
 8. Brigham E., Gapenski L., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2002;
 9. Brigham E.R., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2000;
 10. Broszkiewicz R., Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju go­spodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, w: Gospodarka lokalna w teorii
  i praktyce, „Prace Naukowe AE Wrocław” 1996, nr 734;
 11. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1999;
 12. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 2000;
 13. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
 14. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Nowoczesność, AE w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 2000;
 15. Drucker P.F.,Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 2000;
 16. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;
 17. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 2002;
 18. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2004;
 19. Ekonomiczne, Warszawa 2000. Rybak M., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003;
 20. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRR w Polsce, Warszawa 2000;
 21. Gierszewska G., Romanowska M. (1995): Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002;
 22. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001;
 23. Hryniewicz J., Ogólne prawidłowości rozwoju gospodarczego Polski w przekroju terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7-8;
 24. Kaleta A., Społeczność lokalna jako przedmiot i podmiot samorozwoju, w: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Tonik, Toruń 1995;
 25. Łuczka T., Mikro- i makroekonomiczne aspekty globalizacji, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000;
 26. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2000;
 27. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1997;
 28. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Jak wprowadzić efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002;
 29. Rogut A., Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002;
 30. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo
 31. Startego, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999;
 32. Urbanowska – Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wyd. AE, Poznań 1999;

Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych

TEMAT PRACY:
„Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych”

CEL:
Przedstawienie marketingu produktów firm ubezpieczeniowych poprzez porównanie atrakcyjnej oferty ubezpieczeń majątkowych HDI Asekuracja i innych ofert konkurencyjnych towarzystw działających na polskim rynku.

HIPOTEZA:
Stosowanie bogatej oferty ubezpieczeń w znaczny sposób podnosi atrakcyjność danej firmy ubezpieczeniowej. Skuteczność dotarcia z ofertą do klienta w bezpośredni sposób związana jest z odpowiednim marketingiem firmy.

WKŁAD WŁASNY:
Dokonanie analiz procentowego udziału w rynku ubezpieczeń wybranych firm, zbadanie zasięgu terytorialnego firm , wartości sprzedanych polis według rodzajów.

PLAN PRACY

Wstęp

Rozdział I. Ryzyko w działalności człowieka
1. Metodologia ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Elementy ryzyka
2. Ryzyko ubezpieczeniowe
3. Proces zarządzania ryzykiem
4. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń majątkowych
1. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
1.1. Ubezpieczenia osobowe
1.2. Ubezpieczenia majątkowe
2. Produkty ubezpieczeń majątkowych
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. transportowe
3. Umowa ubezpieczenia
4. Wypłata odszkodowania

Rozdział III. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce
2. Struktura rynku ubezpieczeń w Polsce
2.1. Ubezpieczenia osobowe
2.2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Struktura bez[pieczeń majątkowych w Polsce
3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
3.2. Ubezpieczenia przemysłowe
3.3. Ubezpieczenia rolne
3.4. Ubezpieczenia transportowe
4. Prognoza rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń majątkowych

Rozdział IV. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na przykładzie PZU SA
1. Charakterystyka powstania i działalności towarzystwa
2. Ubezpieczenia majątkowe w ofercie towarzystwa
2.1. Ubezpieczenia komunikacyjne
2.2. Ubezpieczenia przemysłowe
2.3. Ubezpieczenia rolne
2.4. Ubezpieczenia transportowe
3. Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych w świetle opinii klientów
4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Związki marketingu i logistyki

KONSPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ

Realizacja celów przedsiębiorstw produkcyjnych, produkcyjno – handlowych oraz przedsiębiorstw handlowych wymaga, aby produkt przeznaczony na sprzedaż dotarł do punktu sprzedaży detalicznej i został zaoferowany konsumentowi we właściwej ilości i jakości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po akceptowalnych kosztach.

Stanowi to podstawowy warunek zadowolenia odbiorców, co w konsekwencji prowadzi do pozyskania oraz utrzymania klientów, będących kwintesencją współczesnego biznesu.

Swoistym ogniwem pośrednim pomiędzy produkcją a konsumpcją jest niewątpliwie dystrybucja. Definicję dystrybucji można odnaleźć zarówno w podręcznikach do marketingu jak również w literaturze logistycznej. Istnieje wiele powiązań obu nauk.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie związków marketingu i logistyki pod względem dystrybucji.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią część teoretyczną, natomiast rozdział czwarty to część empiryczna niniejszej pracy.

Rozdział pierwszy stanowi wstęp do późniejszych rozważań. W rozdziale tym przedstawiono istotę i przedmiot logistyki. Omówiono powstanie i rozwój logistyki oraz przedstawiono istotę i cele logistyki. Ponadto w rozdziale tym omówiono procesy logistyczne a także przedstawiono istotę oraz klasyfikację systemów logistycznych.

Rozdział drugi ukazuje powiązania logistyki z marketingiem. W rozdziale tym omówiono pojęcie dystrybucji, przedstawiono rodzaje dystrybucji oraz omówiono kanały dystrybucji w marketingu oraz w logistyce.

Rozdział trzeci ukazuje logistykę dystrybucji. W tej części pracy zdefiniowano logistykę dystrybucji oraz ukazano podstawowe jej koncepcje. Omówiono także logistykę dystrybucji i instrumenty marketingu a także scharakteryzowano logistykę marketingową.

W rozdziale czwartym dokonano analizy procesu dystrybucji fizycznej w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa oraz określenia profilu jego działalności. W rozdziale tym oparto się o materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa.

Pracę napisano w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto wykorzystano materiały wewnętrzne badanej spółki.

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

Wstęp

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki

1.1. Powstanie i rozwój logistyki

1.2. Pojęcie, istota i cele logistyki

1.3. Procesy logistyczne

1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych

Rozdział II. Logistyka a marketing

2.1. Pojęcie dystrybucji

2.2. Rodzaje dystrybucji

2.3. Kanały dystrybucji

Rozdział III. Logistyka dystrybucji

3.1. Definicja i koncepcja logistyki dystrybucji

3.2. Logistyka dystrybucji i instrumenty marketingu

3.3. Logistyka marketingowa (dystrybucja fizyczna)

Rozdział IV. Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie „X”

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa „X”

3.2. Profil działalności

3.3. Logistyka marketingowa w przedsiębiorstwie „X”

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, podsumowania oraz spisów: literatury, tabel, rysunków i wykresów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne pracy: cel i problem badawczy, hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i terenu badań.

W rozdziale drugim omówiono zagadnienia dotyczące informacji i wiedzy we współczesnym systemie społeczno-gospodarczym; zaprezentowano pojęcia i definicje oraz omówiono rodzaje wiedzy, mierniki zarządzania wiedzą i funkcje zarządzania wiedzą. W rozdziale wspomniano również o cechach i rodzajach informacji, o luce informacyjnej, roli i znaczeniu wiedzy oraz informacji w gospodarce. a także kluczowym znaczeniu wiedzy i informacji w tworzeniu konkurencyjności. Rozdział trzeci dotyczy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: procesów i stylów zarządzania wiedzą, korzyści wynikających z zarządzania wiedzą oraz barier i trudności w przekazywaniu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie.

Rozdział czwarty zawiera empiryczną weryfikację wykorzystania wiedzy w działalności badanego przedsiębiorstwa – Cyfrowego Polsatu S.A.

PLAN PRACY

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PRACY

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJA I WIEDZA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM
2.1.Pojęcia i definicje
2.1.1. Rodzaje wiedzy
2.1.2. Mierniki zarządzania wiedzą
2.1.3. Funkcje zarządzania wiedzą
2.2. Cechy i rodzaje informacji oraz luka informacyjna
2.3. Rola oraz znaczenie wiedzy i informacji w gospodarce
2.4. Kluczowe znaczenie wiedzy i informacji w tworzeniu konkurencyjności
Wnioski

ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.2. Style zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.3. Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.4. Bariery i trudności w przekazywaniu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie
Wnioski

ROZDZIAŁ 4. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA WYKORZYSTANIA WIEDZY W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CYFROWY POLSAT S.A.
3.1. Budowanie w przedsiębiorstwie kultury zorientowanej na wiedzę
3.2. Wpływ zarządzania wiedzą w organizacji na jej przedsiębiorczość i efektywność
3.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa zbudowana na wiedzy pracowników
Wnioski

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

KONSPEKT PRACY

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest stosunkowo nowym podejściem do zarządzania personelem, które traktuje ludzi jako podstawowy zasób organizacji. Do ważniejszych zagadnień z tej dziedziny należą: dobre porozumiewanie się z pracownikami, włączanie ich w bieżące problemy przedsiębiorstwa oraz dbałość o ich utożsamianie się z organizacją i lojalność w stosunku do niej. Znaczny nacisk położony jest na strategiczne podejście związane z pozyskiwaniem ludzi, motywowaniem ich i kierowaniem nimi.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w dużej mierze bazuje na praktyce zarządzania personelem. Warto zaznaczyć, że teoretyczna baza ZZL opiera się na takich dyscyplinach akademickich, jak socjologia i psychologia. Istnieje jednak pogląd głoszący, iż ZZL nie jest spójnym systemem myślowym, który wykazywałby się sprawdzalnymi w sposób naukowy cechami. W ZZL nie przyjmuje się tylko jednego systemu myślowego.

Sugeruje się, że gospodarowanie zasobami ludzki organizacji jest jedynie formą retoryki, za którą nie stoi żadna solidna teoria. Nowe terminy, takie jak płaca zależna od poziomu wykonywania pracy, kultura przedsiębiorstwa oraz inne pojęcia, nie reprezentują nowych idei dotyczących praktyki. Twierdzi się, że plan gry nie jest wprowadzeniem dokładnie sprawdzonych koncepcji, lecz chwytem mającym na celu umocnienie kontroli kierownictwa w organizacjach.

Aby zaprzeczyć tym poglądom autor zdecydował się na podjęcie tematu pracy. Jej zasadniczym celem jest prezentacja teoretyczna i empiryczna poszczególnych etapów strategicznego zarządzania zasobami ludzki przedsiębiorstwa. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, a mianowicie: wskazanie rodowodu dyscypliny strategicznego zarządzania zasobami ludzki strategicznego, omówienie poszczególnych jego elementów: rekrutacji i selekcji pracowników, szkoleń i ocen pracowniczych, wynagrodzeń i przysługujących świadczeń a także modeli kierowania stosunkami pracowniczymi w aspekcie teoretycznym i praktycznym – na przykładzie wyselekcjonowanego do pracy przedsiębiorstwa.

Hipotezą pracy jest wobec powyższego stwierdzenie: strategiczne podejście do zarządzania personelem wspomaga efektywność całej organizacji.

Aby osiągnąć zamierzony cel i zweryfikować postawiona tezę autor zaproponował następujący układ pracy:

Plan pracy

Wstęp

Rozdział I.
Strategiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi

 1. Geneza zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Teoretycy szkoły klasycznej

1.2. Szkoła behawioralna

1.3. Podejście systemowe

1.4. Nowoczesne koncepcje

 1. Podstawy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 3. Teoretyczne aspekty strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – przyciąganie zasobów ludzkich

 1. Planowanie zasobów ludzkich

1.1. Analiza stanowisk.

1.2. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich

1.3. Dostosowanie podaży pracy i popytu na zasoby ludzkie

 1. Rekrutowanie zasobów ludzkich

2.1. Rekrutacja wewnętrzna (nabór wewnętrzny)

2.2. Rekrutacja (nabór) zewnętrzna.

2.3. Realistyczna perspektywa.

 1. Stosowane metody doboru kadr

3.1. Uwiarygodnienie: przewidujące, treści

3.2. Formularze podania o przyjęcie do pracy

 1. Spojrzenie globalne

 Rozdział II.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – rozwój i utrzymanie zasobów ludzkich

 1. Szkolenia i doskonalenia

1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych.

1.2. Rozpowszechnione metody szkolenia.

1.3. Ocena szkolenia.

 1. Ocena wyników

2.1. Rozpowszechnianie metody oceny: obiektywne, orzekające.

2.2. Uwarunkowana behawioralnie skala ocen.

2.3. Błędy w ocenie wyników.

2.4. Zwrotna informacja o wynikach pracownika

 1. Utrzymanie zasobów ludzkich

3.1. Określenie wynagrodzenia

3.2. Określenie świadczeń

 1. Spojrzenie globalne

Rozdział III.
Działania z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi – kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Stosunki pracownicze
 2. Związki zawodowe
 3. Negocjacje zbiorowe
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozdział IV.
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie „X”

 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 2. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa
 3. Identyfikacja działań z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

3.1. Rekrutacja i selekcja

3.2. Szkolenia i utrzymanie personelu

3.3. Kierowanie stosunkami pracowniczymi

 1. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków 

W pracy wykorzystano literaturę fachową, materiały zamieszczone w prasie, materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa „X” oraz akty normatywne i prawne. Ich spis zamieszczono poniżej.

Bibliografia

 1. Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator. Kraków: Wydawnictwo AE 2000.
 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 3. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002.
 4. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W.: Kapitał intelektualny – odwieczne problemy a nowe propozy­cje metodologiczne. W: Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. A. Pocztowski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu 2001.
 5. Czyim interesom służy przedsiębiorstwo. „Zarządzanie na Świecie” 2002 nr 8.
 6. Czym się wyróżniają najlepsze firmy świata. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 11.
 7. Gableta M., Tyrek M.: Kształtowanie organizacji sprzyjającej ludziom. W: Raport o zarządzaniu. VI edycja. Najlepsze praktyki zarządzania. Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Warszawa: KNOiZ PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 8. Haus B.: Czynniki ewolucji rynkowej przedsiębiorstw. W: Procesy dostosowawcze polskich przedsię­biorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej. Relacje przedsiębiorstw z otocze­niem. B. Nogalski, J. Rybicki. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego 2001.
 9. Hubert J.: Społeczeństwo synergetyczne. Kraków: Universitas 2000.
 10. Jaki A.: Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa W: Zarządzanie wiedzą a pro­cesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie i redakcja naukowa R. Boro-wiecki. Kraków: Wydawnictwo AE, TNOiK Kraków 2000.
 11. Jak lepiej wykorzystać wiedzę \v przedsiębiorstwie. „Zarządzanie na Świecie” 2000 nr 6.
 12. Jakubów L.: Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
 13. Koźmiński A.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Polska w Europie 2000 – polskie na­uki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przed­siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 2001.
 14. Lichtarski J.: Koncepcje zarządzania czy funkcje przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji” 2001 nr 9.
 15. Lichtarski J.: O relacji porządek-chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu. „Przegląd Or­ganizacji” 2002 nr l.
 16. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 17. Makin P., Cooper C., Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 18. Makowski K.: Ilościowe determinanty polityki personalnej. W: Strategia personalna firmy. M. Juchnowicz. Warszawa: Difin 2000.
 19. Martyniak Z.: Efektywność organizacji. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000 nr 11.
 20. Penc J.: Kreatywne kierowanie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 2000.
 21. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N.: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopol-ski. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2002.
 22. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. J. Lichtarski. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001.
 23. Przedsiębiorstwo przyszłości. Praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warsza­wa: Difin 2000.
 24. Robbins S.P., Dc Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE 2002.
 25. Romanowska M., Dworzecki Z.: Teoria i praktyka zarządzania. W: Podstawy organizacji i zarządza­nia. Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej. Warszawa: Difm 2001.
 26. Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty. Praca zbiorowa pod red. A. Szalkowskiego. Warszawa: Poltext 2002.
 27. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext 2002.
 28. Sekuła Z.: Planowanie zatrudnienia. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2001.
 29. Sidor-Rządkowska M.: Kształtowanie systemów ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 30. Sułkowski Ł.: Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcje, badania i typologie kultur organiza­cyjnych. Toruń-Lódź: Dom Organizatora 2002.
 31. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.
 32. Szemplińska E.: Zmiany w organizacji i wymiarze czasu pracy. „Służba Pracownicza” 2001 nr 8.
 33. Śliwa K.R.: O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSM SIG 2001.
 34. Trocki M.: Warszawa: PWE 2001.
 35. w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2002.
 36. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. DzU 2001 nr 6, póz. 56, art. 19-20, 22.
 37. Ustawa z l marca 2001 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (DzU nr 28, póz. 301).
 38. Wawrzyniak B.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach – potrzeba diagnozy. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 2001.
 39. Zbiegień-Maciąg L.: Pracownicy jako kapitał. Narzędzia pomiaru i zapisu wartości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. „Personel i Zarządzanie” 2002 nr 1.
 40. Zimniewicz K.: Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie. „Współczesne Zarządzanie” 2002 nr l.